inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά και των εξαγωγών της αναμένει η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Σε βελτιωμένα αποτελέσματα, χάρη στη συνεχιζόμενη, όπως εκτιμάται, διεύρυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά και των παραδοσιακά εκτεταμένων εξαγωγικών δραστηριοτήτων της, προσβλέπει για το 2014 η βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου Μότορ Οϊλ Ελλάς, η οποία το 2013, σε αντίθεση με ομοειδείς, ανταγωνιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες, κατάφερε σε εταιρική βάση να παραμείνει κερδοφόρος, παρά την πτώση των μέσων περιφερειακών περιθωρίων διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου σε επίπεδα ίσα προς το 59% περίπου των περιθωρίων της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία που παρέθεσε η εταιρεία στη διάρκεια ενημέρωσης θεσμικών επενδυτών για την τρέχουσα πορεία και τις προοπτικές της. Όπως ανέφεραν εκπρόσωποί της, τον Μάρτιο σημειώθηκε ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μετά από αρκετούς μήνες καθίζησής τους, αν και τα περιθώρια παρέμειναν αδύναμα το πρώτο δίμηνο του 2014, στα χαμηλά επίπεδα εκείνων του τέταρτου τριμήνου του 2013. Στόχος της για το 2014 είναι η επίτευξη περιθωρίων διύλισης «στο ανώτερο εύρος του κλάδου».

Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε, οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των περιθωρίων αυτών, των τιμών των προϊόντων πετρελαίου και των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι παρακινδυνευμένη, η επιχείρηση αναμένει επιπρόσθετα οφέλη από την ισχυροποίηση της θέσης της στην εγχώρια αγορά και την αναμενόμενη ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης αεροπορικών και άλλων καυσίμων, δεδομένου ότι το μεριδιό της το 2013 στην εγχώρια αγορά καυσίμων ανήλθε σε 37,7%, από 35% το 2012, ενώ στη συνολική εγχώρια αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, ανήλθε σε 34%, από 32,2% το 2012. Ειδικότερα ο όγκος παραγωγής καυσίμων αεριωθουμένων της εταιρείας για την ελληνική και τη διεθνή αγορά αυξήθηκε το 2013 κατά 32,7%. Η εταιρεία εκτιμά ότι συνεχίζεται η ανταγωνιστική ισχυροποίηση των περίπου 1.200 πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν με τα σήματα Avin και Coral και ανήκουν σε θυγατρικές της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφεραν εκπρόσωποί της, το μερίδιό της συνολική εγχώρια αγορά αυξήθηκε την πενταετία 2009-2013 κατά 8,6 εκατοστιαίες μονάδες, από το 25,4% (το 2009) στο 34% (το 2012), ενώ το 2007 ήταν μόνο 21,7%.

Ανά κατηγορία βασικών προϊόντων τα μερίδια αγοράς της Μότορ Οϊλ στην Ελλάδα τον χρόνο που πέρασε εκτιμάται ότι ήταν 37,7% στις βενζίνες (24,2% το 2009), 51,4% στα λιπαντικά (37,4%), 55,8% στο μαζούτ (39,7%), 35,3% στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης (25,9%), 27,1% στην άσφαλτο (35,1%), 23,4% στα υγραέρια (22,8%), 31,3% στα αεροπορικά καύσιμα (8,7%) και 50,5% στο πετρέλαιο ναυτιλίας (30,1%).

Επίσης, η Μότορ Οϊλ προσβλέπει σε ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά, οι οποίες το 2013 σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν σε όγκο κατά 9,6% και οδήγησαν σε συνολική αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,9%, σε 12,51 εκατ. μετρικούς τόνους, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την επιχείρηση, καθώς συνεχίστηκε η ταχεία εμπορική επέκταση, μεταξύ άλλων, στην Τουρκία Η παραγωγική δραστηριότητα του διυλιστηρίου της στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας κατά το τρέχον έτος προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε, σταθερή όλους τους μήνες του τρέχοντος έτους, αφού η διακοπή της λειτουργίας σειράς μονάδων του για την περιοδική συντήρησή του έγινε το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου του 2013. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συμβάλει σε διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της, αλλά και σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των συγκριτικά περισσότερο κερδοφόρων βιομηχανικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης στις συνολικές βιομηχανικές και εμπορικές πωλήσεις της, οι οποίες το 2013 σε εταιρική βάση μειώθηκαν κατά 4,8% στα 7,84 δισ. ευρώ και σε ενοποιημένη βάση κατά 4,1% στα 9,28 δισ. ευρώ, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών των παραγώγων πετρελαίου και της αποδυνάμωσης του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ.

Οι βελτιωμένες προσδοκίες, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση του τραπεζικού δανεισμού της, φαίνεται να εξηγούν άλλωστε και την απόφασή της για τη διανομή μερίσματος, παρά το ότι η επιχείρηση το 2013, ως γνωστόν, κατέγραψε σημαντικά μειωμένα κέρδη προ φόρων (23,2 εκατ. ευρώ έναντι 114,4 εκατ. ευρώ το 2012) και καθαρά κέρδη (5,58 εκατ ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ το 2012), ενώ σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, δεν απέφυγε την καταγραφή ζημιών μετά την πρόβλεψη για φόρους (-4,68 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 78,93 εκατ. ευρώ το 2012, κατόπιν επιβάρυνσης των κερδών προ φόρων ύψους 19,94 εκατ. ευρώ με αναβαλλόμενη φορολογία 22,1 εκατ. ευρώ). Το συνολικό μέρισμα στους μετόχους της θα απορροφήσει 22,16 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι τα μέσα περιθώρια διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου το 2013 ήταν κατά 28,8% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2012, κατά 46,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2011 και κατά 41,6% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2010, οπότε η Μότορ Οϊλ Ελλάς σε ενοποιημένη βάση είχε καταγράψει την υψηλότερη από ποτέ κερδοφορία της, επιτυγχάνοντας κέρδη προ φόρων 210,55 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 164,55 εκατ. ευρώ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS