inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 18,3 εκατ. ευρώ αναμένει για το 2016 η ελληνική βιομηχανία της Krauss - MaffeiΜε έσοδα άνω των 18,3 εκατ. ευρώ, έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το 2015, αναμένει ότι θα κλείσει τη χρήση 2016 η βιομηχανία αμυντικού υλικού Συστήματα Αμυντικών Οχημάτων Ελλάς (HDVS), η οποία ανήκει στον γερμανικό όμιλο παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων Krauss - Maffei Wengmann & Co (KMW) και έχει αυτόν κύριο πελάτη της.

Η επιχείρηση εδρεύει στον Βόλο στον νομό Μαγνησίας και χρησιμοποιεί ενοικιαζόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, με στεγασμένη επιφάνεια 4.100 τ.μ., στην Α' Βιομηχανική Περιοχή του νομού. Ιδρύθηκε το 2001 με μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ για το έργο συμπαραγωγής 170 αρμάτων μάχης Leopard 2HEL για τον Ελληνικό Στρατό, που είχε αναλάβει η KMW.

Κατασκευάζει και συναρμολογεί εξαρτήματα και ιδιοσυσκευές για αμυντικές και γενικές βιομηχανικές χρήσεις, καθώς και προστατευτικά συστήματα θωρακίσεων και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Επίσης, πραγματοποιεί μηχανουργικές κατασκευές ακριβείας και συγκολλήσεις ειδικών χαλύβων. Τέλος, διαθέτει ανταλλακτικά και παρέχει τεχνικές υπηρεσίες αναβάθμισης και επισκευής για στρατιωτικά οχήματα και αμυντικά συστήματα.

Το 2007 άρχισε να κατασκευάζει εξαρτήματα για άλλα στρατιωτικά οχήματα της KMW, όπως τα PzH, Boxer και Dingo, ενώ το 2008 εγκαινίασε την παραγωγή εξαρτημάτων υψηλής ακριβείας και ποιότητας για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις και το 2009 ολοκλήρωσε τις εργασίες της για τα Leopard 2HEL. Το 2010 πιστοποιήθηκε για συγκολλήσεις βιομηχανικών χαλύβων. Το 2011, κατόπιν πιστοποίησης από την αμερικανική Raytheon, συμμετείχε σε πρόγραμμα αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot για την Ταϊβάν. Το 2013 πιστοποιήθηκε για συγκολλήσεις αμυντικού υλικού.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 26,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,4 φορές (444,2%) σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της ήταν της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ. Το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 20,8 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 20,3%, ενώ το 2014 ήταν αρνητικό (-0,5%). Τα αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,7 εκατ. ευρώ το 2014.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από την υλοποίηση προγράμματος για το Κατάρ, που έφερε την ονομασία Quatar main contract και απέδωσε 22,7 εκατ. ευρώ. Αλλα επιμέρους μικρότερα έργα (PzH2000 Quatar, A/C for Turret DK, Dingo A/C protorypes, Kingdom project camouflage) και λοιπές παραγγελίες και έργα για πελάτες του εξωτερικού και το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Αμυνας οδήγησαν τον συνολικό κύκλο εργασιών στο επίπεδο των 26,8 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη της τάξεως των 3,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ το 2014.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,1 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 2,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (5,8 εκατ. ευρώ). Δεν βαρυνόταν με τραπεζικά δάνεια, δεδομένου ότι δανείζεται κεφάλαια μόνο από τη μητρική της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,9 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 2,4 εκατ. ευρώ (-1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 28,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 8,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 241,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) της τάξεως των 27,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,4% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 26,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων και το 220,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 18,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων και το 155,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα μερίσματα που έχει εισπράξει η KMW την περίοδο 2005-2015 από τη θυγατρική της ανέρχονται σε 11,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η HDVS ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 52,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Την περίοδο 2010-2014 οι ετήσιες πωλήσεις της είχαν υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα των 10 εκατ. ευρώ, ενώ το 2012 δεν ξεπέρασαν τα 3,3 εκατ. ευρώ.

Το 2015 βρισκόταν σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις οικονομικές χρήσεις 2005-2008.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Χορστ Ρίντερ και διευθύνοντα σύμβουλο τον Απ. Σ. Δομτζίδη, το 2014 είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 46 εργαζόμενους, έναντι 48 το 2013. Στα μέσα του τρέχοντος έτους θεωρούσε ότι οι προοπτικές για το σύνολο της χρήσης 2016 διαγράφονταν πολύ καλές. Τα έσοδά της αναμένεται να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 18,3 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της εταιρείας μετά το 2009. Οι παραγγελίες της για το 2016 και επόμενα χρόνια αφορούσαν κυρίως έργα για πελάτες της γερμανικής Krauss - Maffei Wengmann & Co από τη Μέση Ανατολή και τη διεθνή αγορά οπλικών συστημάτων. Σημαντικότερα από αυτά είναι τα έργα Quatar loose parts - turm & chassis, Heckkasten SGP, Puma frame contract, Boxer various parts, Quatar spare parts, Slat Armour Wisent Canada, Slat Armour Wisent Quatar και Quatar Camouflage nets. Επιπλέον έσοδα ανέμενε η εταιρεία από την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες του εξωτερικού, καθώς και από τη διάθεση ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των αρμάτων Leopard 2HEL και των PzH2000 απευθείας στον Ελληνικό Στρατό ή με συμβάσεις μέσω NSPA.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία έτους 2015 για την απασχόληση και την αναλογία βιομηχανικών και μη βιομηχανικών εσόδων, ούτε για τις αποσβέσεις και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της επιχείρησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 6 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS