inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλότερες πωλήσεις και νέες επενδύσεις, το 2015, για τη σοκολατοποιία ΙΟΝΥψηλότερες πωλήσεις το έτος 2015, σε σύγκριση με το 2014, δημοσιοποίησε η εταιρεία ΙΟΝ, κορυφαία ελληνική βιομηχανία κακάο, σοκολάτας και άλλων ζαχαρωδών προϊόντων, η οποία προχώρησε σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της, καθιστώντας μακροπρόθεσμο το μεγαλύτερο μέρος των πολύ υψηλών βραχυπρόθεσμων δανείων της.

Η επιχείρηση συνέχισε και κατά το 2015 την επενδυτική της δραστηριότητα, δαπανώντας για τον σκοπό αυτό 3,15 εκατ. ευρώ, έναντι 5,7 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ υλοποιεί νέες επενδύσεις το 2016, με σκοπό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού της και την εξασφάλιση σταθερής ανταγωνιστικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά σοκολάτας.

Οι πωλήσεις της στην ελληνική αγορά το 2015 αυξήθηκαν κατά 2,7% και ανήλθαν σε 97,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι πωλήσεις των προϊόντων της στη διεθνή αγορά αυξήθηκαν κατά 9,7% σε αξία και κατά 2,1% σε όγκο και ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 10% των συνολικών πωλήσεων, καθώς κινήθηκαν έντονα ανοδικά στην Αλβανία, την Κύπρο, τον Λίβανο, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και τη Βουλγαρία. Το 28% των διεθνών πωλήσεων προήλθε από ευρωπαϊκές αγορές και το 72% από αγορές τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τον 17ο ενοποιημένο ισολογισμό της ΙΟΝ, πρόεδρος της οποίας -μετά τον θάνατο του εκ των ιδρυτών της Ιωάννη Κωτσιόπουλου τον Νοέμβριο του 2015- είναι η Κωνσταντίνα Β. Κωτσιοπούλου, με εντεταλμένο σύμβουλο τον Βασ. Κ. Κοτταρίνο, τα έσοδα της μητρικής βιομηχανικής εταιρείας, της συγγενικής ελληνικής εμπορικής επιχείρησης Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι και της θυγατρικής εμποροβιομηχανικής εταιρείας Interion, που λειτουργεί στη Βουλγαρία, ανήλθαν τον περασμένο χρόνο σε 108,5 εκατ. ευρώ, από 105 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4% σε ποσοστό και κατά 3,5 εκατ. ευρώ, σε αξία.

Η επιχείρηση βελτίωσε οριακά το μεικτό της περιθώριο (στο 35,4%, από 35,2% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 38,4 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 37 εκατ. ευρώ το 2014, που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξησή τους κατά 4% (+1,5 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, από 10,8 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 10%, καθώς οι δαπάνες εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν μόνο κατά 3,2%, αν και τα λοιπά έκτακτα έξοδα-ζημιές αυξήθηκαν κατά 1,2 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, λόγω αύξησης των αποσβέσεων κατά 1,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, από 7,1 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 4,9%.

Η εταιρεία, η οποία λειτουργεί τέσσερις βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα (τρείς στο Φάληρο, την Παλλήνη και το Μαρκόπουλο στην Αττική και μία στην Αρτα), καθώς επίσης μία στη Βουλγαρία (κοντά στη Σόφια), παρουσίασε τελικώς ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 2,75 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 2,8 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 2,6% σε ποσοστό και κατά 0,07 εκατ. ευρώ σε αξία. Επίσης, τα κέρδη της μετά τους φόρους περιορίστηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 2 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 22,9% σε ποσοστό και κατά 0,45 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 5,10 εκατ. ευρώ (3,67 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 4,06 εκατ. ευρώ (4,34 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 8,4% των εσόδων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 7,85 εκατ. ευρώ (6,50 εκατ. ευρώ το 2014).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,1%, αντί 8,3% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 0,9%.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην ΙΟΝ και τις συγγενικές εταιρείες της ανερχόταν στις 31.12.2015 σε 131,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 50,4 εκατ. ευρώ (38,5%) ήταν ίδια κεφάλαια, που συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 15,8 εκατ. ευρώ. Περίπου 55,5 εκατ. ευρώ (42,4%) ήταν τα δανειακά κεφάλαια, κατά 90% μακροπρόθεσμης διάρκειας και κατά το υπόλοιπο 10% βραχυρόθεσμα.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (81,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 50,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (30,5 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν είχαν σχηματιστεί προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονταν σε 2,2 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις του ήταν ύψους 55,5 εκατ. ευρώ, έναντι 60,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-8,5%), κατά 90% μακροπρόθεσμες. Είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 60 εκατ. ευρώ επί ακινήτων του στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Αρτα υπέρ της Alpha Bank, ως εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών, για εξασφάλιση δανείων. Τον Απρίλιο του 2015 η επιχείρηση είχε λάβει κοινό ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. ευρώ, το οποίο χρησιμοποίησε για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 44,3 εκατ. ευρώ, έναντι 44,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η μητρική εταιρεία ΙΟΝ, η οποία εξακολουθεί να ηγείται της ελληνικής αγοράς σοκολατοειδών και άλλων ζαχαρωδών προϊόντων, όπως οι καραμέλες, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει από άλλες επιχειρήσεις πολυεθνικών ομίλων, κατέγραψε το 2015 έσοδα 104,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,1%. Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,5 εκατ. ευρώ (+0,3%) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,6 εκατ. ευρώ (-42%). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ, από 9,2 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 12,1%. Ακόμη, τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 942 εργαζόμενους, έναντι 951 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και της διοίκησης, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 27,72 εκατ. ευρώ, έναντι 28,82 εκατ. ευρώ το 2014. Η μητρική εταιρεία το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 686 εργαζόμενους, έναντι 700 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και της διοίκησης, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 20,34 εκατ. ευρώ, έναντι 21,08 εκατ. ευρώ το 2014. Στους μετόχους το 2015 καταβλήθηκε μέρισμα 0,24 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2015 στις λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβανόταν οφειλή 0,55 εκατ. ευρώ για μερίσματα και συναφείς αμοιβές της διοίκησης.

Η ΙΟΝ ΑΕ Βιομηχανία Κακάο & Σοκολάτας ιδρύθηκε το 1930 στον Πειραιά ως σοκολατοποιία και λίγα χρόνια μετά εξαγόρασε και τελικά απορρόφησε την ελληνική βιομηχανία καραμέλας και άλλων ζαχαρωδών προϊόντων Nasko. Πρώτη λανσάρισε στην ελληνική αγορά σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα, τη γνωστή «ΙΟΝ Αμυγδάλου». Ανέπτυξε ιδιαιτέρως δημοφιλή προϊόντα με τα σήματα «Break», «Derby», «ION sweets» και άλλα σήματα.

Η εμπορική-διανεμητική εταιρεία Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι δημιουργήθηκε το 1956, ενώ περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα η ΙΟΝ απέκτησε την ελληνική βιομηχανία σοκοπάστας Ιντέρια, την οποία προ τετραετίας απορρόφησε, αποκτώντας συγχρόνως τη βουλγαρική Interion. Επίσης, το 1999 εξαγόρασε την ελληνική εταιρεία παραγωγής κακάο, σοκολάτας και χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών σοκολατοειδών Mabel, την οποία στη συνέχεια απορρόφησε.

Οι δυο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της εταιρείας βρίσκονται στο Φάληρο Αττικής σε οικόπεδα περίπου 25.000 τ.μ. και στην Αρτα σε οικόπεδο 74.820 τ.μ. στη θέση Ιμαρέτ. Στο Φάληρο Αττικής παράγονται κακάο, σοκολάτες, καραμέλες και άλλα ζαχαρώδη προϊόντα. Η μονάδα της Αρτας παράγει γκοφρέτες και τρούφα. Στην Παλλήνη Αττικής η επιχείρηση διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 5.785 τ.μ.

Στη διάρκεια του 2016 η ΙΟΝ είναι επικεντρωμένη, όπως αναφέρει, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, υιοθετώντας οικονομική διαχείριση «στο πνεύμα του περιορισμού και της λιτότητας», με περικοπή ελαστικών δαπανών. Αμεση προτεραιότητά της είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας των μονάδων της, ως απαραίτητο μέσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την επικερδή ανάπτυξη της εξαγωγικής της βάσης, δεδομένου ότι πολλές χώρες κατακλύζονται από σοκολάτες χωρών χαμηλού κόστους και οι εξαγωγές από την Ελλάδα επιβαρύνουν την οικονομική της αποδοτικότητα. Συνεχίζει την κυκλοφορία νέων προϊόντων και αναμένει ενίσχυση των επιδόσεών της από τις σοκολάτες no added sugar, τη λευκή σοκολάτα αμυγδάλου, τη λευκή σοκολάτα με γέμιση nucrema και τα αρκετά ακόμη νέα προϊόντα που παρουσίασε στην αγορά το 2015. Επίσης, το 2015 η επιχείρηση προχώρησε σε αναβάθμιση των συσκευασιών των προϊόντων της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 7 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS