inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύουν και αισιοδοξούν τα Πλαστικά Κ. Κοτρώνης της ΦωκίδαςΑύξηση των πωλήσεων άνω του 20% και κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία πλαστικών δοχείων συσκευασίας τροφίμων Πλαστικά Κ. Κοτρώνης, η οποία έχει εξειδικευτεί στη διακόσμηση των προϊόντων με ετικέτες πολυπροπυλενίου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία In-Mold-Labelling (IML) και συνεχίζει και το 2016 να επενδύει, με σκοπό την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Η επιχείρηση το 2015 δαπάνησε 3,3 εκατ. περίπου ευρώ για πάγιες επενδύσεις και προωθεί και κατά το τρέχον έτος την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, αποσκοπώντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, με τη φιλοδοξία να επεκταθεί εμπορικά σε χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Ηδη εξάγει προϊόντα της στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία και Καναδάς.

Τα Πλαστικά Κ. Κοτρώνης εδρεύουν και διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους, με καλυμμένη επιφάνεια 7.675 τ.μ., στα Μαλάματα του Δήμου Ευπαλίου, στον νομό Φωκίδας. Η δραστηριότητά τους ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες. Απέκτησαν τις σύγχρονες εγκαταστάσεις τους το 1995 και έλαβαν την τωρινή νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1999. Παράγουν πλαστικά δοχεία και πώματα κατάλληλα για τη συσκευασία τροφίμων, σε ευρεία ποικιλία, περιλαμβάνοντας δίσκους, κουβάδες, δοχεία και άλλα προϊόντα κατά παραγγελία, με ή χωρίς ετικέτα. Εχουν μακρά πείρα στη χρήση μηχανών χύτευσης υπό πίεση (injection molding) και κατασκευάζουν δικά τους καλούπια χύτευσης στο μηχανουργείο τους.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της ως Α.Ε., η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 12,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20,8% σε σχέση με το 2014, παρά την κάμψη της εγχώριας παραγωγής πολλών κατηγοριών τροφίμων. Συγχρόνως, βελτίωσε το μεικτό της περιθώριο (27,6% το 2015, από 27% το 2014), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,5 εκατ. ευρώ, με ποσοστιαία αύξηση 23,6%. Το 96,2% των εσόδων της (12,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,8% (περίπου 0,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2014 κατά 34,5%, ενισχυμένα και από τη συγκράτηση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών άνω του 1,3 εκατ. ευρώ το 2014 (+41,9%). Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 1,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2014 (+44,1%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,8 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,2 εκατ. περίπου ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ξεπέρασαν τα 2,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21,1% και 17,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,9% και τα καθαρά κέρδη το 12,5%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 17,6%, αντί 16,9% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 28,7%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (5,2 εκατ. περίπου ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,2 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 2,65 εκατ. ευρώ, κατά 64,2% μακροπρόθεσμες και αυξημένες κατά 174,4% σε ετήσια βάση, λόγω των νέων επενδύσεων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,4 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 1,9 εκατ. ευρώ, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας, για εξασφάλιση δανείων.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 9,6 εκατ. περίπου ευρώ (8,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 5,4 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 58,1% (65,1%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 6,8 εκατ. ευρώ (5,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), ενώ σημαντικού ύψους ήταν και οι πάγιες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 95,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 20,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,1% των πωλήσεων και το 16,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 10 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 15,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,7% των πωλήσεων και το 12,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 18,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 4,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν της τάξεως του 17%.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κοτρώνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 108 εργαζομένους, έναντι 89 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,57 εκατ. ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ το 2014. Επιπλέον, για αμοιβές μελών της διοίκησης διέθεσε 0,10 εκατ. ευρώ. Στους μετόχους της διέθεσε από τα κέρδη της χρήσης 2014 μέρισμα 0,34 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διαθέτει μέρισμα 0,50 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές της διοίκησης 0,10 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 27.055 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 17.630 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 14.835 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2016 έχει αναφέρει ότι επιδιώκει να διατηρήσει στα επίπεδα του 2015 τα βασικά οικονομικά μεγέθη της. Σχεδιάζει νέα προϊόντα και βελτιώνει τα υπάρχοντα προϊόντα της, αποβλέποντας στην ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά συσκευασίας τροφίμων και στην εμπορική επέκτασή της σε αγορές του εξωτερικού. Όπως αναφέρει, προσβλέπει με αισιοδοξία στο μέλλον.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 1 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS