inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα 6,6 εκατ. ευρώ διανέμει η βιομηχανία πλαστικών Dow Ελλάς από τα κέρδη του 2015Μείωση των πωλήσεών της, αλλά υψηλότερη κερδοφορία, δημοσιοποίησε προ ημερών για το 2015 η βιομηχανική εταιρεία Dow Ελλάς, θυγατρική του αμερικανικού ομίλου χημικών και πλαστικών προϊόντων The Dow Chemical Company, η οποία ιδρύθηκε το 1960 και διαθέτει δυο εργοστασιακές μονάδες παραγωγής πολυστερίνης στο Θορικό Λαυρίου του νομού Αττικής

Παρά την καθίζηση της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας και την κάμψη της ζήτησης μονωτικών προϊόντων στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, που οδήγησαν σε κάμψη των πωλήσεών της, η επιχείρηση βελτίωσε θεαματικά την αποδοτικότητά της.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, η Dow Ελλάς το 2015, ολοκληρώνοντας την 56η οικονομική χρήση της, κατέγραψε έσοδα 59,7 εκατ. ευρώ, έναντι 67,5 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 11,6% σε ποσοστό και κατά 7,8 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η μείωση προήλθε από την κάμψη κατά 6,9% του όγκου παραγωγής κοινής πολυστερίνης υπό την εμπορική ονομασία «Styron» στους 28.996 τόνους και κατά 6,1% του όγκου παραγωγής αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης υπό την εμπορική ονομασία «Styrofoam» στα 199.014 κυβικά μέτρα. Το 96,8% των εσόδων της (57,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,2% (περίπου 1,9 εκατ. ευρώ) από την αντιπροσώπευση προϊόντων της μητρικής εταιρείας και εμπορικές δραστηριότητες.

Η Dow Ελλάς αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, στο πλαίσιο του καταμερισμού εργασίας που αποφασίζει η αμερικανική μητρική εταιρεία. Η ελληνική βιομηχανία τροφοδοτεί με μεγάλες ποσότητες κοινής και εξηλασμένης πολυστερίνης άλλες επιχειρήσεις του ομίλου σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Ουγγαρίας, όπου ο διεθνής όμιλος τα τελευταία χρόνια είχε θέσει εκτός λειτουργίας ανάλογες βιομηχανικές μονάδες του. Τα έσοδα της από εξαγωγές, αν και μειώθηκαν κατά 10%, ήταν ύψους 47,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 80% των συνολικών εσόδων της. Οι μεγαλύτεροι πελάτες της στην εγχώρια αγορά ήταν οι εταιρείες Πολυκέμ και Trinse Europe, οι οποίες απορρόφησαν προϊόντα της τάξεως των 12 εκατ. ευρώ, καθώς διανέμουν τα προϊόντα «Styrofoam» και «Styron». Οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων της σε συνδεδεμένες εταιρείες του αμερικανικού ομίλου ήταν ύψους 46 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 77,1% των συνολικών πωλήσεών της.

Η επιχείρηση, η οποία είναι περισσότερο γνωστή στην αγορά από τα «μπλε» μονωτικά προϊόντα αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου, βελτίωσε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο στα επίπεδα του 24,5%, αντί 21,5% το 2014. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 14,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 14,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+0,4%).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ, από 8,1 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 39,3%, ενώ τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, από 7,5 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 42,3%. Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (1,65 εκατ. ευρώ) και διάθεσης των προϊόντων (2,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 39,6% και 13,5%, αντιστοίχως. Η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με λοιπά έκτακτα έξοδα-ζημιές 0,43 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνη του 2014 είχε επιβαρυνθεί με αντίστοιχα έξοδα 2,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,97 εκατ. ευρώ αφορούσε την παροχή αποζημίωσης σε ανώτερα στελέχη. Επίσης, μειωμένες ήταν κατά το 2015 οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων.

Για τους λόγους αυτούς η Dow Ελλάς κατέγραψε κέρδη προ φόρων 10,6 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 7,4 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 42,9%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη άνω των 7,2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών περίπου 5,2 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 40,1%.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 0,62 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ το 2014) και πολύ χαμηλού ύψους χρηματοοικονομικές δαπάνες, καθώς η επιχείρηση έχει μηδενίσει τον τραπεζικό δανεισμό της. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 11,2 εκατ. ευρώ (8 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 55,7% και 38%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 17,7% και τα καθαρά κέρδη το 12,1%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 36,1%, αντί 24,3% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 6,3%.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία λειτουργεί βιομηχανική μονάδα στο Λαύριο Αττικής, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 20,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 66,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 31,15 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2015 η επιχείρηση αποπλήρωσε δάνειο 6 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το 2013 από τη συγγενική εταιρεία Dow International Finance, αλλά διατηρεί διαθέσιμη άμεση δανειοδότηση από τη συνδεδεμένη αυτή ελβετική εταιρεία, καθώς και από τη Eurobank. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2 εκατ. ευρώ (4,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επίσης, τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8 εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Για επενδύσεις το 2015 διέθεσε 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ το 2015).

Η Dow Ελλάς διαθέτει στον αμερικανικό όμιλο, επικεφαλής του οποίου στη θέση του προέδρου είναι ο ελληνικής καταγωγής μάνατζερ Άντριου Λιβέρης, μέρισμα 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου μερίσματος 4 εκατ. ευρώ που διέθεσε το 2015 και 3,3 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει το 2014.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 56 εργαζόμενους, έναντι 62 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,62 εκατ. ευρώ, έναντι 7,49 εκατ. ευρώ το 2014. Ειδικότερα για μισθούς και ημερομίσθια διέθεσε 3,16 εκατ. ευρώ, έναντι 4,25 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 2014. Τον Ιούλιο του 2016 μείωσε τις πρόσθετες παροχές αποζημίωσης που ίσχυαν ως τότε, με συνέπεια 16 εργαζόμενοι να διεκδικούν 2,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 200.695 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 189.230 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 129.125 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις 31.12.2015 εκκρεμούσαν ενώπιον της Δικαιοσύνης αγωγές εις βάρος της επιχείρησης, αστήρικτες όπως αναφέρει, από εταιρείες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που ζητούν από αυτή συνολικά 5,7 εκατ. ευρώ, επικαλούμενες στέρηση δικαιωμάτων το έτος 2012 και αθέμιτες πρακτικές το έτος 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της DOW ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 605,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 62 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων και το 20,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 48,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 30,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 31,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,2% των πωλήσεων και το 19,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος μία (το 2008, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 47 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 67,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2005-2006, για τις οποίες έχει εκδοθεί από τις φορολογικές αρχές μερικό φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το οποίο δικαιώματα του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238/94 δεν έχουν κριθεί οριστικά ως εκπιπτόμενα από τα ακαθάριστα έσοδα, δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Η Dow Ελλάς αναμένει ότι και η χρήση 2016 θα είναι κερδοφόρος. Παράλληλα με την παραγωγική της δραστηριότητα, παρέχει στη μητρική της εταιρεία υπηρεσίες αντιπροσωπείας για τη διάθεση εποξειδικών ρητινών, πολυουρεθάνης, πολυαιθυλενίου, πολυαιθυλικής πολυόλης και πρώτων υλών χημικών και πλαστικών του αμερικανικού ομίλου στην ελληνική αγορά. Οι πελάτες της το 2015 δεν ξεπερνούσαν τους 22, ενώ είχε 250 μόνιμους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις της στο Θορικό Λαυρίου απλώνονται επί οικοπέδου 92.355 τ.μ. και περιλαμβάνουν στεγασμένους χώρους 14.195 τ.μ. Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας είναι η Δέσποινα Αναστασίου.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS