inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία τροφίμων ConditoΑύξηση των πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 1 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία ειδών διατροφής Condito, η οποία εδρεύει και διαθέτει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση παράγει μουστάρδες, κέτσαπ, μαγιονέζες, σαλάτες, σάλτσες και άλλα συναφή προϊόντα. Επίσης, διαθέτει φυτικά αναπληρώματα τυριού, ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Συμμετέχει με μερίδιο 62,5% στην εταιρεία Ξηροί Καρποί Μακεδονίας. Ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 2001 και εξάγει μικρό ακόμη μέρος της παραγωγής της (αξίας 0,37 εκατ. ευρώ το 2015) στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Π.Γ.Δ.Μ. και Σουηδία.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της ως Α.Ε., η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 9,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,4% σε σχέση με το 2014. Για να αυξήσει τις πωλήσεις της συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες (25,5% το 2015, από 28,4% το 2014), γεγονός που περιόρισε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,5 εκατ. ευρώ, με ποσοστιαία μείωση 2,8%. Το 84,5% των εσόδων της (8,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 14,5% (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,9%

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 2,1 εκατ. περίπου ευρώ, αυξημένα έναντι του 2014 κατά 6,5%, λόγω συμπίεσης των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας και αυξημένων λοιπών εσόδων. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,2 εκατ. ευρώ το 2014 (+20,2%). Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 0,9 εκατ. ευρώ το 2014 (+14,9%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,60 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,09 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν κυρίως λόγω μη σχηματισμού προβλέψεων για κινδύνους. Επίσης, τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από λοιπά κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν κατά κύριο λόγο την είσπραξη τόκων από δάνειο προς τη θυγατρική Ξηροί Καρποί Μακεδονίας. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,1 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21,8% και 14,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,9% και τα καθαρά κέρδη το 10,2%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,7%, αντί 16,2% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 14,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,2%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4,8 εκατ. περίπου ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή η επιχείρηση δεν είχε σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις ποσού 0,65 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, κατά 44,7% μακροπρόθεσμες και αυξημένες κατά 28,5% σε ετήσια βάση. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,8 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 1,8 εκατ. ευρώ, υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 7 εκατ. ευρώ (6,4 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 49,8% (53,2%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, προς απόσβεση, περιλαμβανόταν υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω επενδύσεων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 5,7 εκατ. ευρώ (6,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας CONDITO τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 68,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,2% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,1% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 5,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 11,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 19,7%.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Χρήστο Παπαδόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Μαραΐτη, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 56 εργαζομένους, έναντι 48 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές και ασφαλιστικές εισφορές 0,87 εκατ. ευρώ, έναντι 0,78 εκατ. ευρώ το 2014. Επιπλέον, για αμοιβές μελών της διοίκησης διέθεσε 0,10 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα στους μετόχους από τα κέρδη του 2015 ανέρχεται σε 0,30 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 37.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 26.195 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 17.910 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 30 Νοεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS