inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα έσοδα αναμένει για τη χρήση 2016 η βιομηχανία εμφιαλώσεων ΒίκοςΑυξημένες πωλήσεις αναμένει ότι θα παρουσιάσει για τη χρήση 2016 η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Βίκος, η οποία το 2015 κατέγραψε υστέρηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος, λόγω κάμψης των εξαγωγών της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στα Ιωάννινα. Αρχισε να εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό «Βίκος», από την ομώνυμη πηγή της περιοχής, το 1992, ενώ από το 2014 εμφιαλώνει και αναψυκτικά με το σήμα «Βίκος». Διαθέτει εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στο 13ο χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κονίτσης, δεύτερο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών στο 29ο χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κονίτσης και εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών φιαλών και πωμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Επίσης, ασχολείται με τη διάθεση ψυκτών και ψυγείων σε πελάτες της με τη μέθοδο του χρησιδανεισμού.

Σύμφωνα με τον 26ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το περασμένο έτος από την παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών ανήλθαν σε 64,2 εκατ. ευρώ, από 66,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5% (-2,3 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία βελτίωσε, εκ νέου, κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (46,5% έναντι 45,5% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 29,8 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 30,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-1,5%). Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 15,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 16,05 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 5,7% και ίσα προς το 23,6% των πωλήσεων (24,1% το 2014).

Το 95,5% των εσόδων της (61,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 4,5% (2,8 εκατ. περίπου ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με το 2014 τα έσοδα από τις εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,5% (+0,9 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, τα έσοδα από διεθνείς πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 53,4% (-3,3 εκατ. ευρώ).

Τελικώς, η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 11,9 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 12,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-6,1%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 8,4 εκατ. περίπου ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 9,3 εκατ. περίπου ευρώ το 2014 (-9,9%), καθώς η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 3,2 εκατ. ευρώ (3,3 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,07 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,15 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,7% και 11%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 18,6% και τα καθαρά κέρδη το 13,1%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 15,1 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 15,7%, αντί 16,5% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 96,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,9%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις μόνο 2,9 εκατ. ευρώ (4,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (63,4 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 42,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (20,5 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της απεικονιζόταν προς 9,5 εκατ. ευρώ -χωρίς να έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης 8,9 εκατ. ευρώ- η αξία κτήσεως μετοχών της Τράπεζας Probank, η εύλογη αξία των οποίων, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν υπερβαίνει τις 625.000 ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 19,5 εκατ. ευρώ (28 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 74,25 εκατ. ευρώ (78,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά λόγω επενδύσεων και αντιστοιχούσαν στο 76,9% (80,5%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στη διάρκεια του 2015 η εταιρεία μείωσε κατά 3,65 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο, επιστρέφοντας το ποσό αυτό στους μετόχους της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 22,9 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 22,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Για νέα ενσώματα πάγια στοιχεία, πλην συμμετοχών, το 2015 διέθεσε 3,2 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ το 2014). Το σύνολο των παγίων της αυξήθηκε κατά 19,9% (+5,5 εκατ. ευρώ), καθώς η επιχείρηση διέθεσε 5,5 εκατ. ευρώ για τη διεύρυνση των συμμετοχών/συμμετοχικών τίτλων της, που ανήλθαν συνολικά σε 8,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Συγχρόνως, στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της η εταιρεία περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,4 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ιδρυτή της Πέτρο Σεπετά, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 252 εργαζόμενους, έναντι 261 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,75 εκατ. ευρώ, έναντι 4,91 εκατ. ευρώ το 2014. Ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 9,85 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014, έναντι 4,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν από τα κέρδη της χρήσης 2013. Το αντίστοιχο μέρισμα για τους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2015 ορίστηκε σε 8,42 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 60.065 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 47.415 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 33.410 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 660 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 146,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,2% των πωλήσεων και το 17% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 77,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% των πωλήσεων και το 14,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 65,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 12,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν ύψους 132 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20% των πωλήσεων.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος μόνο το 2007. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 74,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 10,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 26,5 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση αναμένει, όπως έχει αναφέρει, αύξηση των πωλήσεων κατά 5-8%, λόγω ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων των προϊόντων της και, κυρίως, των αναψυκτικών. Στην αγορά των εμφιαλωμένων νερών κατέχει την πρώτη θέση, όπως εκτιμά, με μερίδιο άνω του 21%. Τα δυο εργοστάσια εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών, που έχει κατασκευάσει, διαθέτουν εννέα γραμμές παραγωγής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ

www.inr.gr, 13 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS