inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτίωσε τις επιδόσεις της, το 2015, η βιομηχανία ζωοτροφών ΕΛΒΙΖΑύξηση πωλήσεων και θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια ζημιογόνων αντίστοιχων αποτελεσμάτων, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας και διαθέτει δυο παραγωγικές μονάδες, μία στο Πλατύ από το 1969 και μία δεύτερη στο Πετροχώρι Ξάνθης από το 1993. Ιδρύθηκε το 1963 και ανήκε στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι το 2012, οπότε περιήλθε στην ιδιοκτησία της εταιρείας Ευρωφάρμ.

Επεξεργάζεται, παράγει και εμπορεύεται πρώτες ύλες και πλήρη μείγματα ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα, συμπληρώματα ζωοτροφών και σκυλοτροφές. Διαθέτει μέρος της παραγωγής της στη Βουλγαρία, την π.Γ.Δ.Μ. και την Αλβανία. Η ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα των δυο βιομηχανικών μονάδων της ανέρχεται σε 400 τόνους ημερησίως ανά βάρδια.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΕΛΒΙΖ (Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών) το 2015, ολοκληρώνοντας την 52η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 11,15 εκατ. ευρώ (+2,8% ή +0,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ (+5,1% ή +0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,6 εκατ. ευρώ (+73% ή +0,25 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) άνω του 0,2 εκατ. ευρώ (μόλις 5.000 ευρώ το 2014).

- Ζημιές προ φόρων 0,1 εκατ. περίπου ευρώ (+70,9% ή +0,25 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές επίσης 0,1 εκατ. περίπου ευρώ (+70,9% ή +0,25 εκατ. ευρώ).

Το 98,9% των εσόδων της (11 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Από αγορές του εξωτερικού άντλησε 62.000 ευρώ (0,5% των εσόδων).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε ελαφρώς (στο 9,9%, από 9,7% το 2014). Επίσης, οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ (0,345 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,33 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από αυξημένα λοιπά, έκτακτα έσοδα-κέρδη και μειωμένα λοιπά, έκτακτα έξοδα-ζημιές.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,27 εκατ. ευρώ (ζημιές 19.000 ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 5,5 εκατ. περίπου ευρώ (5,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 41,3% (39,5%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ (επίσης 13,4 εκατ. ευρώ).

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, κρατική ενίσχυση 82.000 ευρώ που έλαβε το 2015 λόγω επενδύσεων.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,9 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 2,5 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (6,4 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-13,8%), κατά 43,7% μακροπρόθεσμες. Επί ακινήτων της υφίσταντο έγγραφες υποθήκες συνολικού ποσού 4,7 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank για εξασφάλιση δανείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ζωοτροφών τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 183,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -3,9% των πωλήσεων και το -3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 21,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -11,5% των πωλήσεων και το -104,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 21,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -11,7% των πωλήσεων και το -105,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις, δηλαδή όλες πλην της χρήσης του 2005. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 25,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 30,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 4,5%, από 2,6% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης παρέμεινε σταθερό.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Χαλκίδη, αναφέρει ότι τα βελτιωμένα αποτελέσματα της χρήσης 2015 οφείλονται στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, την προσέλκυση νέων πελατών και τη διάθεση δύο νέων προϊόντων σκυλοτροφών και τροφής για αιγοπρόβατα. Συγκράτησε τις πιστώσεις της στην αγορά και ολοκλήρωσε επένδυση για αυτόματο σύστημα παλετοποίησης - ψύξης στην παραγωγή σκυλοτροφών, όπως είχε πράξει το 2013, με τη χρήση προγράμματος του ΕΣΠΑ, για την παραγωγή άλλων προϊόντων της.

Για τη χρήση 2016 θεωρεί ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ώστε η εταιρεία να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης και θετικών αποτελεσμάτων. Συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με την ιταλική Ferero Mangini και προσπαθεί να διευρύνει την πελατειακή της βάση, να ελέγξει τις δαπάνες διαχείρισης και να βελτιώσει τους δείκτες παραγωγικότητας των μονάδων της με την εισαγωγή πρόσθετων αυτοματισμών, αξιοποιώντας την υποστήριξη που της παρέχει η μητρική Ευρωφάρμ.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 54 εργαζόμενους, έναντι 66 το 2014 (-18,2%). Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,30 εκατ. ευρώ, έναντι 1,48 εκατ. ευρώ το 2014 (-12,2%). Για αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων διέθεσε 0,05 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS