inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2015 η Βιομηχανία Ζωοτροφών Ηπείρου ΣίντοςΜειωμένες πωλήσεις, οι οποίες οδήγησαν σε πτώση των περιθωρίων κέρδους, κατέγραψε το 2015 η ηπειρωτική βιομηχανία ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΗΣ, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται η Βιομηχανία Ζωοτροφών Ηπείρου Σίντος, η οποία ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1995 και έχει τις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα.

Η επιχείρηση προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1971 και έχει αντικείμενο την παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία ζωοτροφών και συμπληρωμάτων τους, καθώς και πρώτων υλών ζωοτροφών και τροφών κατοικίδιων ζώων. Εδρεύει στην Πεδινή του Δήμου Μπιζανίου των Ιωαννίνων και διοχετεύει μέρος της παραγωγής της σε άλλες βαλκανικές χώρες. Συμμετέχει στην εταιρεία Ελληνοαλβανική Ζωοτροφών. Διαθέτει υποκαταστήματα με εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ζωοτροφών στη Ρουμανία και την Αλβανία, στις πόλεις Βουκουρέστι και Φίερι, αντιστοίχως. Ακόμη, διαθέτει υποκαταστήματα στα Καλύβια Αττικής και τη Θεσσαλονίκη.

Το εργοστάσιό της στα Ιωάννινα απορρόφησε επενδυτικούς πόρους της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ την τριετία 2007-2009, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να αποκτήσει δυνατότητα παραγωγής πλήρως παραμετροποιημένου μείγματος θρεπτικών στοιχείων. Η παραγωγική του δυναμικότητα ανέρχεται ως και 120 τόνους προϊόντων ημερησίως.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΒΙΟΖΩΗΣ το 2015, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση της ως Α.Ε., πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 15,9 εκατ. ευρώ (-3,2% ή -0,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 3,45 εκατ. ευρώ (-16,8% ή -0,7 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,1 εκατ. ευρώ (-33,5% ή σχεδόν -0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,55 εκατ. ευρώ (-50,7% ή περίπου -0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,65 εκατ. ευρώ (+8% ή +0,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων άνω του 0,6 εκατ. ευρώ (-49,8% ή -0,6 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη άνω του 0,3 εκατ. ευρώ (-61% ή -0,5 εκατ. ευρώ).

Το 83,7% των εσόδων της (13,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 16,3% (περίπου 2,6 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 21,7%, από 25,2% το 2014).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,9% και 2,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,8% και τα καθαρά κέρδη το 2,2%.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2014), απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,09 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 5.000 ευρώ (6.000 ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση έχει μηδενίσει τον τραπεζικό δανεισμό της. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,15 εκατ. ευρώ (1,73 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 4,4 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 15,5 εκατ. ευρώ (15,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 86,3% (87,7%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 18 εκατ. ευρώ (17,6 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (2,05 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,6 εκατ. ευρώ (3,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της είχαν μηδενιστεί.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 7,4 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 7,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΒΙΟΖΩΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 168,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,9% των πωλήσεων και το 8,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 4,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 14,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2010-2011 δεν είχαν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ιω. Σίντο-Μαντέλα και διευθύνουσα σύμβουλο την Κωνσταντίνα Σίντου-Μαντέλα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 91 εργαζόμενους, έναντι 82 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,30 εκατ. ευρώ, έναντι 2,24 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,14 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ από τα κέρδη του 2015 διαθέτει στους μετόχους μέρισμα 60.000 ευρώ, σε συνέχεια μερίσματος 250.000 ευρώ που διέθεσε από τα κέρδη του 2014.

Τον Αύγουστο του 2016 είχε αναφέρει ότι η πορεία της το τρέχον έτος έβαινε ικανοποιητικά.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 6,1%, αντί 9,5% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,2%.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 9 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS