inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 38,75 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία επεξεργασίας ψαρικών ΚοντοβερόςΜε μείωση πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 7,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης και αντίστοιχα προς 12.375 ευρώ ανά εργαζόμενο, «έκλεισε» την οικονομική χρήση 2015 η εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας ψαριών και ψαρικών Κοντοβερός, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Freskot» και αποτελεί μία από τις ισχυρότερες του τομέα της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1993, ενώ από το 1968 λειτουργούσε με άλλη νομική μορφή στο Μοσχάτο Αττικής, όπου διατηρεί υποκατάστημα. Από το 2000 εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Λάκκος Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Αναπτύσσει δικό της δίκτυο καταστημάτων με το σήμα «Corealis». Τον Αύγουστο του 2014 απορρόφησε την ελεγχόμενη εταιρεία Corealis.

Αντικείμενό της είναι η επεξεργασία και τυποποίηση, η εισαγωγή και η εμπορία κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών. Παρασκευάζει έτοιμα γεύματα με βάση τα ψάρια και τα θαλασσινά, καθώς και μπιφτέκια και λουκάνικα από θαλασσινά. Γνωστές είναι οι σειρές προϊόντων της που φέρουν τις ονομασίες «Δελφίνι» και «Κοντοβερός Seafood». Επίσης, διαθέτει πλήρη σειρά προϊόντων για επαγγελματίες. Στις αρχές του 2016 κυκλοφόρησε σειρά προϊόντων με θαλασσινούς μεζέδες. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Οι εγκαταστάσεις της έχουν καλυμμένη επιφάνεια 9.500 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 17 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ το 2015, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις άνω των 38,75 εκατ. ευρώ (-3,3%), μεικτά κέρδη 8,5 εκατ. ευρώ (-1,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,2 εκατ. ευρώ (-13,9%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,4 εκατ. ευρώ (-31,3%), ζημιές προ φόρων 0,465 εκατ. ευρώ (κέρδη 11.000 ευρώ το 2014) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,465 εκατ. ευρώ (ζημιές 88.000 ευρώ το 2014).

Το 48,2% των εσόδων της (18,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 51,8% (σχεδόν 20,1 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων. Σε σύγκριση με το 2014, τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 7,1%. Από αγορές άλλων ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών άντλησε 1,25 εκατ. ευρώ (3,2% των εσόδων).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 21,8%, από 21,3% το 2014).

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,4 εκατ. περίπου ευρώ.

Το χρηματοοικονομικό κόστος ήταν ίσο προς το 4,8% των πωλήσεων (5% το 2014).

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,85 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2014), χρεωστικούς τόκους 1,86 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς και με έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,23 εκατ. ευρώ. Επίσης, επιβαρύνθηκαν με 0,65 εκατ. ευρώ χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές και ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων, υποτίμηση χρεογράφων και κόστος διακοπής λειτουργίας υποκαταστήματος, ενώ οι επιβαρύνσεις για παρόμοιους λόγους τη χρήση 2014 ήταν κατά 0,39 εκατ. ευρώ μικρότερες Αντιθέτως, τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από αυξημένα κατά 0,21 εκατ. ευρώ λοιπά έσοδα.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Μ. Κοντοβερό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ανέρχονταν σε 4,4 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 14,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 30,1 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (19,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,1 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (23 εκατ. ευρώ), αν και οι σχηματισμένες προβλέψεις της για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, κατά 1,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι 21,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (-11,2%), κατά 87% βραχυπρόθεσμο. Οι υποχρεώσεις έναντι factoring ανέρχονταν σε 3,5 εκατ. ευρώ (3,6 εκατ. ευρώ το 2016). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,3 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο υποθήκες υπέρ της Alpha Bank και της Eurobank.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 7,8 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 7,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Υλοποιήθηκαν επενδύσεις 0,8 εκατ. ευρώ (2,5 εκατ. ευρώ το 2014). Στα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της περιελάμβανε δαπάνες 1,165 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, που κυκλοφόρησαν το 2015 και στις αρχές του 2016.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευμάτων και παραγωγής έτοιμων γευμάτων τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 448,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 33,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων και το 9,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας ήταν ζημιές 42.000 ευρώ, ίσες προς το -0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω υψηλών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2006 ήταν ύψους 32,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 48,5 εκατ. ευρώ και πλέον, παρουσίασε το 2011.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 181 εργαζόμενους, έναντι 161 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,73 εκατ. ευρώ, έναντι 3,05 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ανήλθαν σε 1,15 εκατ. ευρώ.

Στα μέσα του 2016 η επιχείρηση δήλωνε ότι ανέμενε αύξηση των πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία για την τρέχουσα χρήση, εν μέρει λόγω και της συμβολής των καταστημάτων «Corealis». Αισιοδοξούσε ότι σταδιακά θα διευρύνει το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά και προσέβλεπε σε εξαγωγές στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, που ήδη λειτουργούν στις περιοχές Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Κηφισιά και Μοσχάτο στον νομό Αττικής και στο Αγρίνιο στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, προσφέροντας φρεσκοκατεψυγμένα αλιεύματα και έτοιμα γεύματα με βάση τα ψάρια και τα θαλασσινά, η εταιρεία αναφέρει ότι δεν φείδεται ούτε χρόνου ούτε κόστους. Είναι πεπεισμένη ότι το εγχείρημά της θα στεφθεί με επιτυχία, καθώς η αγορά των προπαρασκευασμένων έτοιμων γευμάτων αναπτύσσεται στις αλυσίδες σουπερμάρκετ ραγδαία.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr , 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS