inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειώθηκαν κατά 19% τα έσοδα της ελαιουργικής βιομηχανίας Nutria το 2015Σημαντική μείωση πωλήσεων και ζημιές ίσες προς το 6,9% των πωλήσεων κατέγραψε το 2015 η ελαιουργική βιομηχανία Nutria, αν και κατάφερε να αυξήσει κατά 13% τις πωλήσεις της στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση έχει την έδρα της στο Νέο Ψυχικό Αττικής, ενώ οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στον Αγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδας στον νομό Φθιώτιδας και καταλαμβάνουν 12.025 τ.μ. επί συνολικής ιδιόκτητης έκτασης 150 στρεμμάτων, περιλαμβάνοντας ελαιοτριβείο, ραφιναρία, εμφιαλωτήριο και μονάδα συσκευασίας PET.

Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1994, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1990. Ξεκίνησε με μικρό ελαιοτριβείο και μια μικρή μονάδα εμφιάλωσης ελαιολάδου, για να αποκτήσει το 1997 σύγχρονες μονάδες συσκευασίας ελαιουργικών προϊόντων. Από το 2005 και εντεύθεν έχει επενδύσει, όπως αναφέρει, περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Το 2009 προχώρησε σε φύτευση ελαιοδένδρων σε έκταση 93.865 τ.μ., κοντά στις εγκαταστάσεις της. Επίσης, διαθέτει υποκατάστημα με συγκρότημα σιλό στην περιοχή Τραγάνες Στεφανοβίκειου Μαγνησίας.

Είναι καθετοποιημένη επιχείρηση παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, πυρηνέλαιου και σπορελαίων σε ποικίλες συσκευασίες για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό λιανεμπορικών αλυσίδων και άλλων τρίτων εταιρειών. Εξάγει ακόμα και το ήμισυ της παραγωγής της, μερικές χρονιές, σε περισσότερες από 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Κίνας, εκτός των ευρωπαϊκών. Τα πιο διαδεδομένα εμπορικά σήματα των προϊόντων της είναι τα «Ionia», «Ionis», «Mytholio», «Nutria» και Santorina». Παράγει προϊόντα για μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές αλυσίδες σουπερμάρκετ. Διαθέτει θυγατρική στη Βουλγαρία με την επωνυμία Nutria Bulgaria, ελεγχόμενη κατά 99,9%.

Παράλληλα με τις παραγωγικές της δραστηριότητες ασχολείται με το χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου και δημητριακών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Φθιώτιδας το 2015, ολοκληρώνοντας την 22η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 29,8 εκατ. ευρώ (-19,4% ή -7,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ (-58,2% ή σχεδόν -1,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ (-35,1% ή -0,1 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,7 εκατ. ευρώ (+15,7% ή +0,1 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και μετά φόρων σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ (-307,3% ή -1,5 εκατ. ευρώ), ίσες προς το -6,9% των πωλήσεων και το -16,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Το 85% των εσόδων της (25,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 15% (περίπου 4,5 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Οι εξαγωγές απέφεραν αυξημένα κατά 13% έσοδα ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 33,3% των συνολικών.

Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται σε κάμψη των εγχώριων πωλήσεων, οι οποίες το 2014 είχαν ενισχυθεί από την ανάληψη, κατόπιν διαγωνισμού, έργου διάθεσης ελαιολάδου και άλλων προϊόντων σε απόρους της χώρας. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συρρικνώθηκε κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 3,8%, από 7,3% το 2014), επηρεασμένος από το σημαντικά αυξημένο κόστος προμήθειας ελαιολάδου, καθώς η εταιρεία είχε αρκετά συμβόλαια πώλησης σε σταθερές τιμές.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,84 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,38 εκατ. (1,34 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιστοιχούν αθροιστικά στο 7,5% περίπου των πωλήσεων.

Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,5 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 11,5 εκατ. περίπου ευρώ (13,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 31,6% (36,3%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 36,5 εκατ. ευρώ (37,6 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 97,8% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ, έναντι 21,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+6,7%). Επί ακινήτων της υφίσταντο εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού 14,6 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank και 1,7 εκατ. ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (20,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,8 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (24,3 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων θα έπρεπε να ήταν κατά 0,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε σχεδόν 0,3 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας, τον Απρίλιο του 2016 η επιχείρηση κατέληξε σε συμφωνία με πιστωτές της για τη μετατροπή βραχυπρόθεσμων δανείων της ύψους 7 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενα επιτόκια σε μακροπρόθεσμα με σταθερά επιτόκια. Προκειμένου να προστατευτεί, όπως αναφέρει, από τις δυσκολίες και τους περιορισμούς της κίνησης κεφαλαίων, η εταιρεία το 2015 άνοιξε λογαριασμό όψεως σε τράπεζα της Βουλγαρίας.

Οι συνολικές πωλήσεις της ελαιουργικής βιομηχανίας NUTRIA τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 334,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τρεις χρονιές είχε αναφέρει ζημιές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 14,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 40 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,8 εκατ. περίπου ευρώ, λόγω έκτακτων εσόδων, κατέγραψε το 2007. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2007, 2009, 2010, 2013 και 2015.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 15,3 εκατ. ευρώ, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 0,4%, έναντι 0,7% το 2014.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 63 εργαζόμενους, έναντι 65 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,56 εκατ. ευρώ, έναντι 1,57 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ήταν 35.000 ευρώ.

Στις αρχές του 2015 ο ΕΦΕΤ είχε ζητήσει την απόσυρση προϊόντος της Nutria από την αγορά, ως ακατάλληλου.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Γ. Μαντζαβίνο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Ζαβάκο, διεκδικεί από το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αγωγές της 4,6 εκατ. ευρώ για απαλλοτριωθέντα ακίνητα και 4 εκατ. ευρώ για υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον Εφετείου.

Aναφέρει ότι το 2016 είναι «μια αρκετά καλύτερη χρονιά». Αναμένει αύξηση των πωλήσεων και βελτιωμένο περιθώριο μεικτού κέρδους. Εχει εδραιώσει, όπως αναφέρει, συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές λιανεμπορικές αλυσίδες. Η διεύρυνση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητά της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS