inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανακάμπτει και ισχυροποιεί εκ νέου την κερδοφορία της η γυψοποιία KnaufΕνισχυμένες πωλήσεις αναμένεται ότι θα καταγράψει για την οικονομική χρήση 2016 η γυψοποιία Knauf, η οποία ανήκει στον ομώνυμο γερμανικό όμιλο δομικών υλικών και αποτελεί μια από τις επικερδέστερες ελληνικές βιομηχανίες της τελευταίας δεκαετίας.

Ο γερμανικός όμιλος διαθέτει στην Ελλάδα συνολικά τρεις παραγωγικές μονάδες, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή γυψοσανίδων, μεταλλικών προφίλ, κονιαμάτων, παστοειδών και εξαρτημάτων στην Αιτωλοακαρνανία, την παραγωγή ετοιμόχρηστων υλικών φινιρίσματος στη Θεσσαλονίκη και την παραγωγή τσιμεντοσανίδων στη Μαγνησία. Παράγει και διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, μεταλλικά προφίλ, υλικά αρμολόγησης και επεξεργασίας επιφανειών, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία εφαρμογής. Επίσης, προσφέρει συστήματα εξωτερικής τοιχοποιίας, συστήματα έτοιμων σοβάδων, συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και σειρά προϊόντων που καλύπτει ευρύτατες οικοδομικές και επισκευαστικές δραστηριότητες.

Η Knauf Γυψοποιία αποτελεί μία από τις εταιρείες που διαθέτει ο όμιλος στην Ελλάδα. Συστάθηκε με άλλη επωνυμία το 1983 και έλαβε την τρέχουσα επωνυμία το 1991, οπότε και άρχισε τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, ενώ οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Στάνο Αμφιλοχίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Εξορύσσει και παράγει γύψο και από αυτόν γυψοσανίδες και ινογυψοσανίδες. Συγχρόνως, παράγει η ίδια ή παράγουν συγγενικές εταιρείες της για λογαριασμό της και διαθέτει τσιμεντοσανίδες, κονιάματα, συστήματα σομικής στήριξης, ψευδοροφές, στόκο και έτοιμους σοβάφες. Επίσης, εισάγει και εμπορεύεται ψευδοροφές, μονωτικά υλικά, συρόμενες θύρες και άλλα προϊόντα του γερμανικού ομίλου. Ποσοστό άνω του 90% του κύκλου εργασιών της προέρχεται, συνήθως, από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της. Το εργοστάσιό της έχει κατασκευαστεί επί συνολικής έκτασης 161.255 τ.μ., καταλαμβάνοντας περί τα 13.000 τ.μ., ενώ το λατομείο γύψου που εκμεταλλεύεται απλώνεται επί συνολικής έκτασης 156.900 τ.μ.

Συμμετέχει στις αλλοδαπές εταιρείες Zakret Zeipekkis και Knauf Cyprus. Την 1η Ιανουαρίου 2015 απορρόφησε, με τη διαδικασία της συγχώνευσης, την εμπορική, κατά βάση, θυγατρική εταιρεία Knauf Interiors. Εξάγει προϊόντα της σε άλλες βαλκανικές κυρίως χώρες, την Κύπρο, καθώς και -κατά διαστήματα- σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 32η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 25,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,9% σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της ήταν της τάξεως των 22,3 εκατ. ευρώ. Το ήμισυ της αύξησης αναλογεί στις πωλήσεις που της συνεισέφερε η απορροφηθείσα θυγατρική. Το μεικτό της περιθώριο ισχυροποιήθηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 28%, από 25,8% το 2014. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 3 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,9 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 60,1% και ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων (8,4% το 2014).

Το 98,5% των εσόδων της προήλθε πωλήσεις στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 1,5% (περίπου 0,4 εκατ. ευρώ) από διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,76 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,43 εκατ. ευρώ το 2014 (+106,8%), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,68 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,43 εκατ. ευρώ το 2014 (+59,1%). Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 2,24 εκατ. ευρώ (1,50 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων και άλλες έκτακτες δαπάνες συνολικού ύψους 0,45 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,8% και 3,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3% και τα καθαρά κέρδη το 2,6%. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,9%, αντί 6,1% το 2014. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 27,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 10,6%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Διέθετε σημαντικά υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,4 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 10,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (3,3 εκατ. ευρώ). Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 2,5 εκατ. ευρώ έναντι δανείων που χορήγησε σε συνδεδεμένα μέρη. Συγχρόνως, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, που αφορούν εισφορές του αφανούς εταίρου της Gebr. Knauf Werwaltunggessellschaft μειώθηκαν κατά 3,9 εκατ. περίπου ευρώ, σε σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ, από 5,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 2,4 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 20,3 εκατ. ευρώ (19,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 17,2 εκατ. ευρώ ένεκα επενδύσεων που είχαν υπαχθεί στους ν. 1892/90, 2601/98 και 3299/2004 και αντιστοιχούσαν στο 74,2% (64,1%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που επέφερε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας συνοδεύτηκε τον Ιούλιο του 2015 από μείωσή του κατά 2,9 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Isabel - Corina Knauf, αντιπρόεδρο τον Μ. Κατανόπουλο και γενικό διευθυντή τον Δημ. Δοντά, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 117 εργαζόμενους, έναντι 127 το 2014, παρά την απορρόφηση της θυγατρικής της. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,59 εκατ. ευρώ, έναντι 4,20 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών στελεχών της ήταν της τάξεως του 0,90 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 0,85 εκατ. ευρώ το 2014. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 25.615 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 442,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 109 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 24,6% των πωλήσεων και επίσης το 24,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 90,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,5% των πωλήσεων και το 35,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 64,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,6% των πωλήσεων και το 25,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 110,5 εκατ. ευρώ ή 10,45 εκατ. περίπου ευρώ, κατά μέσον όρο, σε ετήσια βάση. Τα μερίσματα που εισέπραξε από την ελληνική θυγατρική του ο γερμανικός όμιλος στο χρονικό διάστημα των έντεκα αυτών ετών ανέρχονται σε 32 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο εισέπραξε επιπλέον κέρδη με τη μορφή της επιστροφής κεφαλαίου λόγω ύπαρξης πλεοναζόντων χρηματικών διαθεσίμων.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες δυο (2012-2013). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 64,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 14,95 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 48,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν έντονα πτωτική πορεία μετά το 2008, υποχωρώντας για πέντε συνεχόμενα έτη, έως το 2014, οπότε και ανέκαμψαν.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 12,7 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση εκτιμά ότι θα είναι κι αυτή κερδοφόρος, καθώς ο κύκλος εργασιών θα εμφανίσει, όπως εκτιμά, εκ νέου αύξηση. Η οικονομική κατάστασή της θεωρείται από τους μετόχους και τα στελέχη της ιδιαιτέρως ικανοποιητική.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, έναντι 11,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν 0,6 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη της το 2014 ήταν της τάξεως του 0,9 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 9 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS