inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κάμψη πωλήσεων και αυξημένες ζημιές, το 2015, για τη Λακωνική ΤροφίμωνΜειωμένες πωλήσεις και αυξημένες ζημιές κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Λακωνική Τροφίμων, η οποία ιδρύθηκε το 1985, διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη Σπάρτη και ελέγχεται από το επενδυτικό σχήμα Impala Invest της οικογένειας του επιχειρηματία Παναγιώτη Νίκα, ιδρυτή της ομώνυμης αλλαντοποιίας από την οποία αποχώρησε το 2004.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την παραγωγή αλλαντικών και σαλατών, καθώς και την τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου, ξιδιού και αρκετών ακόμη ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων. Επίσης, εισάγει και εμπορεύεται τυροκομικά και άλλα είδη διατροφής. Χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, το εμπορικό σήμα «Λιοστρόφι» και διαθέτει μέρος της παραγωγής της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Κύπρος, η Ιταλία και η Δανία.

Τα αλλαντικά της, όπως η σειρά προϊόντων «1964» προσφέρονται στην αγορά «με φροντίδα και υπογραφή Παναγιώτη Νίκα», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση της, το 2015, η Λακωνική Τροφίμων κατέγραψε κύκλο εργασιών 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ το 2014, μικρότερο κατά 0,3 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 2,4% σε ποσοστό.

Ωστόσο, παρουσίασε αυξημένα κατά 5,9% μεικτά κέρδη, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 21,2% των εσόδων, καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (19,5% το 2014). Η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή, όμως, για να αποτρέψει την καταγραφή ζημιών προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών σχεδόν 0,3 εκατ. ευρώ το 2014.

Η επιχείρηση εμφάνισε αρνητικό αποτέλεσμα προ φόρων και μετά φόρων για έκτο συνεχόμενο έτος. Οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,8 εκατ. περίπου ευρώ το 2014 (-50,3%).

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα, εκτός από αποσβέσεις, με χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,45 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2014), απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,465 εκατ. ευρώ και λοιπά έκτακτα έξοδα-ζημιές 0,09 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μόλις που ξεπερνούσαν το 0,9 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 8,3% (14%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 11,3 εκατ. ευρώ (12,6 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 4,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,9 εκατ. περίπου ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (9,5 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 158.000 ευρώ (306.000 ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της, αν και μειώθηκαν κατά 12,7%, ήταν ύψους 5,9 εκατ. ευρώ, κατά 87,9% βραχυπρόθεσμες. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2015 η επιχείρηση αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, τον Ιούλιο του 2016 αποφάσισε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,4 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 6,7 εκατ. ευρώ, έναντι 7,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 155 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1,95 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,3% των πωλήσεων και το 4,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,8% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 17,1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής και έχει πρόεδρο τη Βασιλική Σπάνια και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γιορανίδη. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα στο 4ο χλμ. της Εθνικής οδού Σπάρτης-Γυθείου, η οποία εκσυγχρονίστηκε το 2012, καθώς και υποκατάστημα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Απασχολεί περίπου 115 εργαζόμενους.

Για τον λόγο ότι εκκρεμεί η γνωστοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρείας και του σχετικού προσαρτήματος, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αποσβέσεις, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τις αμοιβές και τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων της το έτος 2015.

Πέραν της Λακωνικής Τροφίμων, οι δραστηριότητες του Παν. Νίκα στην αγορά τροφίμων και ποτών εκδηλώνονται και μέσω των εταιρειών Αλέα, Δίρφυς, Medolio, Λιοστρόφι και Οικοφάρμα Πελοποννήσου.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 7 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS