inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συνεχίζει τις επενδύσεις η αλευροβιομηχανία Κυλινδρόμυλοι ΧαλκιδικήςΣε υψηλότερες επιδόσεις προσβλέπει η αλευροβιομηχανία Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής, συνεχίζοντας να επενδύει για την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού της και, συγχρόνως, τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της και των δυνατοτήτων της να παράγει ειδικά άλευρα και μείγματα αρτοποιίας «custom made» ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και εδρεύει στα Ελαιοχώρια Νέας Τρίγλιας στον νομό Χαλκιδικής, όπου έκανε τα πρώτα της βήματα το 1928, με έναν πρώτο πετρόμυλο που μετατράπηκε σε κυλινδρόμυλο το 1958. Ο κυλινδρόμυλος αυτός επεκτάθηκε το 1968 και το 1979 και σταδιακά, με συνεχείς επενδύσεις, εξελίχθηκε σε μια βιομηχανία ικανή να παράγει πρωτοποριακά προϊόντα αλευροποιίας, σε ευρύτατη ποικιλία. Σταθμό στην πορεία της ήταν η απόκτηση ηλεκτρονικού αλευρόμυλου. Από τη δεκαετία του 1970 διαθέτει σε όλη τη χώρα προϊόντα της.

Οι Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής κυκλοφόρησαν την τελευταία διετία σειρά επώνυμων νέων προϊόντων για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, καινοτομώντας. Ασχολούνται με την παραγωγή αλεύρων, μειγμάτων αρτοποιίας και συναφών προϊόντων. Συγχρόνως, εισάγουν και εξάγουν βελτιωτικά αρτοποιίας και δημητριακά. Οι εγκαταστάσεις τους περιλαμβάνουν αλευρόμυλους μαλακού και σκληρού σίτου και μύλο αραβοσίτου, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας 60.000 τόνων δημητριακών. Παράγουν και διαθέτουν αλεύρι από μαλακό και σκληρό σιτάρι, σιμιγδάλι ολικής αλέσεως και σκληρό, είδη αρτοποιίας, έτοιμα μείγματα ψωμιού και βελτιωτικά αρτοποιίας, σκληρό αλεύρι σιταριού για ψήσιμο, σιμιγδάλι αραβοσίτου για σνακ και μπίρες, καλαμποκάλευρο και άλλα προϊόντα. Τα διαθέτουν σε συσκευασίες του 1-5 κιλών για τη λιανική, των 25 και 50 κιλών για τους επαγγελματίες και σε συσκευασίες big bag ή με ιδιόκτητα σιλοφόρα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια της εταιρείας στις 31.12.2015 ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 22% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της προσθήκης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η επιχείρηση συμμετέχει στις εταιρείες Ξηραντήρια Βισαλτίας και Ενεργειακή Ευγενίου. Συγχρόνως, αντιπροσωπεύει δυο άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τη διάθεση βιολογικών και άλλων βελτιωτικών αρτοποιίας στην ελληνική αγορά.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 31η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 21,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,7% σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της ήταν της τάξεως των 21,2 εκατ. ευρώ. Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά μία και πλέον εκατοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε σε 15%, έναντι 16,4% το 2014. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 0,95 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,07 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 11,5% και ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων (5,1% το 2014).

Το 78,2% των εσόδων της (άνω των 16,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 21,8% (περίπου 4,6 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και έσοδα παρεπόμενων ασχολιών. Ενώ τα εμπορικά έσοδα μειώθηκαν, τα βιομηχανικά αυξήθηκαν κατά 6,9%, αντανακλώντας τη διεύρυνση του μεριδίου της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά αλεύρων και συναφών προϊόντων. Συγχρόνως, τα εξαγωγικά της έσοδα από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 18,3% των συνολικών εσόδων της.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,285 εκατ. ευρώ το 2014 (-40,4%), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,175 εκατ. ευρώ το 2014 (-56,6%). Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,48 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων και άλλες έκτακτες δαπάνες. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2,1% και 0,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 0,8% και τα καθαρά κέρδη το 0,4%. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,1%, αντί 5,8% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,6%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε υπολογίσιμο κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,6 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 3,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (10 εκατ. ευρώ). Βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, κατά 2,8% μειωμένες σε ετήσια βάση. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,56 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 3,55 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank και 1,17 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 8,2 εκατ. ευρώ (επίσης 8,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 44,3% (44,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευστρ. Ευγενίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 85 εργαζόμενους, έναντι 82 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,46 εκατ. ευρώ, έναντι 2,42 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών στελεχών ήταν της τάξεως του 0,10 εκατ. ευρώ. Για μερίσματα στους μετόχους διετέθησαν 61.000 ευρώ στη διάρκεια του 2015. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 έχει προταθεί να είναι 28.000 ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της αλευροβιομηχανίας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 211,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 18,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 12,9 εκατ. ευρώ ή 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατά μέσον όρο, σε ετήσια βάση.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 12,7 εκατ. ευρώ.

Βασικοί άξονες της στρατηγικής της επιχείρησης είναι η ενδυνάμωση της λειτουργίας του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (R&D) που διαθέτει, η συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό τεχνολογιών αιχμής και η έμφαση στη συμβολαιακή γεωργία και την κατά παραγγελία παραγωγή ειδικών αλεύρων και μειγμάτων αρτοποιίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

www.inr.gr, 8 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS