inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις άνω των 17 εκατ. ευρώ, το 2015, για την Tottis Foods InternationalΑύξηση πωλήσεων, με παράλληλη διεύρυνση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία τροφίμων Tottis Foods International, η οποία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Τόττη και διανέμει τα προϊόντα της μέσω της συγγενικής εταιρείας Tottis-Bingo.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1984 και εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Φλώρινας, σε έκταση 25.000 τ.μ. Παρασκευάζει κρουασάν (ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 35 εκατ. τεμάχια), snack ψωμιού (ως 8.000 τόνους ετησίως), chips πατάτας (0,5 τόνο την ώρα), προϊόντα extruded (ως 4 τόνους ημερησίως) και σοκολατοειδή προϊόντα (ως 0,4 τόνο την ώρα). Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Tottis», «Champion», «Serenata», «Rolling Roles», «Family».

H Tottis Foods International ανέλαβε από το 2009 την παραγωγή των προϊόντων που πραγματοποιούσε η συγγενική εταιρεία Tottis Foods.

Προϊόντα της εξάγονται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Νότιος Αφρική, ο Παναμάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Κίνα και αραβικές χώρες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας την 8η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 17,45 εκατ. ευρώ (+7,4% ή +1,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ (+12,5% ή +0,25 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,7 εκατ. ευρώ (-2,4% ή -0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ (-4% ή -0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων άνω του 0,5 εκατ. ευρώ (+4,1% ή +0,02 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,35 εκατ. ευρώ (+2,7% ή +0,01 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε (στο 13%, από 12,4% το 2014). Το τελικό αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,15 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,63 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 29,7%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 20,2%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,9%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 2%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μόλις που ξεπερνούσαν το 1,8 εκατ. ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 12,7% (14,9%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,5 εκατ. ευρώ (10,8 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,55 εκατ. περίπου ευρώ στις 31.12.2014.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 11,6 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 1,1 εκατ. περίπου ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω του 12,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,385 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Επί ακινήτων της υφίσταντο προημειώσεις ποσού 1,2 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς και 0,45 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας, για εξασφάλιση δανείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2009-2015, δηλαδή στο διάστημα των επτά αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 100,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,7% των πωλήσεων και το 4,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 16,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις επτά εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 5,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 17,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 4,8%, από 6,6% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 34,2%.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Βικτωρία Τόττη, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 123 εργαζόμενους, έναντι 106 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,84 εκατ. ευρώ, έναντι 1,66 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων διέθεσε 0,18 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα 0,075 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Τον Φεβρουάριο του 2016 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,29 εκατ. ευρώ στους μετόχους, από τα κέρδη του 2014. Επίσης, εφέτος θα διατεθεί στους μετόχους μέρισμα 0,33 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015.

Η Tottis Foods International συμμετείχε με 1 εκατ. ευρώ στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS