inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βιομηχανία ξυλείας Δράκος: Αύξηση πωλήσεων 20% το 2015, αλλά αβεβαιότηταΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και θεαματική διεύρυνση των μεικτών κερδών, που δεν απέτρεψαν όμως την καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων, κατέγραψε το 2015 η ακριτική βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου Δράκος, η οποία βαρύνεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε πιστωτές της.

Η επιχείρηση με την τρέχουσα νομική μορφή ιδρύθηκε το 2002. Εδρεύει και διαθέτει τις εγκαταστάσεις της στη Γενισέα του νομού Ξάνθης. Επί σειράν ετών κατασκεύαζε κυρίως ξύλινα κιβώτια και παλέτες, αν και διαθέτει περισσότερες δυνατότητες. Εξάγει μέρος της παραγωγής της στη Βουλγαρία, την π.Γ.Δ.Μ. και την Ιταλία. Τον έλεγχό της έχει αναλάβει ομάδα επενδυτών με πολυετή θητεία στην αγορά ξύλου, καθώς η εταιρεία έχει συσσωρεύσει ζημιές ύψους 1,75 εκατ. ευρώ και αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις της. Ενώ ρύθμισε οφειλές της προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο με πιστωτές της. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της στις 31.12.2015 προς την Τράπεζα Πειραιώς ξεπερνούσαν τον ετήσιο κύκλο εργασιών της και ήταν ύψους 3,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,85 εκατ. ευρώ είχε χαρακτηριστεί σε καθυστέρηση και 0,56 εκατ. ευρώ σε οριστική καθυστέρηση.

Ωστόσο, η εταιρεία την τελευταία διετία αύξησε κατά 90% σχεδόν τις πωλήσεις της, δηλώνει έτοιμη να υλοποιήσει ως το 2018 επενδυτικό πρόγραμμα τριπλασιασμού της παραγωγικής της δυναμικότητας για την παραγωγή μέχρι και 10.000 κ.μ. κόντρα πλακέ ετησίως και αισιοδοξεί ότι θα διασωθεί και θα μπορέσει να αναπτυχθεί.

Το 2015, ολοκληρώνοντας τη 13η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,8% σε σχέση με το 2014. Βελτίωσε εντυπωσιακά κατά 32,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (63,4% το 2015, από 30,7% το 2014), αυξάνοντας τα μεικτά κέρδη της (1,6 εκατ. ευρώ) κατά 147,7%. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και έκτακτων εσόδων και εξόδων, περιορίστηκαν σε 0,35 εκατ. περίπου ευρώ, μειωμένα κατά 22,8% έναντι του 2014. Αυτό συνέβη πρώτον λόγω πολλαπλασιασμού των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας και, δεύτερον, λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με έκτακτα και ανόργανα έξοδα της τάξεως των 230.000 ευρώ.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων και μετά φόρων ήταν ζημιές 91.000 ευρώ, έναντι κερδών 37.000 ευρώ το 2014. Εξαιρουμένων των έκτακτων ζημιών, προκύπτουν κέρδη προ φόρων της τάξεως των 140.000 ευρώ. Επίσης, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 153.000 ευρώ. Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 244.000 ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 203.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 17,4% των συνολικών πωλήσεων.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,4%, αντί 11,4% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν αρνητικό. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,1 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 0,9 εκατ. περίπου ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4 εκατ. περίπου ευρώ). Επίσης, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,4 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 3,05 εκατ. ευρώ, κατά 58,9% βραχυπρόθεσμες και κατά 3,2% μειωμένες σε ετήσια βάση. Ακόμη, την ίδια ημερομηνία είχε υποχρεώσεις στο προσωπικό της ύψους 0,15 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 1,05 εκατ. ευρώ, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, για εξασφάλιση δανείων. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση κατά οργάνων διοίκησης για ποσό 1,3 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί κατά παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-1 εκατ. ευρώ), λόγω παρατεταμένων ζημιών.

Το σύνολο των αναπόσβεστων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 1,1 εκατ. περίπου ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ξύλου ΔΡΑΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,9% των πωλήσεων και το 7,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 19,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 11,2% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 2,55 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,57 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2014.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δράκο Παπαδούδη, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 89 εργαζομένους, έναντι 42 το 2014. Ωστόσο, αν και το 2014 είχε διαθέσει για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,51 εκατ. ευρώ, η αντίστοιχη δαπάνη της το 2015 ήταν 0,62 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΔΡΑΚΟΣ

www.inr.gr, 9 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS