inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση παραγωγής κατά 30% φέρνει στην Κ. & Ν. Ευθυμιάδης η συμφωνία με τη NufarmΑύξηση του όγκου παραγωγής προϊόντων φυτοπροστασίας ακόμη και κατά 30%, σε ετήσια βάση, προδιαγράφει για τη βιομηχανία αγροχημικών προϊόντων Κ. & Ν. Ευθυμιάδης η συμφωνία συνεργασίας με την αυστραλιανή βιομηχανία Nufarm, που ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας.

Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο του 2016, η δημιουργία joint venture της ελληνικής εταιρείας με την Certis Europe, θυγατρική της ιαπωνικής πολυεθνικής Mitsui & Co, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη στον τομέα των αγροτικών εφοδίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κοινή εταιρεία, με έδρα στην Ολλανδία, έχει την επωνυμία ΚΝΕ Certis, ανήκει κατά 70% στην Κ. & Ν. Ευθυμιάδης και κατά 30% στην Certis Europe, θα ενδυναμώσει την παρουσία της ελληνικής εταιρείας στις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία και θα διερευνήσει ευκαιρίες εμπορικής επέκτασης, σε πρώτη φάση, σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Η νέα συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στην ΚΝΕ Certis και τη Nufarm Europe, αφορά την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων φυτοπροστασίας της τελευταίας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Αλβανία και αναμένεται ότι θα αυξήσει ως και 30% τον όγκο παραγωγής και συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη βιομηχανική μονάδα της ελληνικής εταιρείας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Η Κ. & Ν. Ευθυμιάδης συστάθηκε το 1996, ως διάδοχο σχήμα εταιρειών που χρονολογούνταν από το 1935. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, επί οικοπέδου 39.750 τ.μ. με στεγασμένους χώρους 13.000 τ.μ., ενώ διατηρεί υποκαταστήματα στο Μαρκόπουλο Αττικής και το Κουτσό Ξάνθης. Παράγει, εισάγει και εμπορεύεται ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα και άλλα προϊόντα φυτοπροστασίας, κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά και διαφυλλικά λιπάσματα ιχνοστοιχείων, σπόρους γεωργίας και αγροτικά και ανθοκηπουρικά εφόδια. Το σύνολο των μετοχών της ανήκει στη συμμετοχική εταιρεία Ραιδεστός της οικογένειας Ν. Ευθυμιάδη, στις τάξεις της οποίας περιλαμβάνονται αρκετές εταιρείες με βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες στον αγροτεχνολογικό και τον αγροδιατροφικό τομέα, όπως η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας και ο ποιοτικός έλεγχος ειδών διατροφής. Έχει δημιουργήσει ευρεία πελατειακή βάση και επεκτάθηκε εμπορικά στα Βαλκάνια, με τις θυγατρικές εταιρείες Planta στην Αλβανία και K. & N. Efthymiadis στη Βουλγαρία. Από το 2010 αντιπροσωπεύει και διακινεί επιλεγμένο πολλαπλασιαστικό υλικό διεθνών οίκων για μεγάλο αριθμό καλλιεργειών.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 19η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η Κ. & Ν. Ευθυμιάδης κατέγραψε κύκλο εργασιών 31,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,6% σε σχέση με το 2014. Για να το πετύχει αυτό συμπίεσε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (27,5% το 2015, από 28% το 2014). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα μόνο κατά 0,5% έναντι του 2014, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με υψηλές έκτακτες δαπάνες.

Το 48,6% των εσόδων της (15,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 51,4% (περίπου 16,1 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2014 τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 4,4%. Αντιθέτως, τα εξαγωγικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,8% και ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 13% των συνολικών εσόδων. Οι πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ (10,6% των συνολικών).

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2014). Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 0,12 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,565 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,27 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,29 εκατ. ευρώ (1,42 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, επιβαρύνθηκαν, μεταξύ άλλων, με προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 0,75 εκατ. ευρώ, διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων 0,10 εκατ. ευρώ και ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων 0,89 εκατ. ευρώ. Παρά ταύτα, τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,53 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,2%, αντί 5,7% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 29,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,6%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (23,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (15,4 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις απομείωσης βραδέως κινούμενων αποθεμάτων ποσού 0,3 εκατ. ευρώ και εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 6,8 εκατ. ευρώ. Στις λοιπές απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, που είχε δοθεί σε διοικητικό στέλεχος και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 17,3 εκατ. ευρώ, κατά 23,6% μακροπρόθεσμες και μειωμένες κατά 12,4% σε ετήσια βάση. Δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους χρηματοοικονομικούς δείκτες και λοιπούς όρους σε δυο συμβάσεις ομολογιακών δανείων ποσού 3,3 εκατ. ευρώ, αλλά είχε λάβει έγγραφη διαβεβαίωση των πιστωτών ότι λόγω της γενικότερης εικόνας των οικονομικών της στοιχείων και της καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς της δεν είχαν σκοπό να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,75 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 6,7 εκατ. ευρώ, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας, για εξασφάλιση δανείων.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ (9,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 33,9% (29,7%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 5,6 εκατ. ευρώ (επίσης 5,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), ενώ οι επενδύσεις της χρήσης ήταν περίπου 0,2 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 288 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 25,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,7% των πωλήσεων και το 7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 1,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 25,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 31,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον άλλοτε πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Ν. Ευθυμιάδη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ευθυμιάδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 107 εργαζομένους, έναντι 99 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,18 εκατ. ευρώ, έναντι 3,14 εκατ. ευρώ το 2014. Επιπλέον, για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου διέθεσε 0,16 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 16.980 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2016 και τα επόμενα χρόνια αναφέρει ότι η πορεία της θα είναι ανοδική. Μετά τη συμφωνία με τη Certis Europe δραστηριοποιείται στην π.Γ.Δ.Μ. με την εταιρεία K. & N. Efthymiadis DOOEL, στη Βουλγαρία με την KNE Certis EOOD και στη Ρουμανία με την KNE Certis Srl.

Ανοδική ήταν εξάλλου, κατά το 2015, η πορεία των πωλήσεων της εταιρείας Ραιδεστός Συμμετοχών, στην οποία ενοποιούνται οι οικονομικές καταστάσεις της Κ. & Ν. Ευθυμιάδης.

Η Ραιδεστός κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις 48,6 εκατ. ευρώ (+3,1%), αν και τα τελικά της αποτελέσματα ήταν οριακές ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (27.000 ευρώ) και μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων (439.000 ευρώ), κυρίως λόγω μειωμένου μεικτού περιθωρίου και υψηλών έκτακτων δαπανών. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 5% του μέσου όρου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (47,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Επίσης, τα αποτελέσματά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ. Το 49,6% των εσόδων της (24,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 50,4% (περίπου 24,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα έσοδα από τις εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,5% και ξεπέρασαν τα 11,35 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 23,3% των συνολικών εσόδων. Τον Απρίλιο του 2016 είχε απαίτηση 1,3 εκατ. ευρώ από τη λιανεμπορική αλυσίδα Μαρινόπουλος.

Το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 251 εργαζομένους, έναντι 238 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,19 εκατ. ευρώ, έναντι 7,05 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 9.540 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Βασική επιδίωξη του ομίλου, όπως ανέφερε το 2015 σε κείμενο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 ετών συνεχούς παρουσίας στον αγροδιατροφικό τομέα, είναι η συμβολή στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία ελληνικών αγροτικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, σε στενή σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τη χρήση των πιο εξελιγμένων και περιβαλλοντολογικά φιλικών μεθόδων. Τα πρώτα βήματα του ομίλου, που είναι γνωστός ως REDESTOS – Efthymiadis Agrotechnology Group, χρονολογούνται από το 1935, με την ίδρυση στη Θεσσαλονίκη της ομόρρυθμης εταιρείας Κ. & A. Ευθυμιάδη, αντικείμενο της οποίας ήταν η εμπορία εισαγόμενων γεωργικών εφοδίων, εργαλείων, σπόρων και καλλωπιστικών φυτών. Ο όμιλος περιλαμβάνει έξι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τέσσερις στο εξωτερικό. Διαθέτει έξι διαφορετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις επί ελληνικού εδάφους. Οι δραστηριότητές του χωρίζονται σε τέσσερις διακριτούς κλάδους: των γεωργικών εφοδίων, του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, των υπηρεσιών και των τροφίμων.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 470,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 41,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,8% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν ύψους 20,5 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 2 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS