inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η εταιρεία Βλαβιανός Αλεξίσφαιρα ΚρύσταλλαΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και μεικτών κερδών, που δεν οδήγησαν όμως σε διευρυμένη τελική κερδοφορία, λόγω έκτακτων δαπανών, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Βλαβιανός Αλεξίσφαιρα Κρύσταλλα.

Η επιχείρηση με την τρέχουσα νομική μορφή ιδρύθηκε το 1989. Εδρεύει και διαθέτει τις εγκαταστάσεις της στις Αχαρνές Αττικής, όπου το εργοστάσιο της, οι συναφείς υποστηρικτικοί χώροι και η εμπορική έκθεση των προϊόντων και εμπορευμάτων της καλύπτουν έκταση 5.500 τ.μ. Επεξεργάζεται, μορφοποιεί, παράγει, εισάγει και εμπορεύεται αλεξίσφαιρα κρύσταλλα, καθρέπτες, υαλοπίνακες και είδη υγιεινής. Εξάγει μικρό ακόμη μέρος της παραγωγής της σε άλλες χώρες των Βαλκανίων και την Κύπρο. Διαθέτει μερίδια σε τέσσερα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς. Η οικογένεια των ιδρυτών της αριθμεί έναν και πλέον αιώνα ενασχόλησης με τη βιομηχανία γυαλιού, καθώς είχε αρχίσει να ασχολείται με την επεξεργασία του το 2012 και είχε αποκτήσει εταιρεία γυάλινων ποτηριών.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 26η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών άνω του 1,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,7% σε σχέση με το 2014. Βελτίωσε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (37,2% το 2015, από 36,3% το 2014). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και έκτακτων εσόδων και εξόδων, περιορίστηκαν σε 0,17 εκατ. περίπου ευρώ, μειωμένα κατά 4,5% έναντι του 2014, λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με δαπάνη 70.000 ευρώ για διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεως εμπορικών απαιτήσεων.

Το 68,1% των εσόδων της (1,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και συναφείς υπηρεσίες και το υπόλοιπο 31,9% (περίπου 0,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά και συναφή έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,6%.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,105 εκατ. ευρώ (επίσης 0,105 εκατ. ευρώ το 2014). Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 0,09 εκατ. ευρώ (0,105 εκατ. ευρώ το 2014), μειωμένα κατά 14,3%. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,17 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,1% και 5,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,4% και τα καθαρά κέρδη το 5,5%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,8%, αντί 7,6% το 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,9%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,5 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 0,9 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω του 0,6 εκατ. περίπου ευρώ). Η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,4 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 1,8 εκατ. περίπου ευρώ (σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 71,4% (72,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Το σύνολο των αναπόσβεστων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 1 εκατ. περίπου ευρώ (επίσης 1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,9% των πωλήσεων και το 12,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% των πωλήσεων και το 6,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 3,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 2,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2014.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Γ. Βλαβιανό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 24 εργαζομένους, έναντι επίσης 24 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,51 εκατ. ευρώ, έναντι 0,48 εκατ. ευρώ το 2014.

Για το 2016 και τα επόμενα χρόνια στα μέσα του έτους εξέφραζε την πεποίθηση ότι, παρά τον σοβαρό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει, η πορεία της είναι σταθερή με ανοδικές τάσεις, δεδομένου ότι η αξία των πωλήσεών της το πρώτο τετράμηνο του έτους σημείωσε αύξηση 45,5%, ενδεχομένως παροδική. Οπως αναφέρει, έχει πραγματοποιήσει τις αναγκαίες προσαρμογές στο νέο οικονομικό περιβάλλον και μετά τον εφοδιασμό της με τελευταίου τύπου μηχανήματα και την ανάπτυξη διαφημιστικών προβολών αναμένει οφέλη από εμπορική επέκταση σε περισσότερες αγορές του εξωτερικού.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS