inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 13,1 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία γυναικείων ενδυμάτων Toi & moiΟριακή αύξηση πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 4,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, μειωμένα κατά 32% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία γυναικείας ένδυσης που φέρει τον διακριτικό τίτλο Toi & moi.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1993 με άλλη νομική μορφή και μετεξελίχτηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2000. Είναι εγκατεστημένη στη Νέα Φιλαδέλφεια στον νομό Αττικής. Τα προϊόντα της παράγονται κυρίως από τρίτες, συνεργαζόμενες εταιρείες του εξωτερικού. Περί το 10% των προϊόντων της διατίθεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε αραβικές χώρες. Casual και elegant συνδυασμοί εκφράζουν, όπως αναφέρει, το δισυπόστατο της μάρκας της.

Η εταιρεία εισάγει κιόλας και εμπορεύεται γυναικεία ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ. Επίσης, αναπτύσσει δίκτυο καταστημάτων με το σύστημα franchising. Τα αυτοτελή καταστήματα με προϊόντα της ανέρχονται σε 18 στην Ελλάδα, ενώ ανάλογα καταστήματα λειτουργούν στην Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Λίβανο. Το 2010 είχε λανσάρει, πρώτη μεταξύ των μεγάλων εταιρειών του τομέα της, ηλεκτρονικό κατάστημα, με την επωνυμία The e-fashion store.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Toi & moi το 2015, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 13,1 εκατ. ευρώ (+0,2%), μεικτά κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ (-0,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ (-31,8%), ζημιές προ φόρων σχεδόν 0,27 εκατ. ευρώ (-570%) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,275 εκατ. ευρώ (-382,5%).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε ελαφρώς (στο 44%, από 44,2% το 2014). Οι δαπάνες διάθεσης συμπιέστηκαν κατά 3,2%.

Η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και η καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων οφείλονται σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με λοιπά έξοδα-ζημιές 0,45 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (0,37 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα προ φόρων, απομειώσεων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,44 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,59 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 7,1% των πωλήσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Παπαζαφειρόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ανέρχονταν σε 4,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 26,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,1 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (6,5 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 8 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (-0,6%), το 62,2% του οποίου ήταν βραχυπρόθεσμο. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,65 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στη διάρκεια του 2015 η εταιρεία προχώρησε σε ρύθμιση υποχρεώσεών της στο ΙΚΑ. Επί ακινήτων της υφίσταντο προσημειώσεις ποσού 12,7 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων της.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας TOI & MOI ή TOYA & MOYA, όπως είναι η επωνυμία της, τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 194,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 25,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,9% των πωλήσεων και το 12% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 14,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 5,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 22,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2007.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 134 εργαζόμενους, έναντι επίσης 134 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,91 εκατ. ευρώ, έναντι 2,80 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι αμοιβές διοίκησης, τα δάνεια και οι προσωρινές αναλήψεις μετόχων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,88 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι «τον χώρο της μόδας διέπει σκληρός και αθέμιτος ανταγωνισμός», για την αντιμετώπιση του οποίου το 2015 επικεντρώθηκε στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Στόχος της για το 2016 είναι η καταγραφή μιας «καλής πορείας».

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS