inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Παραγωγική Θράκης: Καθίζηση πωλήσεων, ζημιές και αβεβαιότηταΚαθίζηση των πωλήσεων και ζημιές άνω του 0,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων Παραγωγική Θράκης, η οποία επίσης παρασκευάζει σαλάτες.

Η επιχείρηση ακολουθεί φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 2010 ζήτησε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης την υπαγωγή της σε διαδικασία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές και προμηθευτές της, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3588/2007. Ακολούθησε, το 2012, η επικύρωση σχετικής συμφωνίας από το ίδιο δικαστήριο, με χρονική διάρκεια 48 μηνών. Ωστόσο, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της δημιουργεί αβεβαιότητα για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, η οποία το 2010 είχε αποδώσει περισσότερους από 2.000 τόνους τυποποιημένων τροφίμων.

Η Παραγωγική Θράκης εδρεύει και διαθέτει τις εγκαταστάσεις της στην Αλεξανδρούπολη, στον νομό Έβρου. Ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1980 και εξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1990. Παράγει γιαούρτι στραγγιστό, τυρί φέτα Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), μανούρι, μυζήθρα, άλλα λευκά τυροκομικά προϊόντα, καθώς και σαλάτες με το εμπορικό σήμα «Σαλάτες Θράκης», όπως τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, τυροκαυτερή και μελιτζανοσαλάτα. Εξήγαγε επί σειράν ετών ως και το 90% της παραγωγής της σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές κυρίως χώρες, χρησιμοποιώντας τα σήματα «Safos» και «Thraki» στα τυροκομικά προϊόντα της. Είναι κάτοχος μεριδίων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εβρου και μετοχών της εταιρείας Δίκτυο Συσυκευασίας Τροφίμων.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 24η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, μειωμένο κατά 55,5% σε σχέση με το 2014. Το μεικτό της περιθώριο επιδεινώθηκε κατά 25,5 εκατοστιαίες μονάδες και ήταν αρνητικό (-11,1% το 2015, από 14,4% το 2014). Οι ζημιές της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων και μετά φόρων ήταν ζημιές 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,35 εκατ. ευρώ το 2014 (-54,5%). Η χρηματοοικονομική επιβάρυνση ήταν ύψους 0,32 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ το 2014). Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,52 εκατ. ευρώ.

Το 56,8% των εσόδων της εταιρείας (0,53 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και συναφή παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο 43,2% (περίπου 0,40 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και από έσοδα παρεπόμενων ασχολιών.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,4 εκατ. ευρώ χαμηλότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (6,8 εκατ. ευρώ). Επίσης, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 1,26 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατά 94,1% βραχυπρόθεσμες και κατά 7% αυξημένες σε ετήσια βάση. Ακόμη, είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ΔΟΥ και ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,16 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν μόλις 1.000 ευρώ (4.000 ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 1,95 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-1,3 εκατ. περίπου ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,3 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 63,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,1% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές άνω των 2,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,4% των πωλήσεων. Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 9,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ λόγω ανόργανων ζημιών κυρίως, κατέγραψε το 2007.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 μέχρι και 2015.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Α. Ουσταμπασίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 30 εργαζομένους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,37 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 στα μέσα του έτους εξέφραζε τη γνώμη ότι τα έσοδα της χρήσης δεν θα υποχωρήσουν και ότι τα οργανικά αποτελέσματα θα σταθεροποιηθούν. Συνέχιζε την εφαρμογή προγράμματος ελέγχου των δαπανών και των πιστώσεων και ζητούσε από τους πιστωτές της αναδιαπραγμάτευση του δανεισμού της, ώστε αυτός να εναρμονιστεί, όπως ανέφερε, με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς χρήματος.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS