inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 25,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2015 τα έσοδα της τυροκομικής βιομηχανίας ΜπίζιοςΑύξηση πωλήσεων άνω του 10% και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 2,3 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 9,1% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης και αντιστοιχούν σε 36.510 ευρώ ανά εργαζόμενο, κατέγραψε το 2015 η εξαγωγική, κατά βάση, τυροκομική βιομηχανία Μπίζιος.

Η επιχείρηση εδρεύει στη θέση Βοδιανά Ελασσόνας του νομού Λάρισας. Ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1983 και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1997. Ωστόσο, η ενασχόληση της οικογένειας των ιδρυτών της με την τυροκομία χρονολογείται από το 1927, με την ανάπτυξη κτηνοτροφικής και τυροκομικής μονάδας στην ορεινή περιοχή της Σαμαρίνας, πολύ πριν αρχίσει το 1946 να αναπτύσσει τις ίδιες δραστηριότητες στην Ελασσόνα.

Η εταιρεία παράγει τυρί φέτα Προστατευόμενης Ονομασία Προελεύσεως (ΠΟΠ) με την ονομασία «Φέτα Ελασσόνας», μανούρι, λευκό τυρί από αγελαδινό γάλα με την ονομασία «Ορεινό», καθώς και σκληρά και ημίσκληρα τυριά, όπως κεφαλοτύρι και γραβιέρα. Είναι σε θέση να παράγει και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς τυριού φέτα. Τα προϊόντα της διατίθενται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Η βιομηχανική μονάδα της έχει στεγασμένη επιφάνεια 10.000 τ.μ. σε οικόπεδο 50.000 τ.μ., κοντά στους πρόποδες του Ολύμπου. Εχει δυναμικότητα επεξεργασίας 120.000 και πλέον κιλών γάλακτος ημερησίως. Ειδικότερα η γραμμή παραγωγής φέτας έχει ετήσια δυναμικότητα άνω των 8.000 τόνων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Λάρισας το 2015, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 25,3 εκατ. ευρώ (+10,6% ή +2,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ (+9,5% ή +0,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,3 εκατ. ευρώ (+38,8% ή +0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,5 εκατ. ευρώ (+69,5% ή +0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,8 εκατ. ευρώ (+350,8% ή +0,6 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη άνω του 0,4 εκατ. ευρώ (+0,4 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Το 85,7% των εσόδων της (21,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 14,3% (περίπου 3,6 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και υλικών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε οριακά (στο 10,7%, από 10,8% το 2014). Η βελτίωση της κερδοφορίας της οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η χρήση 2014 είχε επιβαρυνθεί με απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων 0,72 εκατ. ευρώ, ενώ αυτή του 2015 με ανάλογες απομειώσεις 0,18 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης ανήλθαν σε 4% των πωλήσεων, από 3,7% το 2014.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 0,795 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,71 εκατ. (επίσης 0,71 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιστοιχούν αθροιστικά στο 5,9% των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 8,3 εκατ. περίπου ευρώ (7,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 28,3% (29,1%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 29,4 εκατ. ευρώ (26,3 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 12 εκατ. ευρώ, έναντι 11,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+4,9%), καθώς υλοποιήθηκαν επενδύσεις 0,96 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ το 2014. Επί ακινήτων και εγκαταστάσεών της υφίσταντο προσημειώσεις ποσού 7,2 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank και 3,5 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,05 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (17,2 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων θα έπρεπε να ήταν κατά 0,55 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,5 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος ΜΠΙΖΙΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 199 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 4,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων και το 1,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς πέντε χρονιές είχε αναφέρει ζημιές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 18,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2006, 2007, 2010 και 2012. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 3,7%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,8%, έναντι 6,3% το 2014.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Ζ. Γ. Μπίζιο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Ν. Μπίζιο, έχει αναφέρει ότι λόγω της μειωμένης ρευστότητας στην εγχώρια αγορά επιδιώκει εμπορική επέκταση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Στοχεύει στην παραγωγή νέων τύπων ημίσκληρων και σκληρών τυριών, όπως το τυρί «Λογάδι», με καινούργιες γεύσεις για την ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Εντός του 2016 αποφάσισε τη λήψη νέου ομολογιακού δανείου 1,5 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας και προχώρησε στην αναδιάρθρωση παλαιού ομολογιακού δανείου της Alpha Bank με επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του έως τις 20.03.2021.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 63 εργαζόμενους, έναντι 66 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι 0,98 εκατ. ευρώ το 2014. Το μέρισμα για τους μετόχους από τα κέρδη του 2014 ήταν 0,25 εκατ. ευρώ που χρησιμοποιήθηκε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 0,22 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανά εργαζόμενο ανήλθαν σε 12.665 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό με βάση τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 6.650 ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr , 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS