inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση εσόδων και λειτουργικών κερδών, το 2012, για τη Nestle Ελλάς

Mε υψηλές προβλέψεις για εμπορικούς και φορολογικούς κινδύνους, καθώς και για απομείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού της, επιβαρύνθηκαν το 2012 τα οικονομικά αποτελέσματα της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας τροφίμων Nestle Ελλάς, θυγατρικής του ομώνυμου κολοσσιαίου ελβετικού επιχειρηματικού ομίλου, με συνέπεια να προκύψουν μειωμένα καθαρά κέρδη, παρά την αύξηση που παρουσίασαν τόσο οι πωλήσεις όσο και η λειτουργική κερδοφορία της (EBITDA).

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της επιχείρησης τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 434,49 εκατ. ευρώ, από 424,99 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (420,82 εκατ. ευρώ το 2010), παρουσιάζοντας έτσι άνοδο της τάξεως του 2,2% (+9,50 εκατ. ευρώ), σε ετήσια βάση.

Ποσοστό άνω του 60% των εσόδων αυτών προήλθαν από τις πωλήσεις παγωτών, καφέ, εμφιαλωμένου νερού και άλλων προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα, στα εργοστάσια που λειτουργεί στον Ταύρο Αττικής, στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Συγχρόνως, η Nestle Ελλάς κατέγραψε βελτιωμένα μεικτά κέρδη ύψους 239,94 εκατ. ευρώ, από 230,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (235,10 εκατ. ευρώ το 2010), αυξημένα κατά 4,2% και ίσα προς το 55,2% των πωλήσεων, έναντι 54,2% το 2011 (55,9% το 2010), καθώς επίσης βελτιωμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 61,85 εκατ. ευρώ, από 59,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (51,64 εκατ. ευρώ το 2010), αυξημένα κατά 4,3% και ίσα προς το 14,2% των πωλήσεων, έναντι 13,9% το 2011 (12,3% το 2010).

Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις 8,6 εκατ. ευρώ για την απομείωση παγίων της, πέντε εκατ. ευρώ για απομείωση της συμμετοχής της στην εταιρεία Nestle Water Direct και 3,5 εκατ. ευρώ για τον καταλογισμό επιπρόσθετων φόρων για τις χρήσεις 2008-2009, ενώ εκκρεμούν αποφάσεις αρμόδιων οργάνων σχετικά με άλλους φόρους που έχουν επιβληθεί κατόπιν ελέγχων και συνολικού καταλογισμού φόρων αξίας 22,5 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2007-2009. Η επιχείρηση πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και δεν θα της επιβληθούν, τελικώς, πρόσθετοι φόροι (περίπου 15 εκατ. ευρώ αφορούν τη φορολογία χαρτοσήμου) από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών. Έχει σχηματίσει, επίσης, πρόβλεψη πέντε εκατ. ευρώ, έναντι προστίμων συνολικού ποσού 35 εκατ. ευρώ, που της έχει επιδικάσει, αδίκως κατά τη γνώμη της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεωρώντας την πρόβλεψη αυτή επαρκή.

Αντιθέτως, τα τελικά της αποτελέσματα ευνοήθηκαν με έσοδο 5,3 εκατ. ευρώ, που προέκυψε από την αλλαγή συνταξιοδοτικού προγράμματος καθορισμένων παροχών σε πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών.

Κατόπιν αυτών η Nestle Ελλάς, την οποία διευθύνουν οι Laurent Dereaux (διευθύνων σύμβουλος) και Ευάγγελος Καλούσης (πρόεδρος), παρουσίασε κέρδη προ φόρων 26,71 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων κερδών 31,53 εκατ. ευρώ το 2011 (30,16 εκατ. ευρώ το 2010), μειωμένα κατά 15,3% και ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων, έναντι 7,4% το 2011 (7,2% το 2010).

Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης (11,92 εκατ. ευρώ έναντι 13,66 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένοι κατά 12,7%) τα καθαρά κέρδη ήταν 14,79 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 17,88 εκατ. ευρώ το 2011 (5,86 εκατ. ευρώ το 2010), μειωμένα κατά 17,3% και ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων, έναντι 4,2% το 2011 (1,4% το 2010).

Οι αποσβέσεις της χρήσης ήταν 20,64 εκατ. ευρώ (+43,9%), ενώ οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ήταν 14,33 εκατ. ευρώ (+6,1%).

Επίσης, οι ταμειακές ροές της από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ανήλθαν σε 36,60 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσιες από τις αντίστοιχες του 2011.

Οι δαπάνες της για αγορές παγίων ήταν 9,65 εκατ. ευρώ (10,05 εκατ. ευρώ το 2011), ενώ ποσό πέντε εκατ. ευρώ διετέθη στα τέλη του 2012 για την απόκτηση του κλάδου παιδικών τροφών της ελληνικής Pfizer, στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας μεταξύ του ελβετικού ομίλου και της αμερικανικής Pfizer.

Τα ίδια κεφάλαια της Nestle Ελλάς, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1970 και έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη βάσει των πωλήσεων ελληνική βιομηχανική και συνάμα εμπορική εταιρεία τροφίμων, σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματα όλων των επιχειρήσεων του τομέα, μετατράπηκαν το 2012 από αρνητικά σε θετικά, κατόπιν διαδοχικών αποφάσεων αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της. Στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 53,24 εκατ. ευρώ (-14,90 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011) και ήταν ίσα προς το 15% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 354,96 εκατ. ευρώ, το 58,2% των οποίων αφορά βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια (206,50 εκατ. ευρώ), κυρίως από το εξωτερικό, που λαμβάνονται σε συνεννόηση με τον ελβετικό όμιλο (στις 18.12.2012 η εταιρεία έλαβε νέο δάνειο 100 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2012 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (161,26 εκατ. ευρώ) ήταν ίσο προς το 55,8% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (289,23 εκατ. ευρώ).

Τη διετία 2010-2011 η επιχείρηση είχε διαθέσει προς τη μητρική ελβετική Nestle μερίσματα συνολικού ύψους 131,4 εκατ. ευρώ, κυρίως από κέρδη του παρελθόντος.

Στα τέλη του 2012 η εταιρεία απασχολούσε 909 εργαζομένους, έναντι 936 στα τέλη του 2011 (-2,9%) και 960 στα τέλη του 2010 (-5,3%). Για τους μισθούς και τα ημερομίσθιά τους δαπάνησε 36,63 εκατ. ευρώ, έναντι 36,48 εκατ. ευρώ το 2011 (+0,4%). Ειδικότερα οι αμοιβές των ανώτερων διοικητικών-διευθυντικών στελεχών ανήλθαν σε 5,69 εκατ. ευρώ, έναντι 4,63 εκατ. ευρώ το 2011 (+22,9%).

Το 100% των μετοχών της ανήκει στην ελβετική Nestle, η οποία το 2012 κατέγραψε παγκοσμίως έσοδα 92,2 δισ. ελβετικών φράγκων, αυξημένα κατά 10,2%.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS