inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ερωτηματικά για το «λουκέτο» στη βιομηχανική μονάδα της PepsiCo - ΗΒΗΗ αποτυχία να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον ισχυρό ανταγωνιστή της, την Coca - Cola 3E, αλλά και μικρότερους ανταγωνιστές της, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση προβλημάτων οικονομικής και εμπορικής φύσεως, είναι, σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς, οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε από τον αμερικανικό όμιλο Pepsico, αιφνιδιαστικά, η παύση της παραγωγικής λειτουργίας της Pepsico ΗΒΗ στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση το 2015 είχε καταγράψει πτώση πωλήσεων για έκτο συνεχόμενο έτος και υψηλές ζημιές, επίσης, για έκτο συνεχόμενο έτος. Παρά ταύτα, η βιομηχανική αλλά και εμπορική εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών PepsiCo - ΗΒΗ, η οποία από το 2010 υπάγεται απευθείας στον αμερικανικό επιχειρηματικό κολοσσό τροφίμων και ποτών PepsiCo, κατείχε ακόμη τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά αναψυκτικών. Στη διάρκεια του 2014 είχε μετατραπεί από ανώνυμη εταιρεία σε ΕΠΕ, ενώ το 2015 υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα σύνδεσης του εργοστασίου της στα Οινόφυτα Βοιωτίας με το δίκτυο φυσικού αερίου. Επίσης, στα μέσα του 2016 διαβεβαίωνε ότι απολαμβάνει της στήριξης του αμερικανικού ομίλου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, οι οποίες ενοποιούνται σε αυτές της κυπριακής PBG Cyprus Holding του αμερικανικού ομίλου, τα έσοδα της PepsiCo - ΗΒΗ το 2015 περιορίστηκαν σε σχεδόν 50,1 εκατ. ευρώ, από 58,2 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 13,9% σε ποσοστό ή κατά 8,1 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το 83,2% των εσόδων της (41,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 16,8% (8,4 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η πτώση αυτή των πωλήσεών της, που αποδόθηκε στη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού, συνοδεύτηκε από βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (36,3%, από 34,7% το 2014). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν στο επίπεδο των 18,2 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει μείωση 10,1% (-2 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι δαπάνες διάθεσης (20,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 15,3%, ενώ αυτές της διοικητικής λειτουργίας (7,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 4,9%.

Οι ζημιές της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,9% ή 0,3 εκατ. ευρώ, σε 7,3 εκατ. περίπου ευρώ, από 7,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Αυξήθηκαν, όμως, ως ποσοστό των πωλήσεων, από -13,1% το 2014 σε -14,6% το 2015.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,55 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ το 2014) και απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 2,2 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ το 2014).

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές άνω των 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών σχεδόν 9,9 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένες κατά 0,3% σε ποσοστό ή κατά 26.000 ευρώ σε αξία. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές άνω των 9,9 εκατ. ευρώ και ίσες προς το -19,8% των πωλήσεων και το -54,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, έναντι αντίστοιχων ζημιών σχεδόν 9,9 εκατ. ευρώ ή -17% των πωλήσεων και -26,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2014.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 13,3 εκατ. ευρώ (23,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 32,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (54,2%), ύψους 41,4 εκατ. ευρώ (42,8 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,1 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (27,2 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, ήταν ύψους 28,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 43,4% (+8,5 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 5,4 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η καθαρή θέση της είχε καταστεί μικρότερη από το 50% του εταιρικού κεφαλαίου της (75 εκατ. ευρώ) και, ως εκ τούτου, συνέτρεχε περίπτωση εφρμογής των διατάξεων του ν. 2190/1920. Ο ιδιοκτήτης της διαβεβαίωνε, όμως, για τη «συνεχή χρηματοοικονομική υποστήριξη» της θυγατρικής του.

Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεών της από τον υπερχρεωμένο λιανεμπορικό όμιλο «Μαρινόπουλος» στις 30.6.2016 ανερχόταν σε 3,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε προβεί σε επιπρόσθετη απομείωση των εμπορικών απαιτήσεών της κατά το ποσό του 1,8 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο και τις συνέπειες. Η συνολική απομείωση σχετικών απαιτήσεών της τη χρήση 2015 ανήλθε σε 11,4 εκατ. ευρώ.

Οι υποχρεώσεις της προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις εμφανίζονταν αρκετά αυξημένες (3,65 εκατ. ευρώ, από 1,9 εκατ. ευρώ το 2014), λόγω αναστολής πληρωμών εξαιτίας των capital controls. Από τις αρχές του 2016 η διαδικασία πληρωμής εξομαλύνθηκε και τα υπόλοιπά τους μειώνονταν σταδιακά, με γνώμονα και το πρόγραμμα των ταμειακών ροών της.

Ο συνολικός δανεισμός της είχε ανέλθει σε 15,7 εκατ. ευρώ, έναντι 8,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Στην αύξηση του δανεισμού συνέβαλε κατά κύριο λόγο, όπως αναφερόταν στην ετήσια οικονομική έκθεση της επιχείρησης, η επιβολή των capital controls. Με τους περιορισμούς που επήλθαν στις μετακινήσεις κεφαλαίων δεν μπορούσε να μεταφέρει στο εξωτερικό διαθέσιμα εγχώρια κεφάλαια προς μείωση του υπολοίπου του δανεισμού της στη Citibank Λονδίνου. Επέλεξε να εξοφλεί προμηθευτές εξωτερικού που κρίθηκαν κρίσιμοι, χρησιμοποιώντας κεφάλαια απευθείας από τη γραμμή δανειοδότησης του εξωτερικού, μέχρι να εξομαλυνθεί η διαδικασία πληρωμών των ελληνικών τραπεζών. Διέθετε πρόσβαση σε βραχυχρόνιο δανεισμό, μέσω σύναψης σύμβασης Cash Pooling, με ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Σε εξέλιξη βρισκόταν, εξάλλου, έλεγχος από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών σχετικά με πλαστά και εικονικά τιμολόγια από προμηθευτή της εταιρείας για τις χρήσεις 2005-2014. Η εταιρεία δρούσε, όπως σημειώνει, ως καλόπιστος λήπτης των εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίων.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 14,8 εκατ. ευρώ (16,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας PEPSICO - ΗΒΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,03 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά μεικτά κέρδη 440,4 εκατ. ευρώ (42,7% των πωλήσεων), αλλά και συνολικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -1,8% των πωλήσεων και το -2,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 101,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 102,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -10% των πωλήσεων και το -32,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος μόνο σε τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 104,2 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 125,6 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2009, έτος κατά το οποίο συνεχιζόταν η εμφιάλωση και διάθεση εμφιαλωμένων νερών, που αργότερα τερματίστηκε.

Εως πρόσφατα, η επιχείρηση ήταν παραγωγός και διανομέας αναψυκτικών, χυμών φρούτου, έτοιμου τσαγιού, ισοτονικού και ενεργειακού ποτού και συναφών προϊόντων του αμερικανικού ομίλου, με τα σήματα «Pepsi», «ΗΒΗ», «7UP», «Lipton», «Gatorade» και «Rockstar». Για την παραγωγή χυμών συνεργαζόταν με άλλη ελληνική εταιρεία της Λακωνίας, ενώ εισήγαγε σειρά προϊόντων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις του αμερικανικού ομίλου. Το 2015 δαπάνησε 10 εκατ. ευρώ για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Από το 2014 εξάλλου είχε αναθέσει τη διακίνηση και αποθήκευση των προϊόντων της σε εταιρείες logistics.

Εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής και το 2015 απασχόλησε, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο 177 εργαζόμενους (181 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της 6,23 εκατ. ευρώ (6,24 εκατ. ευρώ το 2014). Το 2013 είχε θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό της.

Από τις αρχές του 2010 η PepsiCo - ΗΒΗ είναι εξ' ολοκλήρου θυγατρική της PepsiCo, καθώς η τελευταία απέκτησε τότε τον πλήρη έλεγχο της κυπριακής εταιρείας PBG Cyprus Holding. Είχε ιδρυθεί το 1926 από ελληνική επιχειρηματική οικογένεια, με την επωνυμία ΗΒΗ Παναγόπουλος, για να θυμίζει τη μικρή θεά που ξεδιψούσε τους Ολύμπιους θεούς με νέκταρ. Απέκτησε δικαιώματα παραγωγής της «Pepsi Cola» το 1973 και εξαγοράστηκε από την PepsiCo το 1989, αλλά στη συνέχεια περιήλθε υπό τον έλεγχο της μερικώς μόνο ελεγχόμενης από τον αμερικανικό όμιλο PBG Cyprus Holding. Η ιστορία της PepsiCo, που αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο όμιλο τροφίμων και ποτών των ΗΠΑ, χρονολογείται από το 1898, όταν στη Βόρεια Καρολίνα ένας φαρμακοποιός εφηύρε το αρχικό αναψυκτικό το οποίο ονόμασε «Pepsi».

Η αρνητική απόδοση του μέσου ενεργητικού της PepsiCo - ΗΒΗ στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε -17,7%, από -17,8% το 2014.

Το εργοστάσιο αναψυκτικών της βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας και ήταν σε θέση να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας με σταθερές προδιαγραφές. Επαναπιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 το 2014. Επίσης, το 2015 επαναπιστοποιήθηκε κατά ISO 14001 για τη περιβαλλοντική διαχείριση. Τον Απρίλιο του 2015 ολοκληρώθηκε η σύνδεσή του με το δίκτυο φυσικού αερίου και η αλλαγή του καυσίμου συμπαραγωγής από μαζούτ σε φυσικό αέριο.

Η βιομηχανική μονάδα καλύπτει στεγασμένους χώρους 16 στρεμμάτων, επί συνολικής έκτασης 80 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει τέσσερις γραμμές παραγωγής αναψυκτικών: η πρώτη σε γυάλινη επιστρεφόμενη φιάλη και έχει ωριαία δυναμικότητα εμφιάλωσης 9.000 λίτρων, η δεύτερη σε αλουμινένια κουτιά και έχει ωριαία δυναμικότητα εγκυτίωσης ως και 26.000 λίτρων, η τρίτη σε γυάλινη μη επιστρεφόμενη φιάλη μιας χρήσης και έχει ωριαία δυναμικότητα εμφιάλωσης 6.000 λίτρων, ενώ η τέταρτη παράγει αναψυκτικά σε φιάλες PET και έχει ωριαία δυναμικότητα εμφιάλωσης ως και 14.000 λίτρων. Επίσης, η μονάδα παρήγαγε αναψυκτικά σε συμπυκνωμένη μορφή.

Κατά το 2016, όπως είχε αναφέρει, η επιχείρηση επικεντρωνόταν στη διεύρυνση του μεριδίου και την ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά και, κυρίως, στη βελτίωση των ασθενών οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Εστίαζε στην ανάπτυξη της απήχησης των υφιστάμενων προϊόντων και την προώθηση νέων προϊόντων της, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων μάρκετινγκ που αξιοποιούν την ανάγκη του καταναλωτικού κοινού για ποιοτικά προϊόντα στη σωστή και προσιτή τιμή. Προσδοκούσε την επίτευξη συνεργειών και αποτελεσματικών δράσεων στην κατεύθυνση μείωσης των λειτουργικών της εξόδων. Συγχρόνως, συνέχιζε να πραγματοποιεί εξαγωγές στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Στο παρελθόν είχε συγκρουστεί ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την Coca - Cola 3E, με μπαράζ προσφυγών υποστηριζόμενων από τον κεντρικό μηχανισμό της Pepsico, που οδήγησε στην επιβολή χρηματικών ποινών εις βάρος της εγκαλούμενης εταιρείας και τη θέσπιση νέων κανόνων εμπορικής δράσης στην ελληνική αγορά αναψυκτικών. Ωστόσο η επιχείρηση δεν έπαυσε να κατηγορεί τον ισχυρό ανταγωνιστή της για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και, τελικά, δεν μπόρεσε να επωφεληθεί ουσιαστικά από τους κανόνες «φιλελευθεροποίησης» της αγοράς.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 2015.

www.inr.gr, 2 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS