inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 22% τα έσοδά της, το 2015, η τυροκομική βιομηχανία ΟμηροςΥψηλή, διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,7% των πωλήσεων και το 16,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, ενισχυμένα κατά 9,3%, κατέγραψε το 2015 η εξαγωγική, κατά βάση, τυροκομική βιομηχανία Ομηρος.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 2012, αλλά αριθμεί περισσότερες από τρεις δεκαετίες ενασχόλησης με την τυροκομία, με άλλη νομική μορφή. Εδρεύει στα Μεγάρχη του νομού Τρικάλων. Διαθέτει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συμμετέχει στην ετερόρρυθμη εταιρεία Ομηρος & Σία, που έχει αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, έχοντας διαθέσει 0,8 εκατ. ευρώ.

Παράγει κυρίως φέτα Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), λευκά τυριά από αγελαδινό γάλα, σκληρά τυριά και τυρί χωρίς λακτόζη. Καινοτόμησε, προ ετών, κυκλοφορώντας επώνυμη συσκευασία βαρελίσιας φέτας με άλμη σε τάπερ, σταθερού βάρους. Εχει αναπτύξει ισχυρό δίκτυο αντιπροσώπων στο εξωτερικό. Επίσης, προϊόντα της έχουν τοποθετηθεί σε εγχώριες λιανεμπορικές αλυσίδες.

Η κερδοφορία της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων μειώθηκε οριακά το 2015, για τον λόγο ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αυξημένες απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,22 εκατ. ευρώ το 2014) και αποσβέσεις (0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,25 εκατ. ευρώ). Επίσης, ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (στο 15,8%, από 16,9% το 2014).

Τα κέρδη της προ φόρων (0,91 εκατ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 31,7%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους (0,64 εκατ. ευρώ) απόδοση 22,3%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 8,5%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 6%.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,23 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,9% και ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων.

Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 22,2% και ήταν ύψους 10,7 εκατ. ευρώ. Το 99% των εσόδων της (10,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 1% (περίπου 0,1 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Από τη διεθνή αγορά αντλήθηκαν σχεδόν 10,4 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 96,8% των συνολικών εσόδων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,4 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (3,9 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΟΜΗΡΟΣ τη χρονική περίοδο 2011-2015, δηλαδή στο διάστημα των πέντε ετών για τα οποία έχει δημοσιεύσει ισολογισμούς, ανήλθαν σε 39,15 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,8% των πωλήσεων και το 15,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 27,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 2,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων και το 20,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις πέντε εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2011 ήταν 5,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της κινήθηκαν ανοδικά όλα τα χρόνια μετά το 2011. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2011-2015 ήταν 20,4%.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Γιαννίτση της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, εν μέρει σε εποχιακή βάση, 27 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,43 εκατ. ευρώ. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ανήλθαν σε 0,10 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τη διάθεση στους μετόχους μερίσματος 0,64 εκατ. ευρώ. Το προβλεπόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015, που θα διανεμηθεί εφέτος, είναι της τάξεως του 0,45 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια του 2015 η εταιρεία εισέπραξε κρατική επιχορήγηση 0,78 εκατ. ευρώ, έναντι επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, εξαιρουμένων παγίων υπό κατασκευή 0,6 εκατ. ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση 2016 η επιχείρηση εκφράζει την αισιοδοξία ότι θα μπορέσει και πάλι να βελτιώσει τα αποτελέσματά της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS