inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Καθίζηση μεγεθών της εξαγωγικής γουνοποιίας Expopel, το 2015Μείωση πωλήσεων για τέταρτο συνεχόμενο έτος και ζημιές για πρώτη φορά μετά το 2005 κατέγραψε το 2015 η εξαγωγική γουνοποιία Expopel, η οποία αποτελεί μια από τις ισχυρότερες της Καστοριάς και πλήττεται σημαντικά, όπως και οι άλλες επιχειρήσεις του τομέα, από την καθίζηση της ζήτησης γούνινων ενδυμάτων σε παραδοσιακές εξαγωγικές αγορές και τον έντονο ανταγωνισμό από ομοειδή κινεζικά προϊόντα.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Δισπηλιό του νομού Καστοριάς και παράγει γούνινα ενδύματα και αξεσουάρ, χρησιμοποιώντας δικές της εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις τρίτων. Ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της το 1982 και χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Inochi Class», «Inochi Studio» και «Inochi Home». Επώνυμα προϊόντα της διατίθενται σε καταστήματα της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Εχει πιστοποιηθεί κατά Oeko-Text Standard 100. Εξάγει συνήθως τα προϊόντα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουν εξελιχθεί σε διεθνές διαμετακομιστικό εμπορικό κέντρο γούνινων ειδών, τις ΗΠΑ, την Κίνα και σε ευρωπαϊκές χώρες. Συμμετέχει με μερίδια 32,5% στην κορυφαία ίσως στην Ευρώπη εταιρεία βαφής και φινιρίσματος Expotan και 50% στην σχεδόν ανενεργή εταιρεία Expotan Emporio.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 34η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 3,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 49,7% σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της ήταν της τάξεως των 7,4 εκατ. ευρώ. Το μεικτό της περιθώριο επιδεινώθηκε κατά 10,3 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 10,9%, έναντι 21,2% το 2014. Ετσι τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, υποχώρησαν σε ζημιές 49.000 ευρώ, έναντι κερδών 0,6 εκατ. ευρώ το 2014.

Το 95,6% των εσόδων της (σχεδόν 3,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,4% (περίπου 0,1 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Τα εξαγωγικά έσοδα ήταν ίσα προς το 94,4% των συνολικών εσόδων της. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ήταν ύψους 0,21 εκατ. ευρώ (5,6% των συνολικών) και μειώθηκαν κατά 24,9%. Αντιθέτως, οι πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά 4% και ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ (28,4% των συνολικών), ενώ οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 59,7% και περιορίστηκαν σε 2,46 εκατ. ευρώ (66% των συνολικών), από 6,12 εκατ. ευρώ το 2014.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν ζημιές 0,55 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,11 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές επίσης 0,55 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,07 εκατ. ευρώ το 2014.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,12 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,38 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με λοιπά μη οργανικά έξοδα και ζημιές 0,37 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκε από λοιπά μη οργανικά έσοδα και κέρδη ζημιές 0,42 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,1 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (6,1 εκατ. ευρώ). Ωστόσο βαρυνόταν με τραπεζικά δάνεια ύψους 4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1%, το 97,6% των οποίων ήταν βραχυπρόθεσμα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,05 εκατ. ευρώ (0,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επίσης, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,35 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της είχε παραχωρηθεί δικαίωμα πρώτης υποθήκης ποσού 1,6 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 3 εκατ. ευρώ (3,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 32,2% (25,7%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, τα οποία ήταν ύψους 9,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, μειωμένα κατά 35,4%.

Το σύνολο των αναπόσβεστων ενσώματων παγίων της κατά την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε 0,6 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας EXPOPEL τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 82,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 6,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 5,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη σχεδόν 2,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η Expopel ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 11,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Κων. Βλαχάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 46 εργαζόμενους, έναντι 45 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,67 εκατ. ευρώ, έναντι 0,64 εκατ. ευρώ το 2014.

Στα μέσα του 2016 εξέφραζε την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης θα είναι βελτιωμένα, καθώς συνέχιζε τις προσπάθειές της για συμπίεση των λειτουργικών δαπανών, βελτιστοποίηση των όρων προμήθειας πρώτων υλών και εφαρμογή αποτελεσματικότερου μάρκετινγκ στις εξαγωγικές αγορές.

Ο ενοποιημένος ισολογισμός της εταιρείας για τη χρήση 2015 δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει, είχε αναφέρει για τη χρήση 2014 πωλήσεις 11,3 εκατ. ευρώ και κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων τρίτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EXPOPEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 7 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS