inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μείωση επιτοκίων 50% ζητεί η Καπνική Μιχαηλίδης, ενώ αποχωρεί από την ΙνδίαΜείωση επιτοκίων 50% έχει ζητήσει από τους πιστωτές της η Καπνική Α. Μιχαηλίδης, πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας καπνών παγκοσμίως, η οποία αντιμετωπίζει χρηματοδοτικές δυσχέρειες και κατηγορείται για καθυστερήσεις στις πληρωμές των Ελλήνων καπνοκαλλιεργητών. Η επιχείρηση προχωρεί επίσης σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, αποχωρώντας από την Ινδία, διατηρώντας σε αδράνεια μονάδες της στην Αλγερία, παύοντας τη λειτουργία θυγατρικών της στη Σλοβακία και τη Μολδαβία και διαθέτοντας προς πώληση μη παραγωγικά πάγια στη Βουλγαρία.

Συγχρόνως, για να αντιμετωπίσει τη συγκεντροποίηση της διεθνούς αγοράς τσιγάρων και την επιβολή δυσμενών όρων από σειρά πολυεθνικών, καθώς και τη μείωση της ετήσιας παραγωγής τσιγάρων από μεγάλες εταιρείες-πελάτες της, στρέφεται σε αγορές ισχυρότερης ζήτησης, όπως η ρωσική.

Η Καπνική Μιχαηλίδης εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας καπνών σε φύλλα στο Πολύκαστρο του νομού Κιλκίς, επί συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. Ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή κατόπιν συγχωνεύσεων το 1994, αποτελώντας άτυπο διάδοχο σχήμα εταιρείας «καπνών εις φύλλα» που είχε κάνει τα πρώτα της βήματα το 1886 στη Δράμα.

Αποτελεί κορμό ομίλου και επεξεργάζεται και εμπορεύεται καπνά ανατολικού και δυτικού τύπου, τα οποία διαθέτει στις μεγαλύτερες βιομηχανίες τσιγάρων παγκοσμίως, καθώς και σε μικρότερους παραγωγούς τσιγάρων στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες. Το 2015 επεξεργάστηκε καπνά σε πέντε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την π.Γ.Δ.Μ. και τη Μολδαβία, καθώς και σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας τρίτων στην Ινδία. Επεξεργάζεται και εμπορεύεται κυρίως ποικιλίες καπνού oriental, flue-cured και burley, που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μάρκες τσιγάρων. Επίσης, παρέχει γεωργικά εφόδια και υλικά σε καπνοκαλλιεργητές, ως προπληρωμένο απόθεμα.

Τα έσοδα του ομίλου προέρχονται κυρίως από την πώληση επεξεργασμένου καπνού, καθώς και από αμοιβές που χρεώνονται για την επεξεργασία του και την παροχή αποθηκευτικών και άλλων υπηρεσιών σε παραγωγούς τσιγάρων.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η μητρική εταιρεία Καπνική Α. Μιχαηλίδης κατέγραψε κύκλο εργασιών 117,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,3% σε σχέση με το 2014. Οι πωλήσεις αυτές συνοδεύτηκαν από μεταβολή του προϊοντικού μείγματος και επιτεύχθηκαν με συμπίεση κατά 10,4 εκατοστιαίες μονάδες του μεικτού περιθωρίου (43,1% το 2015, από 53,5% το 2014), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της (50,5 εκατ. ευρώ) να μειωθούν κατά 18,3% (-11,3 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 48,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,3% έναντι του 2014 (-6,2 εκατ. ευρώ), καθώς η επιχείρηση συμπίεσε δραστικά τις δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας και είχε όφελος της τάξης των 2 εκατ. ευρώ από συναλλαγματικές διαφορές.

Το 91,8% των εσόδων της (107,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από την επεξεργασία και εμπορία καπνού και το υπόλοιπο 8,2% (περίπου 9,6 εκατ. ευρώ) από λοιπές δραστηριότητές της. Από τα καπνικά έσοδα το 88,7% (95,4 εκατ. ευρώ) αφορούσε καπνά ανατολικού τύπου και το υπόλοιπο 11,3% (περίπου 12,1 εκατ. ευρώ) καπνά δυτικού τύπου. Σε σύγκριση με το 2014 τα έσοδα αυτά αυξήθηκαν κατά 7,5%. Τα εξαγωγικά έσοδα από τα καπνά αυξήθηκαν κατά 14,9% και ξεπέρασαν τα 99,1 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 92,2% των συνολικών καπνικών εσόδων. Οι πωλήσεις καπνών στην Ελλάδα ήταν ύψους 8,4 εκατ. ευρώ (7,8% των συνολικών) και μειώθηκαν κατά 39%. Αντιθέτως, οι πωλήσεις καπνών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά 17% και ανήλθαν σε 35,5 εκατ. ευρώ (33% των συνολικών), ενώ οι πωλήσεις καπνών στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, ασιατικές και άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 13,8% και ανήλθαν σε σχεδόν 63,7 εκατ. ευρώ (59,2% των συνολικών). Τα συνολικά έσοδά της συμπεριλαμβάνουν καπνό επεξεργασμένο σε θυγατρικές της.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 26,3 εκατ. περίπου ευρώ (32,4 εκατ. περίπου ευρώ το 2014), μειωμένα κατά 18,8%. Τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν εντυπωσιακά διευρυμένα, καθώς ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ το 2014), επηρεασμένα από τη θετική επίδραση της συρρίκνωσης της δαπάνης του φόρου εισοδήματος.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,1 εκατ. ευρώ (3,4 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες σχεδόν 19,7 εκατ. ευρώ (20,1 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 19,4% των συνολικών πωλήσεών της (22,8 εκατ. περίπου ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 29,4 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 6,7%, αντί 8,7% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 732 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (569,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 319 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (250,3 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 271,1 εκατ. ευρώ, κατά 93,2% μακροπρόθεσμες και μειωμένες κατά 1,5% σε ετήσια βάση, ενώ αντιμετώπιζε προσωρινές δυσχέρειες άμεσης εξασφάλισης κεφαλαίων σε ανταγωνιστικό κόστος, σε συνδυασμό με επιδείνωση των όρων πώλησης των προϊόντων της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,4 εκατ. ευρώ (3,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 66,2 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 155,6 εκατ. ευρώ (136,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν μόνο στο 21,3% (21,6%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η επιχείρηση ζήτησε από τους βασικούς πιστωτές της τη μείωση κατά 50% των επιτοκίων που την επιβαρύνουν. Το σχετικό αίτημα έγινε δεκτό στα τέλη του 2015 από τη FBN Bank, όχι όμως και από τη Deutsche Bank, που επίσης αποτελεί βασικό πιστωτή της και δεν συμφώνησε σε επέκταση των δανείων. Τον Απρίλιο του 2016 η εταιρεία ήλθε σε αρχική συμφωνία για παράταση ομολόγου της Amsterdam Trade Bank ως τον Ιούλιο του 2017. Στόχος της είναι να επιτύχει ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης, εξοικονομώντας 45 εκατ. ευρώ την τετραετία 2016-2019.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 61,4 εκατ. ευρώ (64,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), ενώ οι επενδύσεις της χρήσης ήταν περίπου 0,4 εκατ. ευρώ (2,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 394,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 35,9% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 180,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,4% των πωλήσεων και το 15,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 86,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,9% των πωλήσεων και το 7,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 215,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, το άθροισμα των καθαρών κερδών μετά την πρόβλεψη για φόρους και των αποσβέσεων ήταν ύψους 121,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 38 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 141,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 21 εκατ. ευρώ και 17,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015 και το 2008, αντιστοίχως.

Για τις χρήσεις 2005-2009 έχουν καταλογιστεί στην επιχείρηση διαφορές φορολογικού ελέγχου 17,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος του 2014. Οι διαφορές αυτές θα κριθούν, σύμφωνα με την εταιρεία, στα δικαστήρια.

Η μητρική εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Ι. Μιχαηλίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 απασχολούσε 301 εργαζομένους, έναντι 323 τα τέλη του 2014. Σε αυτούς και όσους άλλους απασχόλησε στη διάρκεια της χρήσης 2015 διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,83 εκατ. ευρώ, έναντι 7,34 εκατ. ευρώ το 2014. Οι συναλλαγές και αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών ήταν ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν εξάλλου, κατά το 2015, ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις βιομηχανικές θυγατρικές της Life Tobacco A. Michailides (εδρεύει στη Βουλγαρία, ελέγχεται κατά 98,3%), Strumica Tabak (π.Γ.Δ.Μ., 83,1%), Mikakorca (Αλβανία, 62%), Michailides Tobacco Moldova (Μολδαβία, 96,3%), Aris Tobacco (Σλοβακία, 100%), Leaf Tobacco Michailides (Αλγερία, 75%), Atlas Tobacco (Αλγερία, 56,7%) και Michalides Oriental Tobacco (Ινδία, 55%), την κυπριακή συμμετοχική εταιρεία A. J. Michalides Commercial Enterprises (100%) και την ελληνική εταιρεία απεντομώσεων και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Αγρεξτέντ (100%).

Ο όμιλος κατέγραψε το 2015 ενοποιημένες πωλήσεις 115,7 εκατ. ευρώ (+6,9%) και επέστρεψε σε κερδοφόρο τελικό αποτέλεσμα. Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 51,2 εκατ. ευρώ (-13,4%), ίσα προς το 44,3% των πωλήσεων και το 6,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (810,85 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Κατέγραψε κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 25,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,4 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ το αποτέλεσμά του μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη ύψους 20 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 52,1 εκατ. ευρώ το 2014, όταν η χρήση είχε επιβαρυνθεί με φόρους 31,7 εκατ. ευρώ και ζημιά 52,7 εκατ. ευρώ από την επιμέτρηση της υπό πώληση εμπορικής θυγατρικής εταιρείας Trade & Brokerage στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία της.

Στις 31.12.2015 ο όμιλος απασχολούσε 1.461 εργαζομένους, έναντι 1.695 τα τέλη του 2014. Σε αυτούς και όσους άλλους απασχόλησε στη διάρκεια της χρήσης 2015 διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 10,25 εκατ. ευρώ, έναντι 8,53 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,485 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 516,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 38,8% των πωλήσεων και το 8,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 240,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,2% των πωλήσεων, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη 129,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Τα κέρδη προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 296,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 168,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων, ύψους 27 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Για το 2016 και τα επόμενα χρόνια η επιχείρηση αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει, όπως αναφέρει, να διατηρήσει τη σημαντική θέση που κατέχει στις κυριότερες γεωγραφικές περιοχές παραγωγής καπνού παγκοσμίως και, κυρίως, στις βασικότερες εξαγωγικές αγορές καπνού ανατολικού τύπου, δηλαδή της ποικιλίας oriental. Οι επιβεβαιωμένες στα μέσα του 2016 πωλήσεις της τρέχουσας χρήσης ανέρχονταν σε 136 εκατ. ευρώ και η εταιρεία αισιοδοξούσε ότι θα ανακτήσει μερίδια που έχει απωλέσει, αυξάνοντας ετησίως κατά 10% τις πωλήσεις της την τετραετία 2016-2019, αν και οι συμβάσεις για τη σοδειά του 2016 μειώθηκαν κατά 10%, λόγω δυσμενών συνθηκών αγοράς. Διευρύνοντας πέραν των ΗΠΑ την πελατειακή της βάση, έχει συνάψει συμβάσεις όγκου πωλήσεων με πελάτες στη Ρωσία, την Ινδονησία, την Κορέα και σε χώρες της Βόρειας Αγρικής, δεδομένου ότι ορισμένοι πελάτες της έχουν επιμηκύνει την περίοδο φόρτωσης των καπνών τους, χωρίς να δίνουν σαφείς ενδείξεις για τις προθέσεις τους. Για την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της σε τρεις νέες χώρες ζήτησε τη συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της επιδίωξής της να αντικαταστήσει σταδιακά μέρος του υψηλού κόστους χρηματοδότησής της από διεθνείς Τράπεζες με χαμηλότερο από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Για την κερδοφορία της το 2016 αναμένει ότι θα παραμείνει σταθερή στα επίπεδα του 2015 και δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από την παύση ή την αναστολή των παραγωγικών ή εμπορικών δραστηριοτήτων της στην Ινδία, τη Σλοβακία, την Αλγερία και τη Μολδαβία.

Επίσης, βασική επιδίωξη του ομίλου, πέρα από την επίλυση του ακανθώδους θέματος της χρηματοδότησης με ανταγωνιστικούς όρους, είναι η αύξηση των πωλήσεων του οργανικού καπνού FCV και η διάδοση του οργανικού καπνού ανατολικού τύπου Organic Oriental, που αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Με την υποστήριξή της το 2015 συνεχίστηκε στην Ελλάδα για έκτο συνεχόμενο έτος η επιτυχημένη καλλιέργεια καπνών χωρίς πρόσθετα CPA και υψηλής γεύσης FCV καπνού. Η προώθηση νέων καλλιεργειών καπνού στα Βαλκάνια συνεχίζεται με την καλλιέργεια Izmir στην Αλβανία.

Βασικοί μέτοχοι της επιχείρησης είναι ο Αλ. Ι. Μιχαηλίδης με μερίδιο 58,6%, ο Ιω. Ι. Μιχαηλίδης (13,2%), η BCO Holdings (12,8%), η Αικατερίνη Μιχαηλίδου (6,6%) και η Σύνθια - Κωνσταντία Μιχαηλίδου (3%), ενώ λοιποί μέτοχοι κατέχουν το υπόλοιπο 5,8%.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS