inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία προϊόντων κρέατος Παπαγεωργίου Food ServiceΜε αύξηση πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 18,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης και αντίστοιχα προς 23.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, «έκλεισε» την οικονομική χρήση 2015 η εταιρεία επεξεργασίας κρέατος Παπαγεωργίου Food Service (PFS), που αποτελεί μία από τις ισχυρότερες του τομέα της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 2006, ενώ λειτουργούσε με άλλη νομική μορφή από το 1991. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στον Αμπελώνα του νομού Λάρισας. Πελάτες της είναι, κυρίως, ψητοπωλεία, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Εχει αναπτύξει δικό της, ευρύ δίκτυο διανομών. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συνδεδεμένο μέρος της είναι η εταιρεία PFS Logistics Υπηρεσίες Διανομών.

Παρασκευάζει γύρο, σουβλάκια, μπιφτέκια, κεμπάπ και λουκάνικα. Συγχρόνως, εισάγει ή προμηθεύεται από άλλες εγχώριες μονάδες και εμπορεύεται νωπά και κατεψυγμένα κρέατα, τυροκομικά προϊόντα, σαλάτες, πατάτες, λάδια και αρτοσκευάσματα. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στη Βουλγαρία και την Ιταλία.

Η βιομηχανική μονάδα της απλώνεται σε συνολική έκταση 5.000 τ.μ. Η ωριαία παραγωγική δυναμικότητα των γραμμών παραγωγής της σε γύρο είναι 13.000 κιλά, σε σουβλάκια 8.000 κιλά και σε μπιφτέκια και κεμπάπ 7.000 κιλά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE το 2015, ολοκληρώνοντας την ένατη οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις άνω των 41 εκατ. ευρώ (+5,6%), μεικτά κέρδη 5,65 εκατ. ευρώ (+2,7%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,3 εκατ. ευρώ (+5,4%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,9 εκατ. ευρώ (+0,2%), κέρδη προ φόρων σχεδόν 2,7 εκατ. ευρώ (+2,6%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σχεδόν 1,9 εκατ. ευρώ (-1,7%).

Το 64,6% των εσόδων της (26,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 35,4% (σχεδόν 14,5 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων. Σε σύγκριση με το 2014, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,5%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε (στο 13,8%, από 14,2% το 2014). Συγχρόνως, συμπιέστηκαν οι δαπάνες διοίκησης, αλλά αυξήθηκαν κατά 80% οι δαπάνες διάθεσης. Μειώθηκαν κατά 0,6 εκατ. ευρώ, όμως, τα έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα λοιπά έξοδα-ζημιές της χρήσης.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,41 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2014), χρεωστικούς τόκους 0,21 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς και με απομείωση εμπορικών απαιτήσεων κατά 0,32 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 29,6%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 20,6%. Επίσης, είναι αντίστοιχα προς 18.690 ευρώ ανά εργαζόμενο και 13.015 ευρώ ανά εργαζόμενο. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,5%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 4,9%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Φ. Παπαγεωργίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ανέρχονταν σε 9,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 55,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 17,65 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (7,2 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,95 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,5 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς απόσβεση περιλαμβανόταν κρατική ενίσχυση 0,6 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκε στην εταιρεία το 2015 έναντι κατά 35% επιχορηγούμενης επένδυσης ενισχυόμενου κόστους 1,73 εκατ. ευρώ, βάσει του ν. 3908/2011.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς υλοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις, εκ των οποίων 1,9 εκατ. ευρώ αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας γύρου και κρεατοσκευασμάτων PFS τη χρονική περίοδο 2006-2015, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, ανήλθαν σε 238,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 23,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 20,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 11,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,8% των πωλήσεων και το 25,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 7,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 16,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2006 ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 41 εκατ. ευρώ και πλέον, παρουσίασε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,9 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2014.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 143 εργαζόμενους, έναντι 122 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,12 εκατ. ευρώ, έναντι 2,63 εκατ. ευρώ το 2014. Το προβλεπόμενο μέρισμα στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2015 ανέρχεται σε 0,64 εκατ. ευρώ, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ που διετέθη έναν χρόνο πριν, από τα κέρδη της χρήσης 2014.

Στα μέσα του 2016 η επιχείρηση δήλωνε ότι το μέλλον της διαγράφεται θετικό. Εχει αναβαθμίσει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και είναι λογικό να αναμένει οφέλη παραγωγικότητας.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS