inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη ξανά, το 2015, για τη συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία ΤρίκκηΣε κερδοφόρα αποτελέσματα, αν και μειώθηκαν οι πωλήσεις της, επέστρεψε το 2015 η γαλακτοβιομηχανία Τρίκκη, η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα και διεκδικεί τον τίτλο της παλαιότερης συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας της χώρας.

Η επιχείρηση λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, ως Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, από το 2012. Αποσπάστηκε από κοινοπρακτικό σχήμα των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, Καρδίτσας και Καλαμπάκας, που κατέχουν το 85%, το 14% και το 1% του κεφαλαίου της, αντιστοίχως, κάνοντας χρήση διατάξεων του ν. 4015/2011. Στην πραγματικότητα, με άλλη νομική μορφή, αριθμεί πέντε δεκαετίες δραστήριας συμμετοχής στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Θεσσαλία.

Στις εγκαταστάσεις της, στα Τρίκαλα, η Βιομηχανία Γάλακτος Τρικάλων ΤΡΙΚΚΗ, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, παράγει φρέσκο γάλα, σειρά γιαουρτιών, ευρεία γκάμα τυροκομικών προϊόντων που περιλαμβάνει τυρί φέτα, κασέρι, ημίσκληρο «Θεσσαλιώτικο», γίδινο, γαλοτύρι, τελεμέ και σκληρό τυρί «Ρομάνο» από αγελαδινό γάλα, καθώς και ρυζόγαλο και κρέμα γάλακτος. Αιχμή της προϊοντικής γκάμας της είναι το «Γάλα ημέρας» και το πρόβειο γιαούρτι της.

Με τα προϊόντα της κατέχει εξέχουσα θέση στη γαλακτοκομική αγορά των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Επίσης, έχει επεκταθεί εμπορικά σε αγορές της Δυτικής Μακεδονίας και στην αγορά της Αθήνας. Προμηθεύεται ημερησίως περί τους 36 τόνους γάλακτος από κτηνοτρόφους της δυτικής θεσσαλικής υπαίθρου. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας την τέταρτη οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 19,1 εκατ. ευρώ (-6,7%), μεικτά κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ (-9,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,2 εκατ. ευρώ (+9,7%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ (-0,1 εκατ. ευρώ το 2014), κέρδη προ φόρων 0,115 εκατ. ευρώ (-0,4 εκατ. ευρώ το 2014) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 65.000 ευρώ (-0,4 εκατ. ευρώ το 2014).

Στη διάρκεια του 2015 η εταιρεία μείωσε τις τιμές πώλησης σειράς προϊόντων της. Το 96,2% των εσόδων της (18,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,8% (0,9 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας της γαλακτοβιομηχανίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Βασ. Οικονόμου, με γενικό διευθυντή τον Γ. Μέρτζιο, οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 είχαν επιβαρυνθεί με έκτακτα έξοδα-ζημιές 2,05 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη επιβάρυνση της χρήσης 2015 ήταν μικρότερη από 0,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, στο γεγονός ότι μειώθηκαν σημαντικά οι αποσβέσεις.

Ο συντελεστής μεικτού κέρδους συμπιέστηκε (στο 24,8%, από 25,6% το 2014), ενώ οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης κινήθηκαν ανοδικά. Αντιθέτως, αυξημένα ήταν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης και αντιστοιχούσαν σε 10.160 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,64 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους 0,46 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 5,7% των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,2 εκατ. ευρώ, ήταν ύψους 7,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 42,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 17,65 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,65 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (7 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις απομειώσεων 3,1 εκατ. ευρώ για επισφαλείς, επίδικες και άλλες απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Ο τραπεζικός δανεισμός της είχε μειωθεί κατά 15,6%, ήταν ύψους σχεδόν 5,1 εκατ. ευρώ και κατά 56,4% μακροπρόθεσμος. Οι υποχρεώσεις της προς το ΙΚΑ είχαν ανέλθει σε 1,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,86 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,16 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 15,85 εκατ. ευρώ υπέρ της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Εχει παραχωρήσει προς τις συνεταιριστικές ενώσεις των Τρικάλων, εξάλλου, επιταγές 4,8 εκατ. ευρώ, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση έναντι ισόποσων οφειλών σε τρίτους.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 6,75 εκατ. ευρώ, έναντι 7,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2011-2015, δηλαδή στο διάστημα των πέντε αυτών ετών, ανήλθαν σε 92,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,6% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,575 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -0,6% των πωλήσεων και το -1,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -1% των πωλήσεων και το -2,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δυο από τις πέντε εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2011 ήταν 16,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 20,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2011.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 119 εργαζόμενους, έναντι 123 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,82 εκατ. ευρώ, έναντι 2,81 εκατ. ευρώ το 2014. Στα μέσα του 2015 ζήτησε από το προσωπικό της να αποδεχθεί σημαντική μείωση αποδοχών.

Για το 2016 η Τρίκκη αναμένει ότι θα ανεβάσει τον δείκτη της παραγωγικότητάς της και θα συμπιέσει τις δαπάνες της, διατηρώντας ή και επαυξάνοντας το μερίδιό της στην αγορά. Εκτιμά ότι κατά το 2015 εδραίωσε την εμπορική παρουσία της στην αθηναϊκή αγορά.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS