inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 16,7 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία ειδών ατομικής υγιεινής Ατομική ΦροντίδαΣε ανοδική τροχιά παρέμειναν κατά το 2015 οι πωλήσεις και τα κέρδη προ φόρων της βιομηχανίας ειδών ατομικής υγιεινής Ατομική Φροντίδα, η οποία παράγει πάνες ενηλίκων και υποσέντονα και λειτουργεί παράλληλα με τη χαρτοβιομηχανία Πλαστικά Ελλάδος, με την οποία συγκροτούν, όπως αναφέρουν, τον όμιλο Paper Heart.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2007, παράγει κυρίως πάνες για ηλικιωμένους και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της συγγενικής της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Διαθέτει τρεις γραμμές παραγωγής, ικανές να αποδώσουν 3.500 κιβώτια προϊόντων ημερησίως και συνολικά ως και 10.000 τόνους προϊόντων ετησίως. Για τη διανομή των προϊόντων της στην Αττική χρησιμοποιεί στόλο 8 ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων.

Τα προϊόντα της φέρουν συνήθως τα εμπορικά σήματα λιανεμπορικών αλυσίδων, για λογαριασμό των οποίων παράγονται. Ο όμιλος Paper Heart τροφοδοτεί με προϊόντα του μεγάλες εγχώριες λιανεμπορικές φίρμες, αλλά και το διεθνές δίκτυο της Carrefour καθώς και -κατά διαστήματα- τις επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα με τα σήματα/εταιρικές επωνυμίες «SCA», «Delica», «Lotus» και Tork».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας την 8η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 16,7 εκατ. ευρώ (+1,7% ή +0,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ (-9,6% ή -0,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,9 εκατ. ευρώ (+2,2% ή +0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,8 εκατ. ευρώ (+2,9% ή +0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων άνω του 0,4 εκατ. ευρώ (+6,3% ή +0,03 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,3 εκατ. περίπου ευρώ (-28,3% ή -0,1 εκατ. ευρώ), καθώς η φορολογική επιβάρυνση ήταν μηδενική σχεδόν το 2014.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (στο 12,5%, από 14,1% το 2014), καθώς αυξήθηκαν οι τιμές των πρώτων υλών. Συγχρόνως, συμπιέστηκαν κατά 21,4% οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,13 εκατ. ευρώ (επίσης 0,13 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,37 εκατ. ευρώ (επίσης 0,37 εκατ. ευρώ το 2014) και αυξημένα λοιπά, έκτακτα έξοδα-ζημιές.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,57 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24,3%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 16,4%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,6%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 1,8%.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, στα αποτελέσματα έχουν συμπεριληφθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις 0,14 εκατ. ευρώ που θα εξοφληθούν σε επόμενες χρήσεις. Συγχρόνως, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη απομείωσης της αξίας χρεογράφων ποσού 0,3 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 1,9 εκατ. περίπου ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 19,2% (19,9%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ (8,8 εκατ. ευρώ).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,2 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (3,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,4 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+57,7%), κατά 71,6% μακροπρόθεσμες. Στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν ποσό 0,8 εκατ. περίπου ευρώ, που αφορά ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανήλθαν σε 0,75 εκατ. ευρώ, έναντι 0,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Το εμπορικό της χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε τραπεζικές μετοχές σημαντικής ονομαστικής αξίας, κυρίως της Attica Bank.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ τη χρονική περίοδο 2007-2015, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών που λειτουργεί, ανήλθαν σε 85,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 14,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 9,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις εννέα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2007 ήταν ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2010-2014 δεν έχουν εξεταστεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές. Η επιχείρηση δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για την κάλυψη των προστίμων που θα της επιβληθούν επειδή δεν αποδέχτηκε τον προβλεπόμενο φορολογικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εξασθένησε σε 9,6%, αντί 10,5% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 11,7%.

Η Ατομική Φροντίδα έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στ. Μέρμηγκα. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 34 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,58 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία δεν αναμένει σημαντική μεταβολή του κύκλου εργασιών της. Ωστόσο, το 2015 αποφάσισε να επεκτείνει την παραγωγική της δραστηριότητα, με την εγκατάσταση γραμμής παραγωγής που θα διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS