inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος, με ληξιπρόθεσμες οφειλές, ήταν το 2015 η βιομηχανία σκυλοτροφών LakyΣε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αναδιάρθρωση των δυσβάστακτων δανειακών της υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της, φέρεται να προχωρά η βιομηχανία τροφών κατοικίδιων ζώων Laky, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εταιρείες του τομέα της και ήταν κερδοφόρος το 2015, αν και απώλεσε σημαντικό τμήμα των πωλήσεών της.

Σύμφωνα με την επιχείρηση, οι πιστώτριες Τράπεζές της έχουν κάνει αποδεκτό πενταετές πρόγραμμα εξυγίανσης και ανάπτυξής της, στο πλαίσιο του οποίου θα αναδιαρθρωθούν οι υποχρεώσεις της. Βάσει αυτού, οι μέτοχοί της τη χρήση 2015 προχώρησαν σε κατάθεση 0,44 εκατ. ευρώ, εν όψει αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Laky ιδρύθηκε το 1988. Εδρεύει στην πόλη της Αρτας και διαθέτει βιομηχανική μονάδα σκυλοτροφών και άλλων τροφών κατοικίδιων ζώων, με στεγασμένους χώρους 4.210 τ.μ., στη θέση Νέα Κερασούντα της Πρέβεζας.

Επίσης, έχει αντικείμενο την εκτροφή χελιών και διαθέτει μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, με καλυμμένη επιφάνεια 7.320 τ.μ., στην περιοχή του Δήμου Σκουφά στον νομό Αρτας.

Οι τροφές για ζώα συντροφιάς που παράγει φέρουν, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα «Bono», «Daily», «Forte», «Nativa», «Fidel», Vigor». Στη μονάδα παραγωγής τους το 2011 είχε ολοκληρωθεί επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ. Μέρος των προϊόντων διατίθεται σε άλλες βαλκανικές χώρες, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Τουρκία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία Laky το 2015, ολοκληρώνοντας την 26η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 11,2 εκατ. ευρώ (-17% ή -2,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ (-0,4% ή -0,01 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,3 εκατ. ευρώ (-6,5% ή -0,01 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ (+1,7% ή +0,01 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ (+2,8% ή +0,01 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης κέρδη σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ (+2,8% ή +0,01 εκατ. ευρώ).

Το 91,6% των εσόδων της (10,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 8,4% (περίπου 0,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από εμπορικές. Από αγορές άλλων ευρωπαϊκών και λοιπών χωρών άντλησε σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ (12,2% των εσόδων). Τα έσοδα από πωλήσεις σε άλλες χώρες μειώθηκαν κατά 17,9%, περίπου όσο και τα έσοδά της από τις πωλήσεις στην ελληνική αγορά.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 28,4%, από 23,7% το 2014). Συγχρόνως, συμπιέστηκαν δραστικά οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και άλλα λειτουργικά έξοδα, με αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,38 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,40 εκατ. ευρώ (επίσης 0,40 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 7% των πωλήσεων.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,86 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,8%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,3%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,1 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,1 εκατ. περίπου ευρώ (4,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 35,8% (41,8%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,2 εκατ. ευρώ (11,2 εκατ. ευρώ). Οι συσσωρευμένες ζημιές παρελθόντων ετών ανέρχονταν σε 3,6 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω των 4,2 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 3,7 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,2 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Είχαν ρυθμιστεί ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΟΥ και προμηθευτές ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, επί συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών 2,7 εκατ. ευρώ. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2009-2010 δεν είχαν εξεταστεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 9,8 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+12,6%), κατά 49,9% μακροπρόθεσμες. Είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης επί ακινήτων της υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, για εξασφάλιση δανείων. Η επιχείρηση είχε εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια που της είχαν χορηγήσει οι Τράπεζες.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 6 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 6,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία της συμπεριελάμβανε μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και άλλων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, αξίας κτήσης 1,2 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας LAKY τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 112,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 4,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -4,3% των πωλήσεων και το -15,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 5,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -4,5% των πωλήσεων και το -16,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 7,25 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 8,9%, αντί 12% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 26,6%.

Η επιχείρηση, που κατέχει το 70% των μετοχών της εταιρείας εμπορίας ειδών για κατοικίδια ζώα Pets & People, έχει πρόεδρο τον Νικ. Δ. Παπαγιάννη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Ν. Παπαγιάννη της οικογένειας των μετόχων της αλλαντοβιομηχανίας ΒΙ.Κ.Η. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 69 εργαζόμενους, έναντι 70 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 1,93 εκατ. ευρώ, έναντι 1,89 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών οργάνων διέθεσε 0,06 εκατ. ευρώ.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί το σχέδιο αναδιάρθωσης του τραπεζικού δανεισμού της, η εταιρεία αναμένει ότι για το σύνολο της χρήσης 2016 θα παρουσιάσει αυξημένο κύκλο εργασιών και βελτιωμένα αποτελέσματα, λόγω μείωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών και των λειτουργικών εξόδων της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS