inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κατά 15% αύξησε τις πωλήσεις της, το 2015, η βιομηχανία τροφίμων ΕδεσμαΚατά 5,2 εκατ. ευρώ αύξησε τις πωλήσεις της το 2015 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων Εδεσμα, η οποία διεκδικεί τη θέση της τέταρτης σε μέγεθος ελληνικής αλλαντοποιίας.

Η επιχείρηση αντλεί τις ρίζες της από τη Σμύρνη, όπου είχε ιδρυθεί το 1900 ένα πρώτο αλλαντοποιείο. Η μονάδα αυτή μεταφέρθηκε το 1914 σε κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης και το 1962 έλαβε την εταιρική επωνυμία Διάδοχοι Δημητρίου Γανιώτη, ταυτόχρονα με τη μετεγκατάστασή της στην περιοχή Σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Αργότερα, η εταιρεία μετονομάστηκε Αλλαντοποιία Τιτάν και έλαβε την επωνυμία Εδεσμα το 1992, όταν απέκτησε βιομηχανική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Λίγο πριν, το 1991, η εταιρεία δημιούργησε τη θυγατρική της Αμβροσία, η οποία έχει αντικείμενο την παραγωγή σαλατών, έτοιμων φαγητών, τυροκομικών και μεζέδων με θαλασσινά, σε δική της μονάδα, επίσης στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Οι δυο μονάδες παραγωγής καταλαμβάνουν στεγασμένους χώρους 16.000 τ.μ.

Υποκαταστήματά της λειτουργούν στην Αθήνα, τη Λάρισα, την Καβάλα, τις Σέρρες, την Κοζάνη και τα Ιωάννινα.

Η ΕΔΕΣΜΑ παράγει μια μεγάλη ποικιλία αλλαντικών και, συγχρόνως, επεξεργάζεται, τυποποιεί και εμπορεύεται νωπά και κατεψυγμένα κρέατα, τα οποία διατίθενται σε λιανεμπορικές αλυσίδες και κρεοπωλεία. Παράλληλα, εμπορεύεται προϊόντα της θυγατρικής της, καθώς και άλλα είδη διατροφής τρίτων εταιρειών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας την 27η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 39,3 εκατ. ευρώ (+15,2%), μεικτά κέρδη 6,6 εκατ. ευρώ (+30%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,4 εκατ. ευρώ (-0,9%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,75 εκατ. ευρώ (+7,6%), κέρδη προ φόρων 16.000 ευρώ (-75,4%) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 59.000 ευρώ (έναντι 6.000 ευρώ το 2014). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη ήταν ύψους 0,665 εκατ. ευρώ.

Η καταγραφή θετικού αποτελέσματος προ φόρων ευνοήθηκε από την ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους της επιχείρησης κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (στο 16,7%, από 14,8% το 2014). Η τελική κερδοφορία υπονομεύτηκε από την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με συγκυριακά λοιπά έξοδα-ζημιές 1,26 εκατ ευρώ, που προέκυψαν, μεταξύ άλλων, από τις συνέπειες της εκδήλωσης πυρκαϊάς σε αποθήκη έτοιμων προϊόντων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2014.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 5,9% (6,3% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων μειώθηκαν σε 3,6% (από 4,1%).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,65 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,74 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ το 2014), αν και στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (-5,7%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία έχει πρόεδρο την Ευδοκία Μαρίδου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Χατζηγεωργίου, συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,1 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 25,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 23,7 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι 6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς στη διάρκεια της χρήσης υλοποιήθηκαν πάγιες επενδύσεις 4,45 εκατ. ευρώ για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας. Για διασφάλιση δανείων στα ακίνητά της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 8,2 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,9 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 0,9 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (13 εκατ. ευρώ). Ωστόσο η εταιρεία δεν είχε διενεργήσει, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, πρόσθετη απομείωση 0,5 εκατ. ευρώ για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,65 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 339,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 7,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 22,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 39,3 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2006. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 7,7%.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2008-2010 δεν έχουν εξεταστεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές.

Το 2015 η Εδεσμα απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 209 εργαζόμενους, έναντι 182 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,65 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 έχει θέσει στόχους τη διασφάλιση ικανοποιητικής ρευστότητας και την αύξηση του όγκου της παραγωγής και του κύκλου εργασιών της, με παράλληλο περιορισμό του κόστους παραγωγής.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS