inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 35% τις πωλήσεις της, το 2015, η εταιρεία μονωτικών χημικών NanophosΣημαντική αύξηση πωλήσεων, με τίμημα όμως τη σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους της, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία μονωτικών χημικών και υλικών καθαρισμού Nanophos, η οποία δοκιμάζει επιτυχώς τις δυνάμεις της στον τομέα της νανοτεχνολογίας και εμφανίζει αξιοσημείωτη κερδοφορία.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2005 και ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα στα τέλη του 2006. Εδρεύει και διαθέτει τις εγκαταστάσεις της στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο του Λαυρίου, στον νομό Αττικής. Παράγει μονωτικά χημικά προϊόντα, όπως μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα για συντήρηση οικοδομικών επιφανειών, βελτιωτικά κονιαμάτων, θερμομονωτικούς ελαφροβαρείς σοβάδες, αυτοκαθαριζόμενο υλικό για την προστασία πορωδών δομικών στοιχείων και θερμομονωτικά αδιαβροχοποιητικά χρώματα, με τα εμπορικά σήματα «SurfaPore», «SurfaPaint», «DeSalin», «Feather Plast», «Surfa Shield», «SurfaMix» και «Surfa GuardMetals».

Πραγματοποιεί εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Ιαπωνία, την Κίνα, άλλες ασιατικές χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, τη Νέα Ζηλανδία, καθώς και σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπως το Μεξικό και η Γουατεμάλα.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 10η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών άνω των 2,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 34,6% σε σχέση με το 2014. Συμπίεσε κατά 5,8 εκατοστιαίες μονάδες το υψηλό μεικτό της περιθώριο (63,5% το 2015, από 69,3% το 2014), με συνέπεια τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και έκτακτων εσόδων και εξόδων, να περιοριστούν σε 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, μειωμένα κατά 45,6% έναντι του 2014.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2014), μειωμένα κατά 50,5%. Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 0,22 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2014), μειωμένα κατά 58,5%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 32,6% και 18,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,3% και τα καθαρά κέρδη το 7,6%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 20,1%, αντί 46,2% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 25,1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,7 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 1 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω του 0,6 εκατ. περίπου ευρώ). Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με σημαντικού ύψους τραπεζικές υποχρεώσεις (30.000 ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,3 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 62,4% (57,2%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Τον Αύγουστο του 2015 προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,365 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των αναπόσβεστων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 0,4 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Στη διάρκεια της χρήσης 2015 δαπάνησε για πάγια στοιχεία 0,21 εκατ. ευρώ επενδύσεις (0,10 εκατ. ευρώ το 2014). Ακόμη, διέθεσε 0,30 εκατ. ευρώ για απόκτηση μετοχών τρίτης εταιρείας.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας NANOPHOS τη χρονική περίοδο 2006-2015, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,6% των πωλήσεων και το 25,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,1% των πωλήσεων και το 40,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,2% των πωλήσεων και το 27% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις. Ζημιογόνος ήταν μόνο κατά την πρώτη οικονομική χρήση του 2005, οπότε τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η μονάδα της. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2014.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο την Ευαγγελία Καραδημητρίου και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Αραμπατζή των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών το 2015 διέθεσε 0,36 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2014 και προηγούμενων χρήσεων ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,22 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για το 2016 και τα επόμενα χρόνια στα μέσα του έτους εξέφραζε την πεποίθηση ότι με την ευρύτερη και αρτιότερη ενημέρωση του κοινού για τη νανοτεχνολογία η πορεία της θα είναι ανοδική. Εκτιμά ότι αποκτά μερίδια αγοράς που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά της και θα της επιτρέψουν να επεκταθεί σε νέες προϊοντικές κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, συνεργαζόμενη με πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς. «Εφευρίσκουμε νέα, έξυπνα υλικά, ώστε με τη δύναμη της νανοτεχνολογίας να λύνουμε καθημερινά προβλήματα», αναφέρει. Προς τα τέλη του 2016 αποφάσισε να απορροφήσει, με τη διαδικασία της συγχώνευσης, την εταιρεία Neptomar.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS