inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλότερες πωλήσεις αναμένει για το 2016 η εταιρεία Προϊόντα Κρόκου ΚοζάνηςΥψηλότερες πωλήσεις αναμένει για το 2016 η εταιρεία Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης, η οποία το 2015 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 6,7% και συρρίκνωσε τις ζημιές που χαρακτηρίζουν ακόμη τα αποτελέσματά της, καθώς αναπτύσσει νέα προϊόντα και επωμίζεται το κόστος εξοικείωσης της ελληνικής αγοράς με προϊόντα κρόκου.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2007 στην Καρυδίτσα Κοζάνης και αποτελεί κοινοπραξία του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης και της εταιρείας φυτικών καλλυντικών Κορρές, που ανέλαβε το μάνατζμεντ, με μερίδια 55% και 45%, αντιστοίχως. Χρησιμοποιεί για τις παραγωγικές και λειτουργικές της δραστηριότητες οικόπεδο και εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού. Διαθέτει συμβατικό και βιολογικό κρόκο συσκευασμένο και χύμα, καθώς και σειρά βιολογικών αφεψημάτων με επιλεγμένα βότανα και κρόκο Κοζάνης, που θεωρείται παγκοσμίως πολύ υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 8η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 617.000 ευρώ, έναντι 578.000 ευρώ το 2014. Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε και διαμορφώθηκε σε 47,5%, έναντι 49,3% το 2014. Τα αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, παρέμειναν αρνητικά. Ωστόσο οι ζημιές περιορίστηκαν σε 86.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 344.000 ευρώ το 2014, μειωμένες κατά 75%.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων και μετά φόρων ήταν ζημιές 86.000 ευρώ έναντι ζημιών 343.000 ευρώ το 2014 (+74,9%). Αν και δεν προκύπτουν από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι αποσβέσεις της χρήσης, εικάζεται ότι το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κερδοφόρο, δεδομένου ότι οι αποσβέσεις της χρήσης 2014 ήταν ύψους 235.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 1,365 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 0,54 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,83 εκατ. περίπου ευρώ). Δεν βαρυνόταν με τραπεζικές ή άλλες δανειακές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,15 εκατ. ευρώ (επίσης 0,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων για επισφαλή απαίτηση 70.000 ευρώ.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 1,65 εκατ. ευρώ (1,74 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 64,8% (70,2%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 2,55 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, λόγω συσσωρευμένων ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ ήταν κατώτερα του 50% του μετοχικού κεφαλαίου και συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 2190/1920.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2008-2015, δηλαδή στο διάστημα των οκτώ αυτών ετών που λειτουργεί, ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ. Στην οκταετή αυτή περίοδο καταγράφηκαν ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ, ισόποσες ζημιές προ φόρων και ζημιές σχεδόν 2,2 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους. Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος μόνο σε μία από τις οκτώ εξεταζόμενες χρήσεις: το 2012. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 621.000 ευρώ, κατέγραψε το 2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ν. Πατσιούρα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κορρέ της ομώνυμης βιομηχανίας. Αναμένει για το σύνολο της χρήσης 2016 αυξημένες πωλήσεις και βελτιωμένα αποτελέσματα, καθώς το 2015 επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των δαπανών και συνεχίστηκαν η αύξηση των εξαγωγών, η διασπορά του δικτύου πωλήσεων και η ανάπτυξη των διανομών στο κανάλι των ξενοδοχειακών μονάδων και των σημείων διάθεσης καφέ. Θετική αναμένεται ότι θα είναι η εξαγωγική επίδοση ιδιαιτέρως σε χώρες της Μέσης Ανατολής, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Επίσης, οφέλη αναμένονται από την έναρξη νέων συνεργασιών με ελληνικές αλυσίδες λιανικής πώλησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

www.inr.gr, 8 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS