inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος ήταν η χρήση 2015 για τη λευκοσιδηρουργία ΤεχνοκάνΚάμψη των πωλήσεων, η οποία όμως δεν οδήγησε στην καταγραφή ζημιών, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία λευκοσιδηρών και πλαστικών δοχείων και κουτιών. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,3% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, μειωμένα κατά 1% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014 και αντίστοιχα προς 21.425 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1977 και εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 40.000 τ.μ., οι οποίες δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα και μεταλλοτυπικών εκτυπώσεων.

Η βιομηχανική μονάδα της είναι καθετοποιημένη, με τμήμα λιθογράφησης και τμήμα πρεσσών για τα εξαρτήματα των δοχείων. Το τμήμα κυτιοποίησης διαθέτει 10 γραμμές παραγωγής και το τμήμα πλαστικών συσκευασιών 11 μηχανές έγχυσης (injection) εξοπλισμένες με In-Mould-Label Robots για την παραγωγή πλαστικών δοχείων με ετικέτες. Τα λευκοσιδηρά και πλαστικά δοχεία και κουτιά της Τεχνοκάν προορίζονται για τη συσκευασία ελαιολάδου, άλλων τροφίμων, χρωμάτων, αεροζόλ και λοιπών χημικών προϊόντων, καθώς και διακοσμητικών ειδών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΤΕΧΝΟΚΑΝ το 2015, ολοκληρώνοντας την 39η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 9,95 εκατ. ευρώ (-5,5%), μεικτά κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ (-12,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,8 εκατ. ευρώ (-1,2%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ (+0,4%), κέρδη προ φόρων 0,7 εκατ. ευρώ (-3,4%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους άνω του 0,4 εκατ. ευρώ (-16,9%).

Το 93,4% των εσόδων της (9,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 6,6% (σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συρρικνώθηκε κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (στο 17,3%, από 18,6% το 2014). Συγχρόνως, μειώθηκαν οι δαπάνες διάθεσης κατά 14,6% και διοίκησης κατά 45,2%. Επιπλέον, τα αποτελέσματα ωφελήθηκαν από αντιστροφή πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων 0,12 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,58 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,89 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,24 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Γιαννή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 5,1 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 13 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 70,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 18,4 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4,4 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (+68%). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 2,7 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 7 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 138,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,5% των πωλήσεων και το 2,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων και το 1,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 12 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2014.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 85 εργαζόμενους, έναντι 81 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 1,79 εκατ. ευρώ, έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διετέθη 0,06 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την έγκριση διάθεσης μερίσματος στους μετόχους 0,455 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 ανέρχεται σε 0,20 εκατ. ευρώ.

Στα μέσα του 2016 η επιχείρηση εκτιμούσε ότι κατά την τρέχουσα χρήση θα σταθεροποιήσει, αν δεν αυξήσει κιόλας, τον κύκλο εργασιών της, παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Ευελπιστεί ότι θα επιτύχει «την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και αύξηση της παραγωγικότητας». Δηλώνει βέβαιη ότι έχει προβεί σε σημαντικές βιομηχανικές επενδύσεις, οι οποίες «θα αποδώσουν στο μέλλον».

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS