inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αλμα πωλήσεων και κερδών, το 2015, για τη χημική βιομηχανία Maris PolymersΡαγδαία αύξηση πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 27,2% των πωλήσεων και το 50,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αντίστοιχα προς 95.820 ευρώ ανά εργαζόμενο, κατέγραψε το 2015 η χημική βιομηχανία παραγωγής υγρών μεμβρανών και ρητινών πολυουρεθάνης Maris Polymers.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1975 με άλλη νομική μορφή και μετεξελίχτηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2004. Είναι εγκατεστημένη στη θέση Ρουμάνι Οινοφύτων στον νομό Βοιωτίας. Επίσης, χρησιμοποιεί και εγκαταστάσεις τρίτων.

Εξάγει προϊόντα της σε περισσότερες από 45 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Για τον σκοπό αυτό έχει προωθήσει την ίδρυση των εταιρειών Maris Polymers France στη Γαλλία, Maris Polymers Deutshland στη Γερμανία και Maris Polymers Asia στη Σιγκαπούρη. Τα προϊόντα της φέρουν, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Mariseal», «Marifoam», «Marilatex», «Maripool», Maripox».

Εχει εξειδικευτεί στα προϊόντα υγρού πολυουρεθάνης για τη στεγανοποίηση και τη ψυχρή πήξη ρητινών πολυουρεθάνης, που χρησιμεύουν στις κατασκευές, τη ναυτιλία και σε βιομηχανικές εφαρμογές. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει στεγανωτικά υλικά, υλικά βιομηχανικών δαπέδων, ρητίνες, ελαστομερή, συγκολλητικές ύλες, στόκο και μονωτικά χημικά. Το έργο της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων έχει αναλάβει, για λογαριασμό της, τρίτη εταιρεία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Maris Polymers το 2015, ολοκληρώνοντας την 11η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 17,6 εκατ. ευρώ (+23,4%), μεικτά κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ (+33,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,8 εκατ. ευρώ (+39,7%), κέρδη προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ (+43,2%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3,2 εκατ. ευρώ (+35,5%).

Το 96,6% των εσόδων της (17,05 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,4% (περίπου 0,6 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 33,4%, από 30,9% το 2014).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 86,7% (80,7% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 61,1% (60,2% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 25,5% (από 22%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 18% (από 16,4%). Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν σε 90.060 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 63.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μαρή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 61,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,4 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,3 εκατ. ευρώ) ήταν υπερδιπλάσια της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (3 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 0,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (-25,6%). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,5 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της MARIS POLYMERS τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 104,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 21,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,4% των πωλήσεων και το 31% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 18,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,6% των πωλήσεων και το 59,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 13,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων και το 42,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 3,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 17,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 41,3%.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 50 εργαζόμενους, έναντι 48 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,39 εκατ. ευρώ, έναντι 1,23 εκατ. ευρώ το 2014. Στους μετόχους της διένειμε μερίσματα 0,82 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές της διοίκησης 1,18 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διαθέτει εφέτος μερίσματα 1,12 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές της διοίκησης 0,88 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι «είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρεί προς τα εμπρός», καθώς «έχει θέσει βάσεις για μακροχρόνια και αποτελεσματική ανάπτυξη». Το 2015 έριξε το βάρος της, όπως αναφέρει, στη συμπίεση των λειτουργικών εξόδων της. Προχωρεί στη διάθεση νέων προϊόντων και την εξεύρεση νέων αγορών στο εξωτερικό και αναμένει ότι τα αποτελέσματά της «θα αυξηθούν στο άμεσο μέλλον».

Τον Μάρτιο του 2016 αποπλήρωσε υποχρέωσή της στην Alpha Bank, ύψους 0,73 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS