inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνο ήταν το 2015 για την ελαιουργική βιομηχανία ΑγροτικήΚάμψη των πωλήσεων και αυξημένες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ίσες προς το 5,8% των πωλήσεων και το 32% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε το 2015 η ελαιουργική βιομηχανία Αγροτική.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1982, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες. Με μεγάλη επένδυση δημιούργησε σύγχρονες, καθετοποιημένες εγκαταστάσεις στα Μέγαρα Αττικής. Παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο, αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο και φοινικέλαιο με το σήμα της και, κυρίως, με σήματα εμπορικών αλυσίδων τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή αγορά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Νοτίου Αφρικής.

Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένους χώρους 10.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύγχρονη ραφιναρία, τμήμα παραγωγής φιαλών PET και αποθήκη έτοιμων προϊόντων χωρητικότητας 2.500 ευρωπαλλετών.

Η Αγροτική κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια μεταξύ των ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν ελαιουργικά προϊόντα για αλυσίδες σουπερμάρκετ.

Οι ζημιές της προ φόρων και αποσβέσεων τη χρήση 2015 ήταν ύψους 0,31 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ οι ζημιές προ φόρων και 0,45 εκατ. περίπου ευρώ οι αποσβέσεις). Η χρήση 2015 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη κατά την οποία η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Οι πωλήσεις της ήταν ύψους σχεδόν 16,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1,9%. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της βελτιώθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 4,7%, από 2,1% το 2014). Επίσης, οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης συμπιέστηκαν. Οι αυξημένες ζημιές οφείλονται στο γεγονός ότι ενώ η χρήση 2014 είχε ευνοηθεί από λοιπά έσοδα-κέρδη 1,72 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο όφελος της χρήσης 2015 ήταν 0,14 εκατ. ευρώ.

Το 97,5% των εσόδων της (16,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2,5% (περίπου 0,4 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Από τη διεθνή αγορά αντλήθηκαν 3,9 εκατ. ευρώ (23,1% των συνολικών πωλήσεων).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,7 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 1,7 εκατ. περίπου ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (14,4 εκατ. ευρώ). Ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, κατά 74% βραχυπρόθεσμος. Επί ακινήτου της υφίστατο δικαίωμα πρώτης υποθήκης ποσού 6 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείου. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι σχηματισμένες προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων έπρεπε να είναι κατά 0,42 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 182,05 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 25.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -04% των πωλήσεων και το -1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 8,2 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Σπ. Γ. Κουντούρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Εμμ. Σπ. Κουντούρη, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 34 εργαζόμενους, έναντι 39 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,76 εκατ. ευρώ το 2014.

Στις 31.12.2015 ο λογαριασμός παροχών/απαιτήσεων από τη διοίκηση της εταιρείας περιελάμβανε αμοιβή 0,18 εκατ. ευρώ και απαίτηση από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2,94 εκατ. ευρώ.

Στις υποχρεώσεις της εταιρείας στις 31.12.2015 περιλαμβάνονταν αδιανέμητα μερίσματα προς τους μετόχους της ύψους 1,08 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επιχείρηση, η κάμψη των πωλήσεών της το 2015 ήταν προσωρινή και οφείλεται σε αλλαγή της εμπορικής πολιτικής της και μερική αναδιάρθρωση του πελατολογίου της. Για τη χρήση 2016 αναμένεται σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος αναμένεται να κυμανθεί περί τα 17 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS