inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συνέχισε τις επενδύσεις, το 2015, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων Tottis-BingoΒελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Tottis-Bingo, η οποία ανήκει στον όμιλο Τόττη και παράγει γκοφρέτες με ή χωρίς επικάλυψη σοκολάτας, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στην επί μέρους αγορά.

Η επιχείρηση εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, όπου βρίσκεται και η παραγωγική μονάδα της, η παραγωγική δυναμικότητα της οποίας ανέρχεται σε 6 εκατ. κιλά ετησίως.

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1971, ως μικρή βιοτεχνία στην Κυψέλη Αττικής. Εξελίχθηκε σε βιομηχανία το 1976, οπότε και εγκαταστάθηκε στον Γέρακα, κατασκευάζοντας μονάδα με στεγασμένους χώρους 6.500 τ.μ., επί οικοπέδου 20.000 τ.μ. Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Serenata», «Amaretti» και «Koukouroukou». Ως Α.Ε., με νέα εταιρική μορφή μετά από συγχώνευση, λειτουργεί από το 2008. Εντάχθηκε στον όμιλο Τόττη το 1993. Μετονομάστηκε σε Tottis-Bingo, από Bingo, το 2016.

Εξάγει προϊόντα της σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Νότιος Αφρική, ο Παναμάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Κίνα και αραβικές χώρες.

Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στην εμπορία προϊόντων συγγενικών επιχειρήσεων του ομίλου Τόττη, καθώς αποτελεί βασικό εμπορικό βραχίονά του.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία Tottis-Bingo το 2015, ολοκληρώνοντας την 7η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα εταιρική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 50,3 εκατ. ευρώ (+4,8% ή +2,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ (-4,8% ή -0,5 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2 εκατ. ευρώ (+4,6% ή +0,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) άνω του 1,6 εκατ. ευρώ (-2,6% ή -0,04 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων άνω του 0,3 εκατ. ευρώ (+6,5% ή +0,02 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,15 εκατ. περίπου ευρώ (ζημιές 0,13 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή +0,28 εκατ. ευρώ).

Μόνο το 26,1% των εσόδων της (13,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 73,9% (περίπου 37,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από εμπορικές. Από αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών άντλησε 1,95 εκατ. ευρώ (3,9% των εσόδων) και από αγορές τρίτων χωρών 1,1 εκατ. ευρώ (2,2% των εσόδων). Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 2,7%. Επίσης, τα εξαγωγικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 11,9%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,38 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,30 εκατ. ευρώ ή 2,6% των πωλήσεων (1,36 εκατ. ευρώ ή 2,8% των πωλήσεων το 2014) και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,165 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μειωμένα λοιπά, έκτακτα έξοδα-ζημιές.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,71 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ το 2014).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, η επιχείρηση είχε διενεργήσει μειωμένες κατά 0,55 εκατ. ευρώ αποσβέσεις και μειωμένες κατά 0,15 εκατ. ευρώ προβλέψεις για απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 12,8 εκατ. περίπου ευρώ (12,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 25,4% (26,2%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 50,3 εκατ. ευρώ (48,3 εκατ. ευρώ).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 32 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,5 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (29,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,1 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα κατά 83,3% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 16,7% σε τράπεζες του εξωτερικού.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 25,2 εκατ. ευρώ, έναντι 22,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+12,5%), κατά 31% μακροπρόθεσμες. Επί ακινήτων της υφίσταντο έγγραφες υποθήκες συνολικού ποσού 10,8 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Τον Μάρτιο του 2016 η εταιρεία τροποποίησε σύμβαση ομολογιακού δανείου 9 εκατ. ευρώ του 2006, εξασφαλίζοντας παράταση εξόφλησης του υπολοίπου του δανείου 7,95 εκατ. ευρώ ως το 2025. Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2016 σύναψε δυο επταετή ομολογιακά δάνεια συνολικού ποσού 6,5 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη μετατροπή βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, έναντι 12,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Η αξία των συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις ήταν 3,9 εκατ. ευρώ και αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, τη συγγενική εταιρεία Farma. Για αγορές παγίων και απόκτηση πρόσθετων μεριδίων σε θυγατρική το 2015 δαπάνησε 0,7 εκατ. ευρώ και 0,2 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

Ακόμη, στις 31.12.2015 το εμπορικό της χαρτοφυλάκιο συμπεριελάμβανε μετοχές εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξίας 1,2 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας τροφίμων TOTTIS-BINGO υπό την πρόσφατη και την παλαιότερη νομική μορφή της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 461,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,5 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 34,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 50,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο επίπεδο του 4%, ενώ το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4,2%.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Τόττη, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 178 εργαζόμενους, έναντι 177 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,68 εκατ. ευρώ, έναντι 3,78 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων διέθεσε 0,16 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS