inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 7,6 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία κατεψυγμένων θαλασσινών Γ. ΚαλλιμάνηςΚάμψη των πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο έτος και ζημιές για έβδομο συνεχόμενο έτος, που απομείωσαν ακόμη περισσότερο τα ήδη αρνητικά ίδια κεφάλαιά της, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών Γ. Καλλιμάνης, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και υψηλού ποιοτικού επιπέδου στον τομέα της.

Ωστόσο, για το 2016 και τα επόμενα έτη η εταιρεία αισιοδοξεί ότι θα αντιστρέψει την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών και θα καταγράψει αύξηση των πωλήσεων, λόγω και νέας συνεργασίας που σύναψε με τη διεθνή λιανεμπορική αλυσίδα Lidl International για τη διάθεση προϊόντων της.καινοτομώντας διεθνώς, αντιβίωση σε πλαστικό ασκό.

Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα ρευστότητας της επιχείρησης, τον Οκτώβριο του 2015 υπεγράφη η χορήγηση κοινού ομολογιακού δανείου 47,8 εκατ. ευρώ, από τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της.

Η εταιρεία αναμένει για το 2016 σημαντικά βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα προ εκτάκτων δαπανών, καθώς έχει προχωρήσει, όπως αναφέρει, σε εξορθολογισμό του συνολικού λειτουργικού κόστους της. Οι ζημιές της το 2015 αυξήθηκαν, ωστόσο η αύξησή τους οφείλεται κατά βάση σε πρόσθετες προβλέψεις επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων.

Η επιχείρηση επεξεργασίας ιχθυηρών ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1989 και λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από το 1993, μετά τη συγχώνευση πέντε ομόρρυθμων εταιρειών. Εδρεύει στην Ελίκη του Αιγίου στον νομό Αχαΐας και διαθέτει δυο εργοστασιακές μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ψαριών και θαλασσινών. Το 2001 παρουσίασε σειρά ημιέτοιμων θαλασσινών γευμάτων με την ονομασία «Kallimanis Πιάτα ημέρας», το 2007 εγκαινίασε εξαγωγική δραστηριότητα με επώνυμα προϊόντα της σε χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης, ενώ το 2009 επεκτάθηκε στην αγορά της μαζικής εστίασης με ειδική σειρά προϊόντων. Το 2014 απορρόφησε την ομοειδή συγγενική εταιρεία Καλλιμάνης Εμπορική, ενώ το 2015 απέκτησε την κυπριακή εταιρεία ακινήτων Casco Days αντί ποσού 1,7 εκατ. ευρώ. Διαθέτει στην αγορά, μεταξύ άλλων, σειρά ελληνικών φρεσκοκατεψυγμένων ψαριών με το σήμα της. Λειτουργεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Το 2015 η μητρική εταιρεία Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ κατέγραψε κύκλο εργασιών 39,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,4% σε σχέση με το 2014. Η επιχείρηση παρουσίασε κάμψη του μεικτού της περιθωρίου κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (19% το 2015, από 19,5% το 2014), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν κατά 6,8%, υποχωρώντας στο επίπεδο των 7,5 εκατ. ευρώ, που δεν ήταν αρκετό για να καλύψει τις δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας (8,4 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι αυτές μειώθηκαν κατά 11,7%.

Το 74% των εσόδων της (29,2 εκατ. περίπου ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και το υπόλοιπο 26% (περίπου 10,2 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων της και την παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ τα έσοδα από την εμπορία αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Οι ζημιές της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2014 κατά 0,9 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν ζημιές 7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5 εκατ. ευρώ το 2014 (-40,4%). Οι τελικές ζημιές της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το 2014 (-44,9% ή -2,3 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,9 εκατ. περίπου ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες σχεδόν 4,3 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 13,2% των πωλήσεων. Επίσης, επιβαρύνθηκαν με λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως σε προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (27,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (23,3 εκατ. περίπου ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή η επιχείρηση δεν είχε σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις 5,6 εκατ. ευρώ και απομείωση αποθεμάτων 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ στα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της συμπεριελάμβανε ακίνητα υπόλοιπα ποσού 2,9 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 59 εκατ. ευρώ, κατά 81,2% μακροπρόθεσμες και αυξημένες κατά 1,2% σε ετήσια βάση. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,35 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί των παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 17,3 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά κατά 20,2 εκατ. ευρώ (-12,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ανερχόταν σε 52,9 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 24,2 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 590,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 17,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3% των πωλήσεων και το 36% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 21,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,7% των πωλήσεων και το 44,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω των επτά συνεχόμενων ζημιογόνων χρήσεων (2009-2015).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2008). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 55,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 65,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2005.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Βασιλική Γ. Καλλιμάνη και γενική διευθύντρια την Κωνσταντίνα Γ. Καλλιμάνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 125 εργαζομένους, έναντι 185 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 3,38 εκατ. ευρώ, έναντι 3,93 εκατ. ευρώ το 2014.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με την κυπριακή θυγατρική της, η επιχείρηση ανέφερε για το 2015 πωλήσεις επίσης 39,4 εκατ. ευρώ και ζημιές σχεδόν 7,6 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με απομείωση υπεραξίας ποσού 1 εκατ. ευρώ, που αφορούσε την κυπριακή θυγατρική.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 29 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS