inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κατά 15% αύξησε τις πωλήσεις της, το 2015, η τυροκομική βιομηχανία ΕξαρχοςΣημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών, χάρη σε διεύρυνση των εξαγωγών της, κατέγραψε το 2015 η τυροκομική βιομηχανία Εξαρχος.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 2003, αλλά προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1948. Εδρεύει στην Ελασσόνα του νομού Λάρισας, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Το τυροκομείο της καλύπτει στεγασμένους χώρους 4.800 τ.μ. και παράγει τυρί φέτα, αιγοπρόβειο τυρί με χαμηλά λιπαρά, κατσικίσιο, κεφαλοτύρι, κασέρι, ανθότυρο και μυζήθρα σε διάφορες συσκευασίες, με το σήμα «Εξαρχος». Η επιχείρηση παράγει επίσης βούτυρο και εξάγει ακόμη και το 1/3 της παραγωγής της στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας τη 12η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις σχεδόν 14,9 εκατ. ευρώ (+14,9 ή +1,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ (+76,7% ή +0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,5 εκατ. ευρώ (+70,8% ή +0,6 εκατ. ευρώ), τα οποία ισοδυναμούν με 51.400 ευρώ ανά εργαζόμενο.

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,2 εκατ. ευρώ (+87,4% ή +0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων άνω του 1 εκατ. ευρώ (+99,8% ή +0,5 εκατ. ευρώ), τα οποία ισοδυναμούν με 34.365 ευρώ ανά εργαζόμενο.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη άνω του 0,7 εκατ. ευρώ (+91,6% ή +0,3 εκατ. ευρώ), τα οποία ισοδυναμούν με 24.200 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 85,4% των εσόδων της (12,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 14,6% (περίπου 2,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Από αγορές άλλων ευρωπαϊκών και λοιπών χωρών άντλησε 5 εκατ. ευρώ (33,5% των εσόδων). Τα έσοδά της από πωλήσεις σε άλλες χώρες αυξήθηκαν κατά 70,5%. Επίσης, τα συνολικά βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 26%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 9,7%, από 6,3% το 2014).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,33 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,20 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2014).

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 1,36 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 30,9%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 21,7%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,9%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 4,9%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,9 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την υλοποίηση επενδύσεων, ανέρχονταν σε 3,7 εκατ. περίπου ευρώ (3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 30,4% (27,8%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,2 εκατ. ευρώ (10,7 εκατ. ευρώ).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω του 7,5 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,3 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,7 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+7,5%), κατά 85,1% μακροπρόθεσμες. Είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης επί ακινήτων της για ποσό 1,6 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank, προς εξασφάλιση δανείων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της παρέμεναν, προς απόσβεση, κρατικές επιχορηγήσεις 0,6 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Για αγορά παγίων η επιχείρηση το 2015 δαπάνησε 0,66 εκατ. ευρώ (επίσης 0,66 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 92,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 9,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 13,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 4,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 24,7%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,7%, αντί 8,4% το 2014, αν και το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 13,7%.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Γ. Εξαρχο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Εξαρχο. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 30 εργαζόμενους, έναντι 24 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,45 εκατ. ευρώ, έναντι 0,38 εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθεσε 0,05 εκατ. ευρώ στα μέλη της διοίκησής της για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις. Το 2014 είχε διαθέσει στους μετόχους της μέρισμα 0,84 εκατ. ευρώ.

Η τυροκομική βιομηχανία της Ελασσόνας επιδιώκει για τη χρήση 2016 να προσελκύσει νέους πελάτες, κυρίως από το εξωτερικό, διατηρώντας συγχρόνως τη συνεργασία της με μεγάλες εγχώριες λιανεμπορικές αλυσίδες και παραμένοντας ανταγωνιστική.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS