inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλότερα περιθώρια κέρδους, το 2015, για την εταιρεία μηχανολογικών κατασκευών ΕΜΕΚΜείωση πωλήσεων άνω του 25%, αλλά και ενισχυμένα κατά 8% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 1,65 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 11,8% των πωλήσεων και το 7,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης και αντιστοιχούν σε 18.375 ευρώ ανά εργαζόμενο, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών ΕΜΕΚ.

Η επιχείρηση εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής και αριθμεί παρουσία άνω των 50 χρόνων στην αγορά. Απέκτησε τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1994.

Η εταιρεία ασχολείται με βαριές μηχανολογικές κατασκευές, έργα υποδομών και EPC, κατασκευές για ορυχεία και μεταλλεία και έργα του ενεργειακού τομέα. Κατασκευάζει, μεταξύ άλλων, πυλώνες για ανεμογεννήτριες και χαλύβδινες γέφυρες.

Η βιομηχανική μονάδα της στον Ασπρόπυργο περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 12.000 τ.μ., σε οικόπεδο 50.000 τ.μ. Εχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα επεξεργασίας 20.000 τόνων χάλυβα.

Η ΕΜΕΚ (Ελληνικές Μηχανολογικές Κατασκευές και Εξοπλισμός) αντλεί σημαντικό μέρος των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων και την ανάληψη εργασιών σε αγορές του εξωτερικού. Είναι κορμός ομίλου, μέλη του οποίου είναι ακόμη οι εταιρείες ΕΜΕΚ ΑΤΕ, Emek Bulgaria και Emek Albania.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η μητρική εταιρεία ΕΜΕΚ το 2015, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 14,045 εκατ. ευρώ (-27,7% ή -5,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ (+9% ή +0,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,65 εκατ. ευρώ (+8% ή +0,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ (+16,1% ή +0,2 εκατ. περίπου ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων άνω του 0,9 εκατ. ευρώ (+12,1% ή +0,1 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη άνω του 0,6 εκατ. ευρώ (-10,5% ή -0,1 εκατ. περίπου ευρώ), ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 6,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Το 88,5% των εσόδων της (12,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 11,5% (περίπου 1,6 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 27,2% των εσόδων της (3,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές, το 38,1% των εσόδων της (5,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από αγορές τρίτων χωρών και το υπόλοιπο 34,7% (περίπου 4,9 εκατ. ευρώ) από την εγχώρια αγορά.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 5,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 15,7%, από 10,4% το 2014).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,385 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,34 εκατ. (0,44 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιστοιχούν αθροιστικά στο 5,1% των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 9,9 εκατ. περίπου ευρώ (9,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 45,9% (61,1%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 21,6 εκατ. ευρώ (16,1 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-4,4%). Επί ακινήτων υφίσταντο προσημειώσεις συνολικού ποσού 8,2 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank για εξασφάλιση δανείων.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,5 εκατ. ευρώ και πλέον μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (10,7 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων θα έπρεπε να ήταν κατά 0,315 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 2,5 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας σύνθετων μεταλλικών κατασκευών τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 227,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 4,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τέσσερις χρονιές είχε αναφέρει ζημιές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 9,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 33,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 7,7%, έναντι 9,5% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 34,5%.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Γ. Αθανάσουλα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σπ. Χατζησταμάτη, θεωρεί ικανοποιητικές τις επιδόσεις που κατέγραψε το 2015 και ιδιαιτέρως τη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους της, καθώς τα θεωρεί ενδεικτικά των ισχυρών αντοχών της στην κρίση. Για την τρέχουσα χρήση 2016 επιδιώκει τη διατήρηση του κύκλου εργασιών της στα επίπεδα του 2015 και την περαιτέρω ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, με συμπίεση του κόστους λειτουργίας.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 90 εργαζόμενους, έναντι 94 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,99 εκατ. ευρώ, έναντι 3,23 εκατ. ευρώ το 2014. Χορηγήθηκε στους μετόχους από τα κέρδη του 2014 μέρισμα 0,50 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 0,29 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ενοποιημένος ισολογισμός της εταιρείας για τη χρήση 2015. Από κοινού με τις θυγατρικές της, η επιχείρηση είχε αναφέρει για τη χρήση 2014 έσοδα 19,9 εκατ ευρώ και αναλογούντα στην ίδια καθαρά κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS