inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα έσοδα και κέρδη, το 2015, για την εκδοτική εταιρεία ΜεταίχμιοΜε απώλεια πωλήσεων άνω του 20%, αλλά και με κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης και αντίστοιχα προς 10.260 ευρώ ανά εργαζόμενο, παρόλο που μειώθηκαν κατά 31% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014, «έκλεισε» την οικονομική χρήση 2015 η εκδοτική εταιρεία Μεταίχμιο, που αποτελεί μία από τις ισχυρότερες του τομέα της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1993, εστιάζοντας τις δραστηριότητές της στο εκπαιδευτικό και επιστημονικό βιβλίο. Το 2000 επεκτάθηκε στην ελληνική και τη ξένη λογοτεχνία, καθώς και στο παιδικό βιβλίο. Εξελίχτηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2002.

Εδρεύει και έχει τα βιβλιοπωλεία της στο κέντρο της Αθήνας. Αντικείμενό της είναι η έκδοση, εισαγωγή και εμπορία βιβλίων. Εξάγει βιβλία της στη Γερμανία, την Κύπρο και τη Βρετανία. Πραγματοποιεί και ψηφιακές εκδόσεις, καθώς και εκδόσεις print-on-demand. Επίσης, διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια. Το 2006 δημιούργησε στο κέντρο της πόλης Πολυχώρο, όπου πραγματοποιούνται ποικίλες εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ το 2015, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 5,9 εκατ. ευρώ (-20,9%), μεικτά κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ (-23,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,55 εκατ. ευρώ (-31,4%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,35 εκατ. ευρώ (-40,5%), κέρδη προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (-50%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,095 εκατ. ευρώ (-56%).

Το 93,4% των εσόδων της (5,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 6,6% (σχεδόν 0,4 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης, αν και παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα, μειώθηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 76%, από 78,2% το 2014). Συγχρόνως, συμπιέστηκαν οι λειτουργικές δαπάνες και μειώθηκαν αισθητά τα έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,37 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,21 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2014), χρεωστικούς τόκους 0,19 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς και με απομείωση εμπορικών απαιτήσεων κατά 0,06 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Επαμ. Παπαγεωργίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ανέρχονταν σε 3,15 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 38,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 8,2 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4,4 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (-29,5%), που ήταν κατά 29,6% μακροπρόθεσμος και είχε ληφθεί από τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική. Επί ακινήτων της είχε εγγραφεί προσημείωση ποσού 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι δανείου. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 0,5 εκατ. ευρώ έναντι δανείου και συναφών παροχών.

Στις 31.12.2015 υπήρχαν επίδικες απαιτήσεις της επιχείρησης κατά τεχνικής εταιρείας ποσού 2,8 εκατ. ευρώ από σύμβαση έργου. Επίσης, υπήρχαν λοιπές επίδικες απαιτήσεις κατά διαφόρων τρίτων ποσού 0,5 εκατ. ευρώ και σχεδόν ισόποσες απαιτήσεις τρίτων κατά της επιχείρησης.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 75,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,7% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 4,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ και πλέον, παρουσίασε το 2009. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2009.

Το 2015 η Μεταίχμιο Εκδοτική απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 54 εργαζόμενους, έναντι 55 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,49 εκατ. ευρώ, έναντι 1,52 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διετέθη 0,10 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μερίσματα 73.000 ευρώ. Το προβλεπόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 είναι της τάξεως των 32.000 ευρώ.

Στα μέσα του 2016 η επιχείρηση ήταν επιφυλακτική, λόγω της οικονομικής αστάθειας, στη διατύπωση πρόβλεψης σχετικά με τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS