inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 18% τις πωλήσεις της, το 2015, η βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων ΠαγούνηΣημαντική αύξηση των πωλήσεων, μετά από τρία χρόνια σχετικής στασιμότητας του κύκλου εργασιών, καθώς και θετικά τελικά αποτελέσματα, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία μεταλλικών δομικών προϊόντων Παγούνη, η οποία παράγει μεταλλικά προφίλ και θερμομονωτικά πάνελ, ασχολούμενη συγχρόνως με τη ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα.

Η επιχείρηση εδρεύει στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης και διαθέτει δυο εργοστασιακές μονάδες με καλυμμένη επιφάνεια 10.000 τ.μ. σε οικόπεδα 45.000 τ.μ. Έλαβε τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1996, ενώ προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1950. Το 2008 ολοκλήρωσε επένδυση κατασκευής μονάδας θερμομονωτικών πάνελ στη ΒΙ.ΠΕ. της Σίνδου. Η σειρά σχετικών προϊόντων φέρει την ονομασία «Domolam». Τα μεταλλικά προφίλ ελαφρού και βαρέως τύπου που παράγει χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σκελετών δομικής στήριξης κάθε τύπου και την κατασκευή σύμμεικτων πλακών και μεταλλότυπων.

Εξάγει περί το 35-40% της παραγωγής της σε διάφορες χώρες, όπως η Αλβανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Π.Γ.Δ.Μ. και η Ρουμανία και Πολωνία.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της ως Α.Ε., η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 12,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,9% σε σχέση με το 2014, παρά την ύφεση του κατασκευαστικού τομέα. Συγχρόνως, βελτίωσε το μεικτό της περιθώριο κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (13,5% το 2015, από 11,9% το 2014), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,7 εκατ. ευρώ, με ποσοστιαία αύξηση 33,8%. Το 98% των εσόδων της (12,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2% (περίπου 0,2 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2014 κατά 5,1%, λόγω αύξησης των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας και αυξημένων λοιπών εξόδων. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,18 εκατ. ευρώ το 2014 (-24,4%). Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν οριακά θετικά (9.000 ευρώ) έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,53 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,26 εκατ. ευρώ. Επίσης, με αυξημένα λοιπά έξοδα-ζημιές ύψους 0,30 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,67 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 7%, αντί 7,2% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (5,3 εκατ. περίπου ευρώ). Η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, κατά 33,5% μακροπρόθεσμες και μειωμένες κατά 7% σε ετήσια βάση. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,98 εκατ. ευρώ (1,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 6,8 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 6 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο νωρίτερα), περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,4 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 46,1% (44,7%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, προς απόσβεση, περιλαμβανόταν υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,105 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 6,1 εκατ. ευρώ (6,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΠΑΓΟΥΝΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 103,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,95 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,35 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω ζημιών επί πέντε συνεχόμενες χρήσεις (2008-2012). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 7,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 5,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 9,7%.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Ζ. Γ. Παγούνη και διευθύνουσα σύμβουλο την Ευγενία Γ. Παγούνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 47 εργαζομένους, έναντι 46 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,11 εκατ. ευρώ, έναντι 1,07 εκατ. ευρώ το 2014. Επιπλέον, για αμοιβές μελών της διοίκησης διέθεσε 0,14 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 έχει αναφέρει ότι επιδιώκει να διατηρήσει στα επίπεδα του 2015 τον κύκλο εργασιών της, επεκτεινόμενη εμπορικά στο εξωτερικό, λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας για τον εγχώριο κατασκευαστικό τομέα. Εκτιμά ότι στην ανάπτυξη του παρουσίασε το 2015 συνέβαλαν η καθιέρωση νέας τιμολογιακής πολιτικής, η διαφοροποίηση στη σύνθεση των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί και η εφαρμογή συμβολαίου ασφάλισης πιστώσεων. Επίσης, όπως αναφέρει, επέλεξε να διατηρήσει σε χρήση τα εγκεκριμένα της όρια από το πιστωτικό σύστημα, χωρίς να δεχτεί αξιόλογες μεταβολές στην επιτοκιακή της επιβάρυνση. Συνέχισε τη συνεπή αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων, χωρίς την εφαρμογή κάποιου διακανονισμού.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 30 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS