inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διψήφια αύξηση πωλήσεων της εταιρείας γευμάτων Γευσήνους το 2015Με σημαντική αύξηση πωλήσεων, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, «έκλεισε» την οικονομική χρήση 2015 η εταιρεία παρασκευής και διανομής έτοιμων γευμάτων και σνακς Γευσήνους, η οποία διαθέτει δυο παραγωγικές μονάδες και είναι, κατά τα φαινόμενα, η μεγαλύτερη επιχείρηση στον τομέα του contract catering.

Η εταιρεία είναι πλήρως καθετοποιημένη, καθώς διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες βιομηχανικές μονάδες στην Κηφισιά στον νομό Αττικής και στο Ρέθυμνο, με κτιριακές εγκαταστάσεις 3.200 τ.μ. και 700 τ.μ., αντιστοίχως. Η πρώτη προετοιμάζει καθημερινά γεύματα και σνακς για 60.000 άτομα και η δεύτερη για 30.000 άτομα. Μεγαλύτεροι πελάτες της επιχείρησης, που απευθύνεται σε κλειστές αγορές και θεωρείται η ισχυρότερη στον τομέα της συστηματικής μαζικής εστίασης, είναι εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά, στρατιωτικές μονάδες, βιομηχανικές και άλλες εταιρείες.

Η Γευσήνους ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Βαβουράκη, ο οποίος ελέγχει την εταιρεία προμήθειας και διανομής πρώτων υλών τροφίμων για μονάδες μαζικής εστίασης Γευσήνους Integrate, την εταιρεία διαχείρισης εστιατορίων και κυλικείων Γευσήνους ΕΠΕ στην Κρήτη και την εταιρεία εξαγωγής παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων Mediterranean Life. Ο όμιλος αναπτύσσει, εξάλλου, δίκτυο εστιατορίων ιταλικού φαγητού με το σήμα «Eataliano», δίκτυο σημείων διάθεσης έτοιμου καφέ με το σήμα «Cafe Ciel» και δίκτυο σημείων εστίασης με το σήμα Γευσήνους «Gourmet Experience».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ το 2015, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 18,3 εκατ. ευρώ (+11,4%), μεικτά κέρδη 9,8 εκατ. ευρώ (+12,5%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ (-14,1%), κέρδη προ φόρων 0,8 εκατ. ευρώ (-18,4%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,45 εκατ. ευρώ (-35,4%).

Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης, αν και βρισκόταν ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα, βελτιώθηκε κατά μισή και πλέον μονάδα (στο 53,6%, από 53% το 2014).

Η κάμψη της κερδοφορίας οφείλεται, κυρίως, στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομείωση περιουσιακών στοιχείων, ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, αυξημένα λοιπά, έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και υψηλότερο συντελεστή φορολογίας των κερδών.

Επίσης, τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις, με χρεωστικούς τόκους 0,10 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει πρόεδρο τον Εμμ. Βαβουράκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ανέρχονταν σε 3,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 41,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,4 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4,6 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014, που ήταν κατά 53% μακροπρόθεσμος. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 2,3 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 109,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 20,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 8,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 6,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 18,3 εκατ. ευρώ και πλέον, παρουσίασε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2014. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 19,5%.

Για τον λόγο ότι εκκρεμεί η δημοσιοποίηση ετήσιας οικονομικής έκθεσης της επιχείρησης και του σχετικού προσαρτήματος, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αποσβέσεις και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τις αμοιβές και τον αριθμό των εργαζομένων και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας.

Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ενοποιημένος ισολογισμός της επιχείρησης για τη χρήση 2015. Από κοινού με την κατά 50% ελεγχόμενη εταιρεία Χρυσή Χήνα, η επιχείρηση είχε αναφέρει για τη χρήση 2014 ενοποιημένες πωλήσεις 16,9 εκατ. ευρώ και αναλογούντα στην ίδια καθαρά κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS