inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειώθηκαν κατά 27% τα έσοδα της εταιρείας Χρυσά Αυγά το 2015Μειωμένες κατά 27% πωλήσεις, υψηλές ζημιές για δεύτερο συνεχόμενο έτος και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης κατέγραψε το 2015 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία αβγών Χρυσά Αυγά, η οποία αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα των πτηνοτροφικών βιομηχανιών Π. Σκούρτης και Σ. Παπαγιάννης.

Με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1996 και ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου πτηνοτροφικών βιομηχανιών Σκούρτη. Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και έχει τις πτηνοτροφικές μονάδες της στο Σχηματάρι του νομού Βοιωτίας και το Χιλιομόδι του νομού Κορινθίας, σε εκτάσεις που καλύπτουν περισσότερα από 400 στρέμματα. Το 2009 είχε απορροφήσει την ομοειδή εταιρεία Agrofer. Το 2012 ανανέωσε τις κλωβοστοιχίες της σύμφωνα με τις νεότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συμμετέχει με μικρά μερίδια στις ανώνυμες εταιρείες Αυγοδιατροφική και ΑΕΚ. Εξάγει μέρος της παραγωγής της σε άλλες βαλκανικές χώρες, την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Παράγει αβγά ημέρας, υπαίθριας βοσκής, βιολογικής γεωργίας, αχυρώνα, με Ωμέγα 3, με λιγότερη χοληστερόλη και εμπλουτισμένα με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, συσκευασμένα συνήθως με το σήμα «Χρυσά Αυγά». Επίσης, παράγει και διαθέτει έτοιμα βρασμένα και αποφλοιωμένα αβγά, βαμμένα για τις πασχαλινές γιορτές, προψημένες ομελέτες, μείγματα για ομελέτες και αβγά scrambled. Διακινεί ετησίως ως και 300 εκατομμύρια αβγά.

Η ιστορία της είναι συνυφασμένη με εκείνη των ομίλων πτηνοτροφικών επιχειρήσεων Π. Σκούρτη και Σ. Παπαγιάννη. Το πρώτο σύγχρονο πτηνοτροφείο της οικογένειας Σκούρτη δημιουργήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας το 1956, ενώ τα πρώτα επώνυμα συσκευασμένα αβγά της κυκλοφόρησαν σε σουπερμάρκετ το 1960, έτος δημιουργίας πτηνοτροφείου της οικογένειας Παπαγιάννη στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Ακολούθησε, το 1962, η καθετοποίηση της παραγωγής με εκκολαπτήρια, αναθρεπτήρια και φυραματοποιεία. Το 2002 η Χρυσά Αυγά κυκλοφόρησε στην αγορά αβγά με λιγότερη χοληστερόλη, καινοτομώντας. Επίσης, το 2009 εγκαινίασε συνεργασία με τη Disney για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, προωθώντας τη σειρά αβγών «Baby plus».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Χρυσά Αυγά το 2015, ολοκληρώνοντας τη 19η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 21,3 εκατ. ευρώ (-27% ή -7,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ (+24,3% ή +0,95 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,6 εκατ. ευρώ (+36,1% ή σχεδόν +0,2 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,4 εκατ. ευρώ (+22,6% ή περίπου +0,1 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 1,9 εκατ. ευρώ (-1,1% ή -0,02 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ (-11,2% ή -0,15 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε θεαματικά κατά 9,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 22,9%, από 13,4% το 2014). Συγχρόνως, όμως, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (4,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 19%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 27,3%, καθώς η επιχείρηση έπαυσε να διακινεί τα προϊόντα της μέσω αντιπροσώπων και ανέλαβε η ίδια το έργο αυτό. Για προβολή και διαφήμιση διέθεσε 1,4 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ το 2014).

Από τη μητρική της εταιρεία και συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη διάρκεια του 2015 προμηθεύτηκε αποθέματα αξίας 13,1 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 1 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,47 εκατ. ευρώ (1,34 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 11,6% των πωλήσεων της χρήσης.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές ύψους 0,86 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,89 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μόλις που ξεπερνούσαν το 1,3 εκατ. ευρώ (2,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 4,1% (4,9%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 32,5 εκατ. ευρώ (43,1 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,9 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (23,7 εκατ. περίπου ευρώ), ενώ συμπεριελάμβανε επιταγές σε καθυστέρηση ποσού 1,1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 4,2 εκατ. ευρώ και για απαξιωμένα και αργώς κινούμενα αποθέματα ποσού 0,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 7,2 εκατ. ευρώ (20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Κατέβαλε κατά το 2015 το σύνολο των οφειλόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με μικρή καθυστέρηση.

Στη διάρκεια του 2015 η επιχείρηση έλαβε δάνειο 7,4 εκατ. ευρώ από τη μητρική της Π. Σκούρτης, με επιτόκιο Euribor συν 6,5%, για αποπληρωμή μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων και κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, κατατέθηκε στο ταμείο της από τους κύριους μετόχους της, ως φυσικά πρόσωπα, ποσό 0,7 εκατ. ευρώ για κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, με δέσμευση κεφαλαιοποίησής του εντός του 2016, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιδιώκεται να συναφθεί εντός του έτους με τις πιστώτριες Τράπεζές της για αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων. Για τον σκοπό αυτό στις αρχές του 2016 υπεγράφη συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης και δόθηκαν επιπλέον εξασφαλίσεις στις Τράπεζες από τη μητρική εταιρεία και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σοβίμο Ελλάς και Πτηνοτροφεία Σ. Παπαγιάννης και τους μετόχους τους.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 6,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ οι προκαταβολές και τα πάγια υπό κατασκευή ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως επιχορηγούμενη με 1 εκατ. ευρώ επένδυση για την κατασκευή, μεταξύ άλλων, εμπορικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Δανήλια του νομού Κέρκυρας, βάσει του ν. 3299/2004.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 1,9%, αντί 1% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 24,6%.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 230,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 15,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές άνω του 1,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,8% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές της τάξεως του 1,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,8% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω υψηλών ζημιών στις χρήσεις 2014 και 2015.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2012). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 17,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 29,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 μέχρι και 2010.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Σκούρτη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Απ. Πρεβεζάνο. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 46 εργαζόμενους, έναντι 45 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,15 εκατ. ευρώ, έναντι 1,12 εκατ. ευρώ το 2014.

Για τη χρήση 2016 αναμένει σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της και ότι τα αποτελέσματά της θα είναι σημαντικά βελτιωμένα, λόγω και της επιδιωκόμενης αναδιάρθρωσης των τραπεζικών οφειλών της. Ο όμιλος Σκούρτη έχει καταρτίσει και θέσει υπόψη των πιστωτών του πενταετές επιχειρηματικό πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητάς του.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 11 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS