inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 10,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2015 τα έσοδα της βιομηχανίας Αλεξάκης, που παράγει πίτεςΑύξηση των πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο έτος και υψηλή αποδοτικότητα, για ακόμη μία χρονιά, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Ιω. Η. Αλεξάκης, η οποία παράγει πίτες για σουβλάκια, καθώς και βάσεις ζύμης για πίτσες.

Η επιχείρηση εδρεύει στον νομό Αττικής και έκανε τα πρώτα της βήματα με άλλη νομική μορφή πριν από εξήντα χρόνια, το 1956, στη Δραπετσώνα. Μετακόμισε το 1985 στην Καλλιθέα, ενώ από το 2005 στεγάζεται σε εγκαταστάσεις στεγασμένες επιφάνειας 1.300 τ.μ. στο Βιομηχανικό Πάρκο Αχαρνών. Επεξεργάζεται ζύμη και παράγει πίτες παραδοσιακές και ειδικών αλεύρων για σουβλάκια, καθώς και βάσεις για πίτσες, σε ευρεία ποικιλία. καινοτομώντας διεθνώς, αντιβίωση σε πλαστικό ασκό.

Εξάγει μικρό ακόμη μέρος της παραγωγής της (αξίας 0,15 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το 2014) στις χώρες Ιταλία, Κύπρος, Γερμανία, Βρετανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία, Ρουμανία και Πολωνία. Κατόπιν σημαντικών συμφωνιών που υπέγραψε το 2015 με εταιρείες του εξωτερικού, αναμένει αύξηση των πωλήσεών της κατά 20% την τριετία 2016-2018.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 10,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,5% σε σχέση με το 2014. Η επιχείρηση παρουσίασε κάμψη του μεικτού της περιθωρίου κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες (26% το 2015, από 28% το 2014), αλλά λόγω της αύξησης των πωλήσεων τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,1%. Το 90,6% των εσόδων της (9,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 9,4% (περίπου 1 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2014 κατά 13,2% (-0,2 εκατ. ευρώ), λόγω σημαντικής αύξησης των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,5 εκατ. ευρώ το 2014 (-14,7%). Τα κέρδη της επιχείρησης μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 0,9 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ το 2014 (-22,7%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,2 εκατ. περίπου ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 44% και 30,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,1% και τα καθαρά κέρδη το 8,4%. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 33,5%, αντί 37,7% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (1,35 εκατ. περίπου ευρώ). Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 3 εκατ. ευρώ (επίσης 3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 65,1% (63,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, προς απόσβεση, περιλαμβανόταν υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,175 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Ι. Η. ΑΛΕΞΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2010-2015, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ανήλθαν σε 48,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,8% των πωλήσεων και το 38,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 6,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 35,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των πωλήσεων και το 25,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έξι εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2010 ήταν ύψους 5,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 μέχρι και 2013.

Η επιχείρηση, που έχει διαχειριστή και μοναδικό εταίρο τον Ιωάννη Ηλ. Αλεξάκη της οικογένειας των ιδρυτών και εταίρων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 134 εργαζομένους, έναντι 84 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές και ασφαλιστικές εισφορές 1,81 εκατ. ευρώ, έναντι 1,49 εκατ. ευρώ το 2014. Επίσης, στη διάρκεια του 2015 διέθεσε μερίσματα 500.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2013 και 400.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 ορίστηκε σε 50.000 ευρώ. Στη διάρκεια του 2014 η επιχείρηση είχε αποφασίσει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της κατά 720.000 ευρώ και την επιστροφή του σχετικού ποσού στον διαχειριστή της, λόγω υπερεπάρκειας κεφαλαίων.

Για το 2016 η εταιρεία εκτιμά ότι θα διατηρήσει την κερδοφορία της, λόγω βελτιωμένου κόστους παραγωγής.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 29 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS