inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στη δίνη δυσβάστακτων τραπεζικών χρεών η Πανταζής ΦρούταΤη μετατροπή μέρους τουλάχιστον του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο έχει ζητήσει από τους πιστωτές της η εταιρεία Πανταζής Φρούτα, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επιχειρήσεις διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας οπωροκηπευτικών της Πελοποννήσου, εφοδιάζει γνωστές ελληνικές και διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες και πραγματοποιεί εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων, με το σήμα της, σε 34 χώρες σε τρεις ηπείρους.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένες σε ετήσια βάση και κατά 54,8% βραχυπρόθεσμες. Διέθετε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,7 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 6,3 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (22 εκατ. ευρώ). Επί περιουσιακών στοιχείων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ποσού 7,7 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,5 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Οι συσσωρευμένες απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων, λόγω επισφαλειών, είχαν ανέλθει σε 3,8 εκατ. ευρώ.

Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 1,24 εκατ. ευρώ από βασικά διοικητικά στελέχη, καθώς και απαίτηση 1,03 εκατ. ευρώ από λοιπά συνδεδεμένα μέρη. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, υφίσταντο απαιτήσεις από πιστώσεις σε πρόσωπα, οι οποίες εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920.

Συγχρόνως, στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 2,15 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν περιοριστεί σε μόλις 0,8 εκατ. περίπου ευρώ (1,7 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 2,7% μόνο (5,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, λόγω συσσώρευσης σημαντικού ύψους ζημιών κατά την τελευταία πενταετία.

Η Πανταζής Φρούτα, υπό τη σημερινή νομική μορφή της, συστάθηκε το 1995, αποτελώντας συνέχεια εμπορικών δραστηριοτήτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στα Λεχαινά του νομού Ηλείας. Εχει εφοδιαστεί με 3 γραμμές διαλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης εσπεριδοειδών, 3 συσκευασίας κουπακιών φράουλας σε flow-pack με παλετοποιητή, 2 συσκευασίας σταφυλιού, μία διαλογής και συσκευασίας πατάτας, μία διαλογής κρεμμυδιού, 2 διαλογής και ταξινόμησης καρπουζιών και πεπονιών, μία ταξινόμησης και συσκευασίας τομάτας, μία για ταξινόμηση και συσκευασία τομάτας, μήλων και ακτινιδίων και μία για διαλογή και συσκευασία λαχανικών. Οι γραμμές παραγωγής είναι στην πλειονότητά τους ηλεκτρονικές, συμπληρώνονται από μηχανές διαμόρφωσης χαρτοκιβωτίων και εξασφαλίζουν, υπό κανονικές συνθήκες, τη διαλογή, τυποποίηση και συσκευασία περισσότερων από 80.000 τόνους 54 διαφορετικών οπωροκηπευτικών ετησίως, που διατίθενται κυρίως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν 16.205 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 46.875 τ.μ. και περιλαμβάνουν, ακόμη, 21 ψυκτικούς θαλάμους επιφάνειας 2.450 τ.μ. Στην κατοχή της επιχείρησης, που προσφέρει και υπηρεσίες logistics οπωροκηπευτικών, είναι επίσης 500 στρέμματα πιστοποιημένων καλλιεργειών, κυρίως φράουλας, στον νομό Ηλείας. Τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά διατίθενται με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών σχεδόν 21,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,7% σε σχέση με το 2014, όταν οι πωλήσεις της ήταν της τάξεως των 23,7 εκατ. ευρώ.

Το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 5,4 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 13,4%, από 18,8% το 2014. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 1 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,2 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 15,9% και ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων (5,2% το 2014). Οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων συρρικνώθηκαν κατά 40,6% ή 1,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που περιόρισε τις επιπτώσεις της πτώσης των μεικτών κερδών κατά 34%.

Το 79,8% των εσόδων της (άνω των 17,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε άλλες χώρες και το υπόλοιπο 20,2% (περίπου 4,5 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά. Τα εξαγωγικά έσοδα μειώθηκαν κατά 8,7% και τα έσοδα από πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατά 6,2%.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν ζημιές 0,54 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,83 εκατ. ευρώ το 2014 (+35,2%), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,83 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών επίσης 0,83 εκατ. ευρώ το 2014, καθώς η χρήση επιβαρύνθηκε με διαφορές φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2007-2011, ύψους 0,29 εκατ. ευρώ. Η χρήση επιβαρύνθηκε, επίσης, με αποσβέσεις 0,85 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,95 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 8,2% των πωλήσεων. Ακόμη, επιβαρύνθηκε με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,23 εκατ. ευρώ, που όμως ήταν μικρότερης αξίας από τις αντίστοιχες της χρήσης 2014. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,3 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων παγίων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,3%, αντί 3,9% το 2014. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 31,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Διον. Δ. Πανταζή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 73 εργαζόμενους, έναντι 66 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,93 εκατ. ευρώ το 2014. Οι αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών στελεχών της ήταν της τάξεως του 0,05 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 321,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 11,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές σχεδόν 3,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,1% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,4% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,3 εκατ. ευρώ ή 0,57 εκατ. περίπου ευρώ, κατά μέσον όρο, σε ετήσια βάση.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες οκτώ (2011-2015 και 2005-2007). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 46 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011, μετά το οποίο οι πωλήσεις της ακολούθησαν έντονα πτωτική τροχιά. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 19,9 εκατ. ευρώ.

Στα μέσα του τρέχοντος έτους η επιχείρηση εξέφραζε αμφιβολίες για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιδόσεις της τη χρήση 2016, αν και οι παραγωγικές και εμπορικές της δυνατότητες, με τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει, επιτρέπουν τη συσκευασία και τυποποίηση άνω των 100.000 τόνων ελληνικών οπωροκηπευτικών ετησίως. Οπως ανέφερε, εντείνει σειρά προωθητικών ενεργειών για την εξασφάλιση υψηλών πωλήσεων κυρίως στο εξωτερικό, εστιάζοντας συγχρόνως στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την παραγωγή θετικών ταμειακών ροών.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 13,1 εκατ. ευρώ, έναντι 13,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν 0,1 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη της το 2014 ήταν της τάξεως του 1,1 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ

www.inr.gr, 9 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS