inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Χαμηλότερα έσοδα «αφήνει» το 2016 στη βιομηχανία πλαστικών σωλήνων PipelifeΣε χαμηλότερα επίπεδα, απ' ό,τι το 2015, αναμένεται να διαμορφωθεί ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας πλαστικών σωλήνων Pipelife Ελλάς το 2016, παρά το γεγονός ότι και το περασμένο έτος κατεγράφη μείωση του κύκλου εργασιών της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1992. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο 5ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θήβας-Χαλκίδας. Το σύνολο των μετοχών της ανήκει στην αυστριακή εταιρεία Pipelife International και στη γερμανική εταιρεία Pipelife Deutschland Verwaltungs.

Είναι θυγατρική του διεθνούς ομίλου Pipelife International, που αποτελεί, από το έτος 1989, καρπό κοινοπραξίας των ευρωπαϊκών ομίλων Solvay και Wienerberger. Ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας συστημάτων πλαστικών σωλήνων. Στις εγκαταστάσεις της παράγει συστήματα σωληνώσεων απο πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και PVC, με πληθώρα εφαρμογών στην οικοδομή, τα τεχνικά έργα, τη γεωργία και τη βιομηχανία. Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 για τον σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων σωλήνων και εξαρτημάτων, καθώς και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΚ 761/2004 EMAS για την περιβαλλοντική διαχείριση ποιότητας.

Ο όμιλος εταιρειών Pipelife ελέγχει εργοστάσια παραγωγής πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων σε 26 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 23η οικονομική χρήση της, η Pipelife Ελλάς κατέγραψε έσοδα ύψους 19,9 εκατ. ευρώ, έναντι 24,5 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 18,8% (-4,6 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Η πτώση αυτή αποδίδεται από στελέχη της εταιρείας στη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς.

Το 83,8% των εσόδων της (16,65 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 16,2% (3,2 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα έσοδα από πωλήσεις σε άλλες χώρες ήταν 0,3 εκατ. ευρώ (1,5% των συνολικών).

Η επιχείρηση βελτίωσε το μεικτό της περιθώριο (15,1% έναντι 14,9% το 2014), γεγονός που περιόρισε την απώλεια των μεικτών κερδών (3 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 17,7%). Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, περιορίστηκαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 65,1% και ίσα μόνο προς το 1% των πωλήσεων (2,3% το 2014). Οι δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 0,3 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες αγοράς υπηρεσιών από συνδεδεμένες εταιρείες ήταν 0,4 εκατ. ευρώ.

Τελικώς η επιχείρηση παρουσίασε ζημιές προ φόρων 0,35 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι κερδών 35.000 ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές επίσης 0,35 εκατ. περίπου ευρώ έναντι ζημιών 4.000 ευρώ το 2014. Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,48 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,07 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2014). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 126.000 ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκε σε 1,5%, αντί 4% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 1,1 εκατ. ευρώ στη συνδεδεμένη εταιρεία Wienerberger Finanz Service. Διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,7 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 5,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4,3 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων 1,9 εκατ. ευρώ αφορούσε υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,5 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2014). Οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης ανέρχονταν σε 8,3 εκατ. ευρώ (8,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 63,5% (61,7%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, αν και οι συσσωρευμένες ζημιές της είχαν ανέλθει σε 16,6 εκατ. ευρώ. Λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω του ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 24,1 εκατ. ευρώ, συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας διαβεβαίωνε για τη συνέχιση της οικονομικής υποστήριξης της θυγατρικής του. Προ τετραετίας είχε εισφέρει 10,5 εκατ. ευρώ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής του και είχε δεσμευτεί να τη στηρίξει και στο μέλλον, αν χρειαστεί.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Karl Aigner και γενικό διευθυντή τον Γ. Η. Λυσσαίο, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 76 εργαζόμενους, έναντι 74 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,78 εκατ. ευρώ, έναντι 2,84 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας PIPELIFE ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 274,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 2,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 5,3% των πωλήσεων και το 25,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 15,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 5,5% των πωλήσεων και το 26,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 6,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες οκτώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 42,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 6,9 εκατ. ευρώ λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με έκτακτες δαπάνες 4,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,1 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008-2010.

Για τη χρήση 2016 η Pipelife Ελλάς προσδοκά, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, έσοδα περί τα 19,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα δηλαδή έναντι εκείνων του 2015 κατά 0,8 εκατ. περίπου ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PIPELIFE ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 14 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS