inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναβαθμίζει τη θέση της στην αγορά η εκδοτική εταιρεία Media2DayΣταθεροποίηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της, με μικρές απώλειες εσόδων, κατέγραψε το 2015 η εκδοτική εταιρεία Media2Day, συντελεστής μεταξύ άλλων χρηματοοικονομικού portal που έχει κατακτήσει κορυφαία θέση στην εγχώρια real time, on line ενημέρωση για τις εξελίξεις στην οικονομία, την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1999 με την αρχική επωνυμία Αμάλθεια Εκδοτική και εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής. Δραστηριοποιείται στον τομέα των εκδόσεων, με έμφαση τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές εκδόσεις, κυρίως μέσω τεσσάρων websites που καλύπτουν τους τομείς της οικονομίας, του lifestyle, της υγείας και της οικογένειας (www.euro2day.gr, www.in2life.gr, www.iatronet.gr και www.mama365.gr, αντιστοίχως), διατηρώντας παράλληλα την έντυπη έκδοση «Μέτοχος και Επενδύσεις». Επίσης, αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση παραγωγής εντύπων τρίτων εταιρειών. Συγχρόνως, δραστηριοποιείται στον τομέα του προγραμματισμού, μέσω της δημιουργίας websites για λογαριασμό τρίτων. Τη διετία 2014-2015 συνέχισε να επενδύει, αξιοποιώντας δυνατότητες που προσέφερε το επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμμετέχει με μερίδια 70% στην εταιρεία Ιατρονέτ Διαδικτυακές Εφαρμογές και 90% στη Mama365 Διαδικτυακές Επιχειρήσεις.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 2,33 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,5% σε σχέση με το 2014. Το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 34,7%, από 30,8% το 2014. Για τον λόγο αυτό, κυρίως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 0,10 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 5,5%.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 16.000 ευρώ, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν οριακά θετικό. Αμφότερα βελτιώθηκαν σε σχέση με το 2014, παρά τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομειώσεις ενεργητικού.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 36.000 ευρώ (24.000 ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 47.000 ευρώ (56.000 ευρώ το 2014). Επίσης, με αυξημένη πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,1%, αντί 2,8% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,11 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,3%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,58 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 0,93 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,65 εκατ. ευρώ). Βαρυνόταν με χαμηλού ύψους τραπεζικά δάνεια 0,25 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1,31 εκατ. ευρώ, έχοντας μειώσει τις οφειλές αυτές στη διάρκεια του 2015 κατά 5%. Το 94,6% των εν λόγω υποχρεώσεων είχε μακροπρόθεσμη διάρκεια. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,36 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 0,79 εκατ. ευρώ (επίσης 0,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 25,3% (24,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εκδοτικής εταιρείας MEDIA2DAY τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 30,15 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 2,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 1,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 96.000 ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,385 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 3,35 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Β. Κοντογεώργο, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 39 εργαζόμενους, έναντι επίσης 39 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,24 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2014. «Σε πείσμα της γενικότερης τάσης για περικοπές στο πλήθος και τις αποδοχές του προσωπικού, καταφέραμε να διατηρήσουμε και το πλήθος και τις αποδοχές», αναφέρει στην ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2015.

Δεδομένης της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, θεωρεί θετικό το γεγονός ότι κατά το 2015 σε γενικές γραμμές διατήρησε ή και βελτίωσε τις θέσεις της στην αγορά. Κατά την τρέχουσα χρήση αναβαθμίζει τη «ναυαρχίδα» των εκδοτικών προϊόντων της, το www.euro2day.gr, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του και τη διατήρησή του, όπως αναφέρει, στην κορυφή της αγοράς. Το 2015 εξασφάλισε την ανανέωση των σημαντικότερων εμπορικών συνεργασιών της και στοχεύει στη διεύρυνσή τους. Τα έσοδά της από τις ψηφιακές εκδόσεις της το περασμένο έτος ξεπέρασαν τα 2,1 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, είχε έσοδα της τάξεως των 50.000 ευρώ από πελάτες της εκτός Ελλάδος. Για τις χρηματιστηριακές επενδύσεις και την κεφαλαιαγορά έχει δημιουργήσει ένα ακόμη portal, το www.stocklearning.gr, με το οποίο ενισχύει τη θέση της στην αγορά της οικονομικής πληροφόρησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ

www.inr.gr, 6 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS