inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύσεις 12 εκατ. ευρώ ολοκληρώνει το 2016 η βιομηχανία ταινιών συσκευασίας Άτλας ΤέιπςΥψηλότερες πωλήσεις το έτος 2015, σε σύγκριση με το 2014, κατέγραψε η εταιρεία Άτλας Τέιπς, κορυφαία ελληνική βιομηχανία ταινιών συσκευασίας κάθε είδους, η οποία ενίσχυσε τα κεφάλαιά της το περασμένο έτος, αποκτώντας νέο μέτοχο.

Η επιχείρηση συνέχισε και κατά το 2015 την επενδυτική της δραστηριότητα, δαπανώντας για τον σκοπό αυτό 4,4 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2014, με σκοπό να διευρύνει την παραγωγική της δυναμικότητα για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού. Περί το 85% του όγκου της παραγωγής της διοχετεύεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και σε τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Τουρκία και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η Άτλας Τέιπς ή Atlas Tapes, όπως είναι περισσότερο γνωστή, ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή το 1998 και εδρεύει στην Αταλάντη του νομού Φθιώτιδας, όπου οι στεγασμένοι χώροι των εγκαταστάσεών της καλύπτουν 40.000 τ.μ. Έχει στην κατοχή της γήπεδα έκτασης 51.000 τ.μ. Οι ιδιοκτήτες της έχουν μακρά πείρα στην αγορά ταινιών συσκευασίας, λειτουργώντας στο παρελθόν την ομοειδή εταιρεία παραγωγής χαρτοταινιών και άλλων ταινιών Anker, οι δραστηριότητες της οποίας χρονολογούνται από το 1953. Η επιχείρηση παράγει, κυρίως από πλαστικές ύλες, ταινίες συσκευασίας, προστασίας και οδοσήμανσης και αυτοκόλλητες ταινίες, καθώς και χαρτοταινίες, τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό τρίτων. Θυγατρική της 100% είναι η ομοειδής εταιρεία Π. Λάντζης. Οι εγκαταστάσεις της στην Αταλάντη Φθιώτιδας κατασκευάστηκαν το 1977.

Σύμφωνα με τον ένατο ενοποιημένο ισολογισμό της Άτλας Τέιπς, πρόεδρος της οποίας είναι ο Παν. Λάντζης και διευθύνων σύμβουλος ο Ιάσ. Λάντζης της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, τα ενοποιημένα έσοδά της ανήλθαν τον περασμένο χρόνο σε 72,35 εκατ. ευρώ, από 65,1 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,1% σε ποσοστό και κατά 7,2 εκατ. ευρώ, σε αξία.

Η επιχείρηση συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο (στο 14,6%, από 15,4% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 10 εκατ. ευρώ το 2014, που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξησή τους κατά 5,4% (+0,5 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ, από 7 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 21,9%, καθώς οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (3,2 εκατ. ευρώ) και διάθεσης των προϊόντων (3,6 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 127% και 28,4%, αντιστοίχως, επιβαρημένες από το πρόσκαιρο κόστος προσαρμογής του παραγωγικού δυναμικού στις νέες γραμμές παραγωγής και επέκτασης σε νέες αγορές. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 4,3 εκατ. ευρώ, από 6,3 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 31,4%.

Η εταιρεία παρουσίασε τελικώς ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 2,2 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 4,3 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 49,4% σε ποσοστό και κατά 2,1 εκατ. ευρώ σε αξία. Επίσης, τα κέρδη της μετά τους φόρους περιορίστηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 3,3 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 54,2% σε ποσοστό και κατά 1,8 εκατ. ευρώ σε αξία. Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης σε καθαρά κέρδη διαμορφώθηκε σε 8,9% (26,7% το 2014).

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 1,1 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,2 εκατ. ευρώ (1,95 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 4,5% των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ το 2014).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 10,6%, αντί 15,5% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 14,5%.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην Άτλας Τέιπς και τη θυγατρική της ανερχόταν στις 31.12.2015 σε 51,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,4 εκατ. ευρώ (39,7%) ήταν ίδια κεφάλαια. Περίπου 17,3 εκατ. ευρώ (33,6%) ήταν τα δανειακά κεφάλαια, κατά 52,3% μακροπρόθεσμης διάρκειας και κατά το υπόλοιπο 47,7% βραχυπρόθεσμα. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,5 εκατ. ευρώ σε αξία και 47,1% σε ποσοστό, καθώς στη διάρκεια του 2015 υλοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας εισήλθε στη μετοχική της σύνθεση, με μερίδιο κοντά στο 20%, η εταιρεία Diorama Investments Hellenic Growth Fund, διαχειρίστρια της οποίας είναι η επιχείρηση Deca Investments που διευθύνεται από τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ Δημ. Δασκαλόπουλο.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (24,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών του (19,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονταν σε 4,6 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις του ήταν ύψους 17,3 εκατ. ευρώ, έναντι 17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+1,3%). Επί ακινήτων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 10,5 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Το 2014 είχε προχωρήσει στην αγορά ομολογιών της Attica Bank, δαπανώντας για τον σκοπό αυτό 1 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι 23,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε το 2015, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της, έσοδα 72,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,1%. Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,2 εκατ. ευρώ (-48,9%) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,5 εκατ. ευρώ (-53,5%). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 5,4 εκατ. ευρώ, αντί 6,9 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 21,3%.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 511 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,9% των πωλήσεων και το 8,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 11 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 12,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τρεις (2008-2010). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 33,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 72,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 11,5%.

Ο όμιλος στα τέλη του 2015 απασχολούσε 341 εργαζόμενους, έναντι 253 στα τέλη του 2014 (+34,8%). Διέθεσε για αμοιβές μελών της διοίκησής του 0,6 εκατ. ευρώ. Η μητρική εταιρεία στα τέλη του 2015 απασχολούσε 303 εργαζόμενους, έναντι 225 στα τέλη του 2014 (+34,7%). εισφορών με μικρή καθυστέρηση.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι κατέχει την τρίτη θέση στον τομέα της στην ευρωπαϊκή αγορά. Διακηρυγμένη επιθυμία της είναι να καταστεί η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παραγωγής αυτοκόλλητων ταινιών όλων των ειδών. Με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συνόλου των νέων επενδύσεών της ευελπιστεί ότι θα αυξήσει στα 105 εκατ. ευρώ τον ετήσιο κύκλο εργασιών της. Το 2016 ολοκληρώνει την υλοποίηση τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS