inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει τις εγκαταστάσεις της η βιομηχανία τροφίμων Οικογένεια ΣτεργίουΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας της, αλλά και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, λόγω υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων και διανομής μερισμάτων, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων ειδών διατροφής Οικογένεια Στεργίου.

Η επιχείρηση εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής. Παράγει και διαθέτει νωπά γλυκίσματα, είδη αρτοποιίας και σάντουιτς, καθώς και προϊόντα σφολιάτας και επιδόρπια. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τις Αχαρνές Αττικής και συμπληρώνονται από ιδιόκτητα καταστήματα λιανικής διάθεσης προϊόντων της στις περιοχές Μεταμόρφωση, Κηφισιά και Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής. Οι βιομηχανικές και λοιπές μονάδες της καλύπτουν συνολικά περί τα 26.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 14.000 τ.μ. αφορούν παραγωγικές δραστηριότητες. Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 2000, ωστόσο προϋπήρχε στην Αττική, με άλλη νομική μορφή, από το 1965.

Εκανε τα πρώτα της βήματα στην αγορά του γλυκού, με μικρό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στη Νέα Φιλαδέλφεια, το 1965. Μετατράπηκε το 1975 σε Ο.Ε. και το 2000 δημιούργησε την εμπορική εταιρεία Διανομές Στεργίου, την οποία απορρόφησε στις 31.12.2014. Διεκδικεί την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά των νωπών προϊόντων του τομέα της.

Τη διετία 2014-2015 υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 5,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. ευρώ το 2015 με ίδιους πόρους, για τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Τα αναπόσβεστα πάγιά της στις 31.12.2015 αυξήθηκαν κατά 34,6% και ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ. Στις προκαταβολές και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, νέος μηχανολογικός εξοπλισμός αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 21,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,8% σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της, συμπεριλαμβανομένων αυτών της απορροφηθείσας θυγατρικής της, ήταν της τάξεως των 19,7 εκατ. ευρώ. Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε ελαφρώς και διαμορφώθηκε σε 45%, έναντι 45,2% το 2014. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4 εκατ. ευρώ το 2014, βελτιωμένα κατά 24,8%.

Το 71,9% των εσόδων της (άνω των 15,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 28,1% (περίπου 6,1 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,1 εκατ. ευρώ το 2014 (+28,3%), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω των 2,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ το 2014 (+28,2%).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,82 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,215 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκε από λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,31 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε αναστροφή απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 51,3% και 37,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 18,4% και τα καθαρά κέρδη το 13,5%. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 29,3%, αντί 28% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 17,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,3 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 0,7 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (8 εκατ. ευρώ). Βαρυνόταν με τραπεζικές και συναφείς υποχρεώσεις ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, κατά 5,6% αυξημένες σε ετήσια βάση και κατά 96,5% βραχυπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,26 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων για απαίτηση 1,9 εκατ. ευρώ από λιανεμπορικό όμιλο, ο οποίος στα μέσα του 2016 δήλωσε αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του. Στα μέσα του 2016 η εταιρεία ζητούσε από τους πιστωτές της επαναδιαπραγμάτευση των περιθωρίων του δανεισμού της.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 8,5 εκατ. ευρώ (6,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 50% (48,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 95,7 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι πωλήσεις που πραγματοποίησε η απορροφηθείσα θυγατρική την περίοδο 2005-2013. Οι πωλήσεις της απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 18,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,5% των πωλήσεων και το 25,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη σχεδόν 11,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,2% των πωλήσεων και το 40,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 8,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 29,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις και τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005, εξαιρουμένων αυτών της απορροφηθείσας εμπορικής θυγατρικής, ήταν της τάξεως των 4,6 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Παν. Γ. Στεργίου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Στεργίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 191 εργαζόμενους, έναντι 177 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,10 εκατ. ευρώ, έναντι 4,81 εκατ. ευρώ το 2014. Στη διάρκεια του 2015 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 1,15 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές διοικητικών στελεχών 0,18 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της χρήσης 2014 και προηγούμενων χρήσεων. Επίσης, στη διάρκεια του 2016 αποφάσισε τη χορήγηση στους μετόχους της μερίσματος 0,50 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές διοικητικών στελεχών 0,11 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 26.200 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 20.805 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 15.260 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Διακηρυγμένος στόχος της είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά του τομέα της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

www.inr.gr, 7 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS